I Norge har vi hatt aksjesparingsprogrammer for ansatte siden Freia lanserte sitt program så tidlig som i 1929.

Aksjesparing i Norge

Undersøkelser utført av revisjonsselskapet PWC, viser at over 60% av de børsnoterte selskapene hadde en eller annen form for aksjesparingsprogram i 2013. Selv om enkelte program retter seg i hovedsak mot ledelsen i det aktuelle selskap, retter over halvparten seg til alle ansatte i selskapet.

Av de mange norske selskaper som har etablert brede aksjespareprogrammer for sine ansatte, er Orkla og Veidekke to av pionérene i nyere tid. Sistnevnte har hatt Aksjesparingsprogram siden 1960-tallet, og aksjer til ansatte som en del av sin langsiktige strategi siden 1984. I dag er ca. 51,2 % av de ansatte i Veidekke aksjeeiere i eget selskap og samlet eier de ansatte over 18,4 % av aksjene. Dette er på ingen måte noen ensartet gruppe, men over 3.217 enkeltaksjeeiere som står fritt til å selge sine aksjer til hvem de vil etter at bindingstiden er over.

Rammebetingelser

Selv om det til tider har vært uenighet både politisk og blant arbeidsgiver- og arbeidstakerforeninger om hvor vidt aksjer til ansatte – og det å både eie og være ansatt hos en bedrift er gunstig, er det i dag bred enighet om at slike programmer bidrar til å øke engasjement i selskaper, som igjen bidrar til økt verdiskaping. I sin eierskapsmelding publisert av Næringskommiteen på stortinget i januar 2015 ble også aksjesparing til ansatte og bedre rammebetingelser knyttet til spareprogrammer trukket frem, og utredes nå av departementet. Dette er også i tråd med utviklingen vi ser i resten av Europa, hvor det å trekke inn ansatte som eiere av egne bedrifter er essensielt for videre økonomisk utvikling og vekst.

Sentrale aktører

Det er flere aktører i Norge som bistår både i å etablere og utføre Aksjesparingsprogram. Kompleksiteten avhenger av hvor ofte man tilbyr tegning, om det tilbys bonusaksjer, hvor vidt selskapet har ansatte i utlandet med der.

Verdipapirsentralen (VPS) var tidlig ute med en løsning (webapplikasjon) som forenkler det administrative rundt aksjer-til-ansatte programmer. Les mer om VPS Aksjer til ansatte på hjemmesiden deres. I tillegg har selskapet Equatex (tidligere det norske selskapet Norse Solutions) etablert seg som én av de større aktørene både i Norge og internasjonalt når det gjelder programvare og tjenester for administrasjon av aksjebasert avlønning.

Utover det finner du både kontoførere (som DNB og Nordea) og revisjonsselskaper som spesialiserer seg på nettopp aksjer til ansatte – både innenfor og utenfor landegrensene.

AksjeNorge bistår selskaper både i etablering av programmer og kommunikasjon som kan gi økt deltakelse fra ansatte med mer.

For eksempler til programmer i ulike bedrifter kan du se «Prosjektet fra innsikt til handling – Aksjer for ansatte» hvor flere selskaper presenterte sine løsninger under seminaret med same tittel. Her kan du også finne AksjeNorges egne studier utført blant selskaper og ansatte i Norge.