Statsbudsjettet for 2017 ble en milepæl innen aksjesparing i Norge. Det inneholdt flere gode nyheter for privatpersoner som sparer og investerer i aksjer og aksjefond. Spesielt hyggelig var det å få nyheten om at det skal etableres en langsiktig aksjesparekonto for privatpersoner i Norge.

Først publisert 22. desember 2016 – sist oppdatert 20. juli 2017

Aksjesparekontoen gjør at private i større grad likestilles med bedrifter og andre investorer. Dette ved at gevinst ikke beskattes løpende og man har større insentiver til å reinvestere i aksjemarkedet. Det vil også gjøre det enklere å spare langsiktig i aksjemarkedet for privatpersoner i Norge, med færre variabler å forholde seg til.

Regjeringen foreslår en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen vil ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer.
Regjeringen om den langsiktige aksjesparekontoen i Statsbudsjettet for 2017

Les hele forslaget til den nye aksjesparekontoen under pkt 5.3 i Prop. 1 til Statsbudsjettet for 2017

Fritt gjengitt fra forslaget høsten 2016 foreslår Departementet en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond. Gevinster ved realisasjon av aksjer eller fondsandeler på kontoen skattlegges ikke, men først når midlene tas ut av kontoen. Utbytte fra aksjer og fondsandeler som inngår på aksjesparekontoen, mottar ikke samme fordeler. Utbytte skattlegges som normalt ved innvinning. Ordningen er personlig og gjelder for personlige skattytere.

Departementet la til grunn ved fremleggelsen av statsbudsjettet at børsnoterte aksjer avgrenses på samme måte som ved formuesbeskatningen. Her skilles det mellom børsnoterte aksjer og ikke-børsnoterte aksjer i forbindelse med verdsettelsen. EØS-avtalens krav om likebehandling tilsier at ordningen også må omfatte børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i andre EØS-land. Det vil også måtte klargjøres hvilke fond som skal kunne omfattes av kontoen. Etter departementets syn ved fremleggelsen må dette vurderes ut fra hva som er begrunnelsen for å innføre kontoen. Dette tilsier at ordningen i utgangspunktet bør omfatte fondsandeler med en stor andel børsnoterte aksjer og det foreslås at nivået legges til et minimum av 80% aksjer i fondet. Det foreslås at det ikke vil utbetales renter på kontanter i kontoen, da formålet er å reinvestere beløpene.

Det ble dessuten foreslått at det skulle bli innført en overgangsregel for å lette overgangen til den nye kontoen. Forslaget innebar at det åpnes for at personlige aksjonærer i inntektsåret 2017 kan overføre aksjer til aksjesparekonto med kontinuitet. Med andre ord vil overføringer til aksjesparekontoen i løpet av denne perioden ikke medføre at gevinst på tidligere avkastning beskattes.

Oppdatert informasjon

Under Status Aksjesparekonto kan du lese mer om hva som har blitt vedtatt i etterkant av at forslaget om Aksjesparekonto ble lagt frem høsten 2016. Du finner også ofte stilte spørsmål og svar som kan gi deg ytterligere informasjon.