Aksjesparekontoen har fått mye oppmerksomhet og vekket stor interesse. Den har også ført til en rekke spørsmål. Hvordan blir denne kontoen egentlig? Og bør jeg åpne en slik konto? Under følger noen ofte stilte spørsmål.

Q: Stemmer det at det skal etableres en konto for aksjer og aksjefond hvor jeg ikke trenger å betaler skatt på gevinst?

A: Ja, det stemmer. 1. september 2017 ble Aksjesparekonto (ASK) etablert. Her kan du samle dine aksjer og aksjefond, og reinvestere dine eiendeler uten å måtte realisere gevinst du kan ha fått som følge av verdistigning – så lenge det er innenfor samme kontostruktur.

Q: Hva med utbytte fra selskapene jeg eier aksjer i?

Utbytte vil kunne utbetales din aksjesparekonto, men skattlegges løpende som tidligere.

Q: Hvor lenge varer overgangsregelen, hvor jeg kan overføre aksjer og aksjefond jeg har i dag til den nye Aksjesparekontoen?

I første omgang skulle denne gjelde ut 2017. I statsbudsjettet for 2018 ble det imidlertid foreslått at denne vil gjelde også ut året 2018. Etter at regjeringspartiene inngikk budsjettforlik, fullførte også finanskomitéen sin innstilling, hvor de enstemmig anbefaler at overgangsregelen utvides til å gjelde ut året 2018. Stortinget har nå også vedtatt at denne skal gjelde ut 2018 med nytt lovforslag. Se egen sak  

Q: Kan jeg flytte mine eiendeler til en Aksjesparekonto helt frem til 31.12.2017?

Dersom du fortsatt planlegger å flytte dine midler til din Aksjesparekonto i løpet av 2017, har enkelte tilbydere publisert tidsfrister for når dette må gjøres. Fristene er stort sett i løpet av første halvdel av desember for å sikre at midlene blir overført innen utgangen av året.

Q: Kan alle aksjer og aksjefond plasseres i denne kontoen?

A: Alle børsnoterte aksjer hjemmehørende i EU/EØS kan plasseres i Aksjesparekontoen. Dette gjelder også aksjefond. Fondene må dessuten ha en aksjeandel på minimum 80%. Rentefond eller fond med en større renteandel faller ikke innenfor ordningen.

Aksjer som ikke er hjemmehørende i EU/EØS kan altså ikke plasseres i Aksjesparekontoen. Frontline er blant aksjene som ikke kan inngå i aksjesparekontoen, da de er registrert på Bermuda. Identifikasjonskoden (kalt ISIN) på aksjen kan gi en indikasjon på selskapets hjemland. Du kan finne denne under selskapsinformasjonen på børsens side, som for eksempel Frontline, hvor ISIN er BMG3682E1921. En norskregistrert aksje har ISIN som starter med bokstavene NO. (Obs: samme logikk gjelder ikke for rentepapirer, men de inngår heller ikke i Aksjesparekonto. Du må også dobbeltsjekke med din tilbyder om en aksje er innenfor/utenfor EØS).

Eier du unoterte aksjer, aksjer på OTC-listen eller på Merkur Market er de ikke regnet som børsnoterte og kan ikke inngå i Aksjesparekontoen.

Q: Hva skjer dersom jeg har et selskap i min aksjeportefølje som er registrert innenfor EU/EØS blir kjøpt opp av et selskap utenfor området og dermed får nytt hjemmehørende?

A: Så lenge aksjene går inn på en aksjesparekonto mens de er tillat innenfor ordningen så kan de bli stående, men du kan ikke tilføre flere aksjer etter at selskapet “går ut av EØS”. Merk at dette gjelder automatiske konverteringer av aksjer til ny hjemmehørende. Dersom du som investor må ta et aktivt valg mellom til eksempel penger eller aksjer, vil pengene kunne forbli på konto mens nye aksjer må plasseres utenfor. Husk alltid å spørre din tilbyder av verdipapirer hvordan slike selskapshendelser kan få utslag på det aktuelle instrumentet.

Q: Hva skjer dersom jeg har et aksjefond med 80% aksjeandel, hvor fondsforvalter reduserer aksjeandelen til fordel for renter?

A: Samme prinsipp gjelder her. Så lenge aksjefondet går inn på en aksjesparekonto mens det er tillat innenfor ordningen så kan de bli stående. Men: Dersom du som investor må ta et aktivt valg mellom renteandel eller aksjeandel hvor aksjeandelen faller under 80%, faller også fondet utenfor ordningen.

Q: Kan børsnoterte derivater overføres til en aksjesparekonto?

A: Nei.

Q: Kan egenkapitalbevis overføres til en aksjesparekonto?

A: Ja, egenkapitalbevis (tidligere kalt grunnfondsbevis) kan overføres til aksjesparekonto på lik linje med aksjer.

Q: Stemmer det at jeg kan ta ut innskuddene mine fra aksjekontoen uten å betale skatt?

A: Ja, det stemmer. Det er kun gevinsten du må skatte av ved uttak fra kontoen.

Q: Hvis jeg oppretter en langsiktig aksjesparerkonto, kan jeg da sette inn ( overføre ) aksjer og aksjefond som jeg eier nå til den nyopprettede aksjesparerkontoen? Eller gjelder kontoen bare aksjer og aksjefond som jeg kjøpt etter opprettelse av en aksjesparerkonto?

A: Ja, du kan overføre dine aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto etter 1. september 2017 uten at skatt på gevinst realiseres. Dette er en del av en overgangsordning introdusert av myndighetene for å lette overgangen til den nye løsningen. I førsteomgang ville dette gjelde ut 2017, men overgangsregelen er nå vedtatt utvidet ut året 2018. Se egen sak.

Q: Dersom jeg eier 200 aksjer i et selskap, hvor de første 100 jeg kjøpte ga gevinst, mens de siste hundre jeg kjøpte ga tap; kan jeg da velge å kun overføre de 100 første? Eller må jeg overføre samtlige 200 aksjer jeg eier i det ene selskapet?

A: I henhold til overgangsregelen er det du selv som bestemmer hva du vil flytte til Aksjesparekontoen. AksjeNorge anbefaler at du snakker med din tilbyder eller andre autoriserte rådgivere om hva som er mulig, hvordan og hva som anbefales rundt dette.

Q: Må jeg selge mine aksjer med tap, for så å kjøpe de tilbake innen for Aksjesparekontoen dersom jeg ønsker å få fradrag for tap nå?

A: I følge skatteetatens sider, kan du overføre aksjer med urealisert tap til Aksjesparekonto med diskontinuitet. Da registreres/realiseres tapet nå. AksjeNorge anbefaler igjen at du snakker med din tilbyder eller andre autoriserte rådgivere om hva som er mulig, hvordan og hva som anbefales rundt dette.

Q: Hvem bør etablere en Aksjesparekonto?

A: Alle personlige skatteytere som investerer i aksjer og aksjefond, eller planlegger å investere i aksjer eller aksjefond, bør etablere en Aksjesparekonto.

Q: Hva er fordelen med å overføre mine eksisterende aksjer og aksjefond til den langsiktige aksjesparekontoen?

A: Dersom du velger å overføre dine aksjer og aksjefond til den langsiktige aksjesparekontoen i forbindelse med overgangsregelen, slipper du å betale skatt på gevinst. Dette er en fordel dersom du har høye latent gevinster. Du får dermed muligheten til å reinvestere din gevinst uten å bli beskattet før gevinsten tas ut av kontoen. Både gevinsten du allerede har opptjent og den gevinsten din portefølje gir deg i fremtiden. Etter at overgangsregelen utløper, vil du matte realisere gevinsten og skatte av denne før midlene flyttes til aksjesparekontoen. Tap bør ikke flyttes til aksjesparekonto.

Q: Kan jeg overføre midlene jeg har i Unit Link/ Fondskonto/ eller lignende (med forsikringsdel) til en Aksjesparekonto?

A: Nei. Gjennom et slikt produkt eier du kun andeler i fondet. Du eier ikke aksjene selv som en personlig skatteyter. Det er kun midler registrert i ditt eget navn som kan inngå i en Aksjesparekonto.

Q: Hvor mange Aksjesparekontoer kan jeg etablere?

A: I prinsippet kan du åpne en konto hos så mange meglere, banker og /eller fondsforvaltere du ønsker. Du kan også åpne så mange Aksjesparekontoer som du ønsker hos den enkelte tilbyder, ihht lovverket. Dette kan gi deg mer fleksibilitet ved flytting av midler, da delflyttinger fra en konto ikke er mulig. Merk likevel at det er andre hensyn å ta ved valg av antall kontoer, som gebyrer og lignende. Dette vil kontotilbyder kunne veilede deg i.

Q: Kan jeg flytte midler mellom Aksjesparekontoer fra ulike tilbydere?

A: Ja. Reglene presiserer at det skal være et velfungerende flyttemarked, hvor unødvendig høye gebyrer ikke skal skape barrierer mellom tilbydere. Merk at delflytting ikke er mulig.

Q. Kan en aksjesparekonto gå i arv?

A: Aksjesparekontoen kan ved død overtas av arvingen med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan også med skattemessig kontinuitet bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres. (oppdatert ihht http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bank-finans-og-forsikring/aksjesparekonto/aksjesparekonto—ask/)

Q: Kan en aksjespareklubb åpne en Aksjesparekonto sammen?

A: Nei, skattedirektoratet presiserer at Aksjesparekonto er personlig og ikke skal benyttes av ulike former for sameie.

Q: Hvor kan jeg få mer informasjon?

AksjeNorge har som mål å holde sidene om Aksjesparekonto så oppdatert som mulig. Dersom du melder deg på vårt nyhetsbrev, vil du dessuten motta de viktigste nyhetene etterhvert som de kommer. Vi anbefaler også at du holder deg oppdatert på informasjon som kommer fra din megler, bank eller fondsforvalter. De kan også hjelpe deg dersom du har spørsmål til hvordan du skal gå frem. Noen nyttige lenker finner du her:

Aksjesparekonto på DNB sine sider

Aksjesparekonto – spennende nyvinning ved Holbergfondene

Aksjesparekonto ved ODIN

SKAGEN skal tilby aksjesparekonto ved SKAGEN Fondene

Aksjesparekonto hos Pareto Securities

Aksjesparekonto hos Nordea

Skatteetatens egne sider om Aksjesparekonto – ASK

Q: Hva kan jeg gjøre dersom jeg aldri har spart i aksjemarkedet og ønsker å lære mer om både å spare i aksjemarkedet og Aksjesparekonto?

A: AksjeNorge lanserte nylig en egen digital kunnskapspakke som du vil ha stor nytte av. Denne heter Aksjemarkedet på noen minutter og gir deg akkurat nok kunnskap til å komme et godt skritt på vei med egen langsiktig sparing. Husk at aksjer er for alle, og at regjeringen kom med forslag om Aksjesparekonto i statsbudsjettet i fjor nettopp fordi de ønsker å øke det private eierskapet i Norge. Lykke til!

Denne siden er sist oppdatert 18.12.2018