En aksjespareklubb er en klubb der et antall personer går sammen for å spare og eie aksjer. Det er både en spennende og lærerik måte å investere i aksjer på.

Fordeler ved en aksjespareklubb

Det er mange fordeler ved å  etablere og delta i en aksjespareklubb. Når flere personer går sammen i en aksjeklubb får man raskere en stor startkapital og man kan kjøpe aksjer tidligere enn om man alene skulle spart opp startkapitalen. Som medlem i en aksjeklubb får man dessuten en bedre risikospredning takket være at man har et større sparebeløp som kan plasseres i flere ulike aksjer. Sammen vil medlemmene i en aksjespareklubb lærer seg hvordan aksjehandel foregår; forberedelsen til handelen og den praktiske gjennomføringen, og man får kunnskap om forskjellige (børsnoterte) selskaper samt hvordan samfunnsøkonomien og hendelser lokalt og internasjonalt påvirker børsutviklingen.

Aksjer er for de fleste en langsiktig spareform som historisk har gitt en årlig gjennomsnittsavkastning på 10-12 %. Det er med andre ord lønnsomt over tid å spare i aksjer og dermed også i en aksjespareklubb.

Og sist men ikke minst – de aller flere opplever det som sosialt hyggelig å omgås mennesker med en felles interesse.

Forhold å ta hensyn til når man starter og driver en aksjespareklubb

 • Medlemsoversikt.  En medlemsoversikt skal inneholde medlemmenes navn, adresse, e-postadresse, telefon, og andeler i klubben.
 • Klubbmedlemmene skal passe sammen og alle skal være aktive. Spørsmål om hvor mange man bør være, dukker ofte opp. Fem til ti medlemmer er passe, færre enn fem gjør det vanskelig med å få nok penger til en god portefølje, mye over ti medlemmer er vanskelig å håndtere hvis man vil at alle skal være aktive, og det bør man legge vesentlig vekt på.
 • Det å starte en klubb. Det er enkelt å starte en klubb; det viktigste er menneskene som er med. De må ha et felles interesseområde, nemlig det å spare i aksjer. Hvor omfattende interessen hos den enkelte er, vil variere, men den må være der. Den enkleste formen for en slik klubb er en ren medlemsklubb med statutter og en avtale mellom medlemmene om hvordan klubben skal drives. Alle medlemmer må undertegne protokollene som stadfester dette. I statuttene må man også regulere det som gjelder sparebeløp, betaling, investeringsfilosofi, kjøp og salg av aksjer, reinvestering av utbytter, hvordan man håndterer utmeldinger og evt opptak av nye medlemmer. Og ikke minst alt som har med beskatning og selvangivelsen.
 • Organisering av aksjespareklubb. Det anbefales at aksjespareklubber registreres i Brønnøysundregisteret. Klubben får da tildelt et organisasjonsnummer som brukes av megler/bank til å åpne en egen VPS-konto for klubben. Merk at nye regler trer i kraft fra og med 2018, som gjør at alle klubber bør ha et organisasjonsnummer knyttet til sin VPS-konto. Tidligere oppsett i VPS knyttet til personer vil ikke være mulig etter dette. Brønnøysundregistrene kan kontaktes for spørsmål om hvilke selskapsform som kan benyttes.
 • Medlemmene må være enige om investeringsfilosofien og formålet til klubben. Til eksempel:
  Langsiktig vs kortsiktige plasseringer
  Hvor ofte skal man foreta investeringer?
  Realiserte kursgevinster og utbytte; reinvestere eller utbetale til medlemmene?
  Husk: Hvis man ikke blir enig i starten, er det lite sannsynelig at man klarer det når det røyner på eller når gode overskudd og utbytter skal vurderes utbetalt eller reinvesteres.
 • Første møte. Her foretas valg, vedtekter settes opp og klubbens navn bestemmes.
 • Klubbens vedtekter. Alle forhold som vedrører driften av klubben skal nedfelles i vedtektene. Du finner et eksempel på vedtekter nederst på siden. Her er noen av temaene som bør tas opp ved utforming:
  • Oversikt over oppgaver som påhviler medlemmene og de som er valgt til tillitsmenn. Disposisjonsrett til klubbens konti etc.
  • Innbetaling av innsatsene. Hvordan, hvor ofte (hver måned?), hvor mye?
  • Kjøp og salg av aksjer. VPS-konto, pengekonto, meglerforbindelse, netthandel etc.
  • Skatt og selvangivelse. Lik fordeling blant alle medlemmene gitt like andeler. Både gevinst/tap/utbytte og formue
  • Hva skjer når noen vil forlate klubben og når noen vil tas opp
  • Evt arv etter medlemmer
  • Oppløsning av klubben

Her finner du et eksempel på vedtekter til en aksjeklubb:

Eksempel – Vedtekter for en aksjeklubb

Eksempelet er ment som et utgangspunkt for utforming av egne vedtekter og er ikke regnet som endelig. Spørsmål? post@aksjenorge.no.