Aksjesparekontoen har fått mye oppmerksomhet og vekket stor interesse. Den har også ført til en rekke spørsmål. Under følger noen ofte stilte spørsmål. Merk at i Statsbudsjettet for 2020 kan nye regler eller justeringer komme.

Q: Stemmer det at det skal etableres en konto for aksjer og aksjefond hvor jeg ikke trenger å betaler skatt på gevinst?

A: Ja, det stemmer. 1. september 2017 ble Aksjesparekonto (ASK) etablert. Her kan du samle dine aksjer og aksjefond, og reinvestere dine eiendeler uten å måtte realisere gevinst du kan ha fått som følge av verdistigning – så lenge det er innenfor samme kontostruktur.

Q: Hva med utbytte fra selskapene jeg eier aksjer i?

Utbytte vil normalt utbetales til din aksjesparekonto, og skattlegges ved uttak fra Aksjesparekontoen (ref Statsbudsjettet 2019).

Q: Har jeg sparekonto i Aksjesparekonto og hvorfor får jeg ikke rente?

En aksjesparekonto består normalt av tre underkontoer: én for børsnoterte aksjer, én for aksjefond og én kontant-konto. Merk at i henhold til lovverket har ikke banken/meglere/forvalteren lov å tilby rente på innestående saldo. Hensikten med Aksjesparekonto sett fra Finansdepartementet, er at dette er midler som skal investeres i næringslivet.

Dermed er det for de fleste ikke lurt å ha store kontantbeholdninger liggende lenge på Aksjesparekonto. Men hvis kontantene er selve gevinsten som senere skal reinvesteres, kan det være lurt å beholde pengene der, ellers må du skatte av uttaket (forutsatt at dette ansees som uttak av gevinst).

Q: Hvor lenge varer overgangsregelen, hvor jeg kan overføre aksjer og aksjefond jeg har i dag til den nye Aksjesparekontoen?

Gjelder ut året 2019. Overgangsregelen betyr at du kan overføre frie aksjer og aksjefond som ikke er i ASK enda, men som du ønsker dit. Når verdipapirene overføres direkte vil du beholde retten til utsatt skatt på gevinsten. Hvis du derimot selger først og overfører pengene til ASK vil du ikke få utsatt skatt på gevinsten. Det er overføring av aksjer og aksjefond.

Q: Kan jeg flytte mine eiendeler til en Aksjesparekonto helt frem til 31.12.2019?

Dersom du fortsatt planlegger å flytte dine midler til din Aksjesparekonto i løpet av 2019, har enkelte tilbydere publisert tidsfrister for når dette må gjøres. Fristene er stort sett i løpet av første halvdel av desember for å sikre at midlene blir overført innen utgangen av året. Merk at meglerhus/forvaltere vi merke sterk pågang mot slutten av året, så ikke vent med overføringen dersom du vet dette er noe du allikevel skal gjøre.

Q: Kan alle aksjer og aksjefond plasseres i denne kontoen?

A: Alle børsnoterte aksjer hjemmehørende i EU/EØS kan plasseres i Aksjesparekontoen. Dette gjelder også aksjefond. Fondene må dessuten ha en aksjeandel på minimum 80%. Rentefond eller fond med en større renteandel faller ikke innenfor ordningen.

Aksjer som ikke er hjemmehørende i EU/EØS kan altså ikke plasseres i Aksjesparekontoen. Frontline er blant aksjene som ikke kan inngå i aksjesparekontoen, da de er registrert på Bermuda. Identifikasjonskoden (kalt ISIN) på aksjen kan gi en indikasjon på selskapets hjemland. Du kan finne denne under selskapsinformasjonen på børsens side, som for eksempel Frontline, hvor ISIN er BMG3682E1921. En norskregistrert aksje har ISIN som starter med bokstavene NO. (Obs: samme logikk gjelder ikke for rentepapirer, men de inngår heller ikke i Aksjesparekonto. Du må også dobbeltsjekke med din tilbyder om en aksje er innenfor/utenfor EØS).

Eier du unoterte aksjer, aksjer på OTC-listen eller på Merkur Market er de ikke regnet som børsnoterte og kan ikke inngå i Aksjesparekontoen.

Q: Hva skjer dersom jeg har et selskap i min aksjeportefølje som er registrert innenfor EU/EØS blir kjøpt opp av et selskap utenfor området og dermed får nytt hjemmehørende?

A: Så lenge aksjene går inn på en aksjesparekonto mens de er tillat innenfor ordningen så kan de bli stående, men du kan ikke tilføre flere aksjer etter at selskapet “går ut av EØS”. Merk at dette gjelder automatiske konverteringer av aksjer til ny hjemmehørende. Dersom du som investor må ta et aktivt valg mellom til eksempel penger eller aksjer, vil pengene kunne forbli på konto mens nye aksjer må plasseres utenfor. Husk alltid å spørre din tilbyder av verdipapirer hvordan slike selskapshendelser kan få utslag på det aktuelle instrumentet.

Q: Hva skjer dersom jeg har et aksjefond med 80% aksjeandel, hvor fondsforvalter reduserer aksjeandelen til fordel for renter?

A: Samme prinsipp gjelder her. Så lenge aksjefondet går inn på en aksjesparekonto mens det er tillat innenfor ordningen så kan de bli stående. Men: Dersom du som investor må ta et aktivt valg mellom renteandel eller aksjeandel hvor aksjeandelen faller under 80%, faller også fondet utenfor ordningen.

Q: Kan børsnoterte derivater overføres til en aksjesparekonto?

A: Nei.

Q: Kan egenkapitalbevis overføres til en aksjesparekonto?

A: Ja, egenkapitalbevis (tidligere kalt grunnfondsbevis) kan overføres til aksjesparekonto på lik linje med aksjer.

Q: Stemmer det at jeg kan ta ut innskuddene mine fra aksjesparekontoen uten å betale skatt?

A: Ja, det stemmer. Det er kun gevinsten du må skatte av ved uttak fra kontoen. I praksis tar du først ut samlet innskudd og deretter utbyttet.

Q: Hvis jeg oppretter en langsiktig aksjesparerkonto, kan jeg da sette inn ( overføre ) aksjer og aksjefond som jeg eier nå til den nyopprettede aksjesparerkontoen? Eller gjelder kontoen bare aksjer og aksjefond som jeg kjøpt etter opprettelse av en aksjesparerkonto?

A: Ja, du kan overføre dine aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto til og med 31.12.2019 uten at skatt på gevinst realiseres. Dette er en del av en overgangsordning introdusert av myndighetene for å lette overgangen til den nye løsningen.

Q: Dersom jeg eier 200 aksjer i et selskap, hvor de første 100 jeg kjøpte ga gevinst, mens de siste hundre jeg kjøpte ga tap; kan jeg da velge å kun overføre de 100 første? Eller må jeg overføre samtlige 200 aksjer jeg eier i det ene selskapet?

A: I henhold til overgangsregelen er det du selv som bestemmer hva du vil flytte til Aksjesparekontoen. AksjeNorge anbefaler at du snakker med din tilbyder eller andre autoriserte rådgivere om hva som er mulig, hvordan og hva som anbefales rundt dette.

Q: Må jeg selge mine aksjer med tap, for så å kjøpe de tilbake innen for Aksjesparekontoen dersom jeg ønsker å få fradrag for tap nå?

A: Tap på Aksjesparekonto er fradragsberettiget. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av Aksjesparekontoen. AksjeNorge anbefaler igjen at du snakker med din tilbyder eller andre autoriserte rådgivere om hva som er mulig, hvordan og hva som anbefales rundt dette.

Q: Hvem bør etablere en Aksjesparekonto?

A: Alle personlige skatteytere som investerer i aksjer og aksjefond, eller planlegger å investere i aksjer eller aksjefond, bør etablere en Aksjesparekonto.

Q: Hva er fordelen med å overføre mine eksisterende aksjer og aksjefond til den langsiktige aksjesparekontoen?

A: Dersom du velger å overføre dine aksjer og aksjefond til den langsiktige aksjesparekontoen i forbindelse med overgangsregelen, slipper du å betale skatt på gevinst. Dette er en fordel dersom du har høye latent gevinster. Du får dermed muligheten til å reinvestere din gevinst uten å bli beskattet før gevinsten tas ut av kontoen. Både gevinsten du allerede har opptjent og den gevinsten din portefølje gir deg i fremtiden. Etter at overgangsregelen utløper, vil du måtte realisere gevinsten og skatte av denne før midlene flyttes til aksjesparekontoen. Tap bør ikke flyttes til aksjesparekonto.

Q: Kan jeg overføre midlene jeg har i Unit Link/ Fondskonto/ eller lignende (med forsikringsdel) til en Aksjesparekonto?

A: Nei. Gjennom et slikt produkt eier du kun andeler i fondet. Du eier ikke aksjene selv som en personlig skatteyter. Det er kun midler registrert i ditt eget navn som kan inngå i en Aksjesparekonto.

Q: Hvor mange Aksjesparekontoer kan jeg etablere?

A: I prinsippet kan du åpne en konto hos så mange meglere, banker og /eller fondsforvaltere du ønsker. Du kan også åpne så mange Aksjesparekontoer som du ønsker hos den enkelte tilbyder (avhenger dog av hva de tilbyr). Dette kan gi deg mer fleksibilitet ved flytting av midler, da delflyttinger fra en konto ikke er mulig. Merk likevel at det er andre hensyn å ta ved valg av antall kontoer, som gebyrer og lignende. Dette vil kontotilbyder kunne veilede deg i.

Q: Kan jeg flytte midler mellom Aksjesparekontoer fra ulike tilbydere?

A: Ja. Reglene presiserer at det skal være et velfungerende flyttemarked, hvor unødvendig høye gebyrer ikke skal skape barrierer mellom tilbydere. Merk at delflytting ikke er mulig.

Q. Kan en aksjesparekonto gå i arv?

A: Aksjesparekontoen kan ved død overtas av arvingen med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan også med skattemessig kontinuitet bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres. (oppdatert ihht http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bank-finans-og-forsikring/aksjesparekonto/aksjesparekonto—ask/)

Q. Ved skilsmisse, hva skjer med aksjesparekontoen?

A: Ved skilsmisse (gjelder ikke samboere), kan aksjesparekontoen overtas av den andre ektefellen (ref. Statsbudsjettet 2019).

Q. Får jeg skjermingsfradrag?

A: Ja. Du får fullt skjermingsfradrag på det beløpet du har satt inn på Aksjesparekontoen. Men merk at følgende skrives av DNB: I Aksjesparekontoen settes skjermingsgrunnlaget for det enkelte år til det laveste innskuddssaldo i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Innskuddet utgjør historisk kostpris på verdipapirene pluss eventuelle kontantinnskudd.

Ved åpning av Aksjesparekonto kan det være en utfordring å overføre fond, aksjer og kontanter samtidig. Så lenge du har bestilt overføring i løpet av en 14 dagers pluss periode må dette kvalifisere som en samlet overføring. Skattedirektoratet har i tilknytning til denne regelen selv uttalt at det må vises fleksibilitet og aksepteres mer enn 14 dager når flytting er meldt, men det tar lang tid med overføring fra avgivende leverandør.

Q. Hva skjer med skjermingsfradraget hvis inngangsverdien er ukjent?

A: Mange har eid aksjer over flere 10-år, og kanskje før det ble digitalisert. Det betyr at for mange med gamle aksjer så vet man ikke hva kjøpskursen en gang i tiden var. Dette er utfordrende og Skatteetaten vil dermed kreve at denne verdien settes til 0. Det betyr dermed at ethvert salg over kroner 0 ansees som gevinst og hele salgssummen er gjenstand for gevinstbeskatning.  Det er derfor viktig at informasjon om inngangsverdier er tilgjengelig når du skal registrere flyttingen.

Q: Betaler vi formuesskatt på Aksjesparekontoen?

A: Ja. Innestående på Aksjesparekontoen formuesbeskattes på samme måte som kontanter, aksjer, egenkapitalbevis og andeler som eies utenfor ordningen. Aksjer og aksjefond får en rabatt i formuegrunnlaget med 25 % for inntektsåret 2019.

Innslagspunktet for formuesskatt er fra 1 500 000 kroner og over. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktene det dobbelte.

Q: Betaler jeg skatt ved flytting av Aksjesparekonto til ny tilbydre (bank, megler etc)?

A: Nei, i utgangspunktet skal de du har aksjesparekontoen hos og de du flytter til sikre at dette ikke skjer. Du skal også kunne flytte aksjesparekontoen fra ett sted og samle/overføre disse verdipapirene til en allerede eksisterende aksjesparekonto.

Q: Kan jeg handle i flytteprosessen av en Aksjesparekonto ?

A: Nei, dette er ikke å anbefale da din saldo ikke vil være synlig noen av stedene. Så snart flytteprosessen er over, kan du handle som normalt.

Q: Kan jeg ha spareavtale (fast sparing) til en Aksjesparekonto ?

A: Ja, litt avhengig av at tilbyderen tilbyr spareavtaler. Merk at en avtale om fast månedlig trekk du hadde hos en tidligere tilbyder ikke overføres til ny tilbyder.

Q: Kan en aksjespareklubb åpne en Aksjesparekonto sammen?

A: Nei, skattedirektoratet presiserer at Aksjesparekonto er personlig og ikke skal benyttes av ulike former for sameie.

Q: Hvor kan jeg få mer informasjon?

AksjeNorge har som mål å holde sidene om Aksjesparekonto så oppdatert som mulig. Dersom du melder deg på vårt nyhetsbrev, vil du dessuten motta de viktigste nyhetene etterhvert som de kommer. Vi anbefaler også at du holder deg oppdatert på informasjon som kommer fra din megler, bank eller fondsforvalter. De kan også hjelpe deg dersom du har spørsmål til hvordan du skal gå frem. Noen nyttige lenker finner du her:

Aksjesparekonto på DNB sine sider

Aksjesparekonto – spennende nyvinning ved Holbergfondene

Aksjesparekonto ved ODIN

SKAGEN skal tilby aksjesparekonto ved SKAGEN Fondene

Aksjesparekonto hos Pareto Securities

Aksjesparekonto hos Nordea

Skatteetatens egne sider om Aksjesparekonto – ASK

Q: Hva kan jeg gjøre dersom jeg aldri har spart i aksjemarkedet og ønsker å lære mer om både å spare i aksjemarkedet og Aksjesparekonto?

A: AksjeNorge lanserte nylig en egen digital kunnskapspakke som du vil ha stor nytte av. Denne heter Aksjemarkedet på noen minutter og gir deg akkurat nok kunnskap til å komme et godt skritt på vei med egen langsiktig sparing. Husk at aksjer er for alle, og at regjeringen kom med forslag om Aksjesparekonto i statsbudsjettet i fjor nettopp fordi de ønsker å øke det private eierskapet i Norge. Lykke til!

Denne siden er sist oppdatert 02.10.2019