Aksjspareklubber var veldig populært i mange år. Regelverket er dog blitt mer komplisert og vi har dessverre ikke ressurser til å innhente kunnskap om hvordan gå korrekt frem. Nedenfor er en eldre artikkel med tips til hvordan det fungerte tidligere.

Grunnet strengere regelverk mht. rapportering, er det mest sannsynlig enklest å opprette et Aksjeselskap der alle få tildelt eierandel ifht. innskutt egenkapital. Regelverket skal sikre aksjonærenes rettigheter og samtidig medfører noen plikter. Vi har fått spørsmål om man kan gå sammen og spare gjennom Aksjesparekonto. I så fall står konto og verdier på vennens navn og man er mindre sikret. Spørsmål som da dukker opp vil være; hva betyr dette for beskatningen til den som står som eier. Det blir på ingen måter riktig at aksjevenner eier Aksjesparekonto sammen i én persons navn.

Oppdatert 25.02.2020

En aksjespareklubb er en klubb der flere personer med en eller annen tilknytning går sammen for å eie aksjer – som en hobby. Dette er både en spennende, sosial og lærerik måte å eie aksjer på.

Alle legger kapital i en felles pott, som forvaltes i fellesskap av klubbens medlemmer. Klubben opptrer utad som én investor, både overfor megler, selskap og VPS.

Når klubben opprettes, kan alle medlemmer forplikte seg til å betale inn et startinnskudd, og deretter skyte inn mindre beløp på jevnlig basis, for eksempel en gang i måneden. På denne måten øker klubbens forvaltningskapital, samtidig som sparingen for medlemmene tar form av innskudd i aksjefond, bank eller liknende.

MERK: Hvordan man går frem ifht. myndigheter og banker er noe endret fra denne artikkelen ble skrevet. Vi vil i løpet av 2019 gjøre nye undersøkelser og dele disse her. Allikevel kan teksten videre være nyttig lesning.

Fordeler ved en aksjespareklubb

Fordelene ved å opprette en aksjespareklubb er mange. For det første er det flere rene forvaltningsmessige fordeler. Risikoen spres over et større antall papir enn man hadde hatt anledning til dersom man skulle investert på egen hånd. Risikoen minimeres ytterligere ved at man sparer jevnlig. På den måten tas både «toppene» og «bunnene» i markedet, samtidig som beløpet man skyter inn forblir lavt. I tillegg er det en fordel hvis all gevinst reinvesteres av klubben.

Sammen vil medlemmene i en aksjespareklubb lærer seg hvordan aksjehandel foregår; forberedelsen til handelen og den praktiske gjennomføringen, og man får kunnskap om forskjellige (børsnoterte) selskaper samt hvordan samfunnsøkonomien og hendelser lokalt og internasjonalt påvirker børsutviklingen.

Aksjer er for de fleste en langsiktig spareform som historisk har gitt en årlig gjennomsnittsavkastning på 10-12 %. Det er med andre ord lønnsomt over tid å spare i aksjer og dermed også i en aksjespareklubb.

Og ikke minst – de aller fleste opplever det som sosialt og hyggelig å omgås andre mennesker med felles interesse.

Forhold å ta hensyn til når man starter og driver en aksjespareklubb

Når man bestemmer seg for å opprette en aksjespareklubb er det viktig at klubbens retningslinjer, mandater og arbeidsoppgaver er klargjort på forhånd, og at alle medlemmene er inneforstått med, og enige i disse. Består klubben av mer enn noen få personer bør det velges et styre og en leder. I tillegg til dette må klubben også opprette en VPS-konto.

En aksjespareklubb bør ideelt sett ha en medlemsmasse på mellom 5 og 15 personer. I alle tilfelle bør man unngå en situasjon hvor man har flere medlemmer enn det antall som kan ta aktiv del i forvaltningsbeslutningene. Har man det, risikerer man å komme i en situasjon hvor noen få aktivt forvalter klubbens kapital, mens resten blir passive bidragsytere på pengesiden. Da begynner man å nærme seg en aksjefondsmodell.

Når flere personer går sammen og skyter inn kapital på denne måten, sier det seg selv at man må ha helt klare retningslinjer når det gjelder det individuelle medlemsplikter og rettigheter. Her kommer noen forhold man bør ta hensyn til ved oppstart av en aksjespareklubb:

1. Det å starte en klubb

Det er enkelt å starte en klubb; det viktigste er menneskene som er med. De må ha et felles interesseområde, nemlig det å spare i aksjer. Den enkleste formen for en slik klubb er en ren medlemsklubb med statutter og en avtale mellom medlemmene om hvordan klubben skal drives. Alle medlemmer må undertegne protokollene som stadfester dette. I statuttene må man også regulere det som gjelder sparebeløp, betaling, investeringsfilosofi, kjøp og salg av aksjer, reinvestering av utbytter, hvordan man håndterer utmeldinger og eventuelt opptak av nye medlemmer. Og ikke minst alt som har med beskatning og selvangivelsen.

2. Klubbmedlemmene skal passe sammen og alle skal være aktive.

Fem til ti medlemmer er passe, færre enn fem gjør det vanskelig med å få nok penger til en god portefølje, mye over ti medlemmer er vanskelig å håndtere hvis man vil at alle skal være aktive, og det bør man legge vesentlig vekt på. Spørsmål om hvor mange man bør være, dukker ofte opp.

3. Medlemsoversikt

En medlemsoversikt skal inneholde medlemmenes navn, adresse, e-postadresse, telefon, og andeler i klubben.

4. Organisering av aksjespareklubb

Vedtekter bør utformes i tråd med hvilke selskapsform aksjeklubben skal ha.

MERK: Vi anbefalte tidligere at aksjespareklubber registreres i Brønnøysundregisteret. Dessverre er vi blitt informert om av noen aksjeklubber at det ikke er like enkelt som vi er blitt fortalt av myndighetene. Oppskriften videre må derfor ansees som retningsgivende og i skrivende stund (18. desember 2018) vil vi være reserverte mht hvordan man registrerer seg. Vi gjør nye undersøkelser i løpet av 2019.

Klubben får da (gjennom Brønnøysund) tildelt et organisasjonsnummer som brukes av megler/bank til å åpne en egen VPS-konto for klubben. Merk at nye regler trer i kraft fra og med 2018, som gjør at alle klubber bør ha et organisasjonsnummer knyttet til sin VPS-konto. Tidligere oppsett i VPS knyttet til personer vil ikke være mulig etter dette. Brønnøysundregistrene kan kontaktes for spørsmål om hvilke selskapsform som kan benyttes.

5. Medlemmene må være enige i investeringsfilosofien

Med investeringsfilosofi tenker vi på:

 • Langsiktig vs. kortsiktige plasseringer
 • Hvor ofte skal man investere?
 • Realiserte kursgevinster og utbytte; reinvestere eller utbetale til medlemmene?
 • Husk: Hvis man ikke blir enig i starten, er det lite sannsynlig at man klarer det når det røyner på eller når gode overskudd og utbytter skal vurderes utbetalt eller reinvesteres

6. Første møte

Her foretas valg, statutter settes opp og klubbens navn bestemmes.

7. Klubbens statutter/vedtekter

Alle forhold som vedrører driften av klubben skal nedfelles i statuttene. Her er noen av temaene som kan tas opp ved utforming:

  • Oversikt over oppgaver som påhviler medlemmene og de som er valgt til tillitsmenn. Disposisjonsrett til klubbens konti etc.
  • Innbetaling av innsatsene. Hvordan, hvor ofte (hver måned?), hvor mye?
  • Kjøp og salg av aksjer. VPS-konto, pengekonto, meglerforbindelse, netthandel etc.
  • Skatt og selvangivelse. Lik fordeling blant alle medlemmene gitt like andeler. Både gevinst/tap/utbytte og formue
  • Hva skjer når noen vil forlate klubben og når noen vil tas opp
  • Evt. arv etter medlemmer
  • Oppløsning av klubben:
  • Viktig: Vedtekter bør utformes i tråd med hvilke selskapsform aksjeklubben skal ha.

 

Merk også at AksjeNorge definerer en aksjeklubb som en hobby-relatert klubb bestående av mennesker som er tilknyttet hverandre på ulikt vis. Grupper med investorer uten tilknytning til hverandre som investerer utover det som kan regnes som en hobby, behandles dermed ikke under våre sider om Aksjespareklubber.