En egen spørreundersøkelse for å avdekke synspunkter på vesentlige forhold ved slike programmer fra selskapene selv ble utført blant flere børsnoterte selskaper.

Åtte selskaper med årlige spareprogram for ansatte deltok i denne delen av prosjektet, hvor seks selskaper deltok i hele undersøkelsen og to selskaper besvarte deler av undersøkelsen. Bant de seks som besvarte alle spørsmålene, var det et utenlandsk, børsnotert selskap, tre OBX-selskaper og to mid-cap selskaper 5- 10 mrd (snittet på Oslo Børs er 8,5 mrd i markedsverdi). Et av disse med lang fartstid, et relativt nytt. De to øvrige er store OBX-selskaper.Kun et selskap (utenlandsk) har obligatorisk bindingstid på aksjene.

Undersøkelsen avdekket følgende punkter

  • Gjennomsnittsdeltakelse er ca 30 %
  • Bare to selskaper har uttalte mål for andel ansatte som bør delta
  • Selskapene mener det viktigste med programmene er at det skaper et sterkt fokus på verdiskaping.
  • Risikoen ved aksjekjøp vektlegges størst betydning når man skal begrunne hvorfor ansatte ikke deltar
  • Den økonomiske siden ved programmet er mest sentral i informasjonen som gis ansatte

Undersøkelsen bidro til å få frem hvilke forhold man internt i selskapene ser på som vesentlige når det gjelder selve innholdet i programmet, informasjonen som presenteres ansatte og hvilke forventninger selskapene har til verdien av de årlige programmene. Sammen med undersøkelsen blant ansatte, har dette igjen bidratt til å definere *X-faktorene* for de mest vellykkete programmene.