Over 100 selskaper på Oslo Børs har et aksjeprogram for sine ansatte og mange av selskapene har en stor andel av de ansatte med i programmet. Aksjeprogrammer bidrar til at flere kan ta del i den verdiskapningen de gjør på jobben, i tillegg til å motta lønn.

Det er like mange ulike ordninger som det er selskaper med programmer. Felles for mange er at de ansatte tilbys å kjøpe aksjer til en rabattert kurs. I noen selskaper mottar nyansatte lærlinger aksjer ved ansettelse. Andre deler ut bonusaksjer etter to års investering. Og andre igjen tilbyr rentefrie lån for kjøp av aksjer. De fleste programmene er satt opp med fast månedlig trekk på lønningsdagen. Aksjeprogrammene tilbys alle ansatte i bedriftene, selv om det ofte i tillegg finnes egne ordninger for ledende ansatte (les: toppledelse). Vi hører fra våre støttespillere at ansatte som er med i aksjeprogrammene opplever dette som noe positivt og motiverende.

AksjeNorge har snakket med mange som er med i aksjeprogrammer og det er god grunn til å anta at de fleste også er blitt motiverte til å spre risikoen ved å også spare i brede aksjefond.

Tidligere kunne man motta aksjer skattefritt for en begrenset sum, men dette ble fjernet fra 2022.

Vi arbeider aktivt med å fremme ulike sider ved privat eierskap i Norge. Aksjesparingsordninger for ansatte er dermed et av våre fokusområder. Aksjer for ansatte er positivt for både arbeidstaker og arbeidsgiver, samt norsk næringsliv i sin helhet.

Undersøkelser vi har foretatt, viser at slike aksjespareprogrammer har en klar positiv påvirkning på selskapet – ved å skape både engasjement og lojalitet blant ansatte. For deltakerne er programmet verdifullt – de får en ekstra avkastning på arbeidet sitt – og bidrar til egen sparing på en annen måte.

AksjeNorge’s aktiviteter inkluderer å aktivt bidra til å etablere og gjennomføre Aksjesparingsprogram for ansatte, og å være en uavhengig kilde til informasjon for de ansatte og å være en pådriver for gode rammevilkår for Aksjesparingsprogram.

 

Forbehold:

Våre tekster på våre nettsider må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan brukes til å øke kunnskapen om aksjer og verdipapirmarkedet. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.