Vi har her samlet de mest relevante og mest brukte pensjons-begrepene som knyttes til pensjon for dere ansatt i privat næringsliv. Listen er på ingen måte komplett og vi anbefaler for enda flere begreper og dypere forklaringer, å besøke ordlisten til Finans Norge > 

A

Alderspensjon: Pensjon som  utbetales fra en gitt alder, avhengig av avtaler. Avtalene kan være gjennom Folketrygden, tidligere arbeidsgivere (tjenestepensjon) og/eller din egen pensjonssparing (f.eks. IPS).

AFP: Merk ulike ordninger for AFP i det offentlige og det private næringsliv. I det offentlige handler det om førtidspensjon mens for privat næringsliv handler det om livslang ekstra-pensjon.

E

Egen Pensjonskonto (EPK) ble innført 1.februar 2021: EPK er en samlekonto for deg som har Innskuddspensjon gjennom nåværende arbeidsgiver. Etter 1. mai og i løpet av 2021 vil dine Pensjonskapitalbevis overføres automatisk til denne kontoen der din innskuddspensjon også er. Samlet sett skal dette bli gi lavere gebyrer som gir rom for bedre avkastning over tid.

F

Fripolise: Et pensjonsbevis på opparbeidede pensjonsrettigheter fra en Ytelsesordning. Pensjonen gir ikke muligheten for hverken å bytte leverandør eller rom for å endre forvaltning.

I

Innskuddspensjon: Løpende pensjonsavtale med en nåværende arbeidsgiver, som regel i privat næringsliv. Innskuddet er en %-sats av lønn. Minstesatsen er 2% av lønn mellom 1 og 7,1 G. Det kan avtales høyere satser.

IPS / Individuell Pensjonssparing: Egen privat sparing med formål for pensjon. Sparing i IPS gir utsatt skatt, gjennom fradrag på innbetalingene. Utbetaling av pensjonsmidler medfører betaling av skatt. Utbetaling må skje over en periode på minimum 10 år og siste utbetaling kan tidligst skje ved fylte 80 år.

P

Pensjon: Den inntekten du har når du ikke lengre er i arbeid. Pensjonen består av tre hovedelementer; Folketrygden (utbetales gjennom NAV), Tjenestepensjon (all pensjon innbetalt av dine ulike arbeidsgivere) og Egen pensjonssparing (alt du selv måtte ha spart opp frem til pensjonsalder.

PKB / Pensjonskapitalbevis: Ofte kalt pensjonssparing med investeringsvalg. Når du slutter hos en arbeidsgiver som har Innskuddspensjon, videreføres pensjonssparingen uten tilføring av ny kapital. Du kan selv bestemme hvordan fondsforvaltningen av dine PKB’er gjøres. Normalt vil aksjevekten nedjusteres etter fylte 55 år. Du kan selv flytte dine PKB  til en selvvalgt pensjonsleverandør. Det er i de fleste tilfeller gebyr-besparende å samle alle PKB hos én pensjonsleverandør.

Pensjonskonto: Se Egen Pensjonskonto

Y

Ytelsespensjon: Pensjon som opptjenes gjennom arbeidsgiver. I privat næringsliv er dette en pensjonsordning som fases ut og gjelder kun en mindre del av de sysselsatte (som regel personer født i 1962 eller før). Gir en viss andel av sluttlønn i livslang pensjon, f.eks. 67% av sluttlønn. Når du slutter i en bedrift med Ytelsesordning får du en fripolise.

 

Ordlisten er under utarbeidelse og er en del av arbeidet knyttet til innføring av Egen Pensjonskonto i 2021.