Stiftelsen AksjeNorge er bevilget økonomisk støtte fra Finansmarkedsfondet for kommunikasjonsprosjektet «Egen pensjonskonto – dine valg avgjør pensjonen». Det er knyttet særskilte betingelser til bevilgningen.

Prosjektet er avsluttet.

Sluttrapport er sendt Finansmarkedsfondet.Se kort sluttrapport EPK des 2021 (ppt)

Vi fikk laget filmer takket være støtte fra Finansmarkedsfondet. Dessverre satte pandemien en stopper for en rekke aktiviteter og møteplasser. Vi forsøker derimot å følge opp med mer kunnskap inn i 2022 og mer pandemi-vennlige møteplasser.

 

Opprinnelig informasjon om prosjektet (per mai 2020):

Prosjektperiode

April 2020 – juni 2021 (forlenget til desember 2021)

Bakgrunn for prosjektet

Egen Pensjonskonto kommer fra 1. januar 2021 og 1,4 mio nordmenn får denne automatisk. Egen Pensjonskonto er en samlekonto for arbeidsgiveropptjent pensjon med investeringsvalg. Muligheten for selv å foreta investeringsvalg er ikke noe nytt. Derimot er det kun 5-10 % (kilde: samtaler med Storebrand, Nordea og DNB) av dem som har Innskuddspensjon eller Pensjonskapitalbevis som har sjekket avtalene og gjort endringer i allokeringen, dvs. fordelingen mellom rente- og aksjeplasseringer. I utgangspunktet skulle man tro dette er uproblematisk, men de aller fleste avtaler er opprettet med en aksjefordeling som ikke er skreddersydd den enkelte, men etter en standardløsning tilpasset bedriften. Hvilken allokering som er korrekt avhenger av mange faktorer, blant annet personens alder, gjenværende tid til pensjon, risiko-toleranse og personens økonomi for øvrig. Vi er fra før av kjent med at nordmenns generelle kunnskap knyttet til aksjeallokering og diversifisering er enten lav eller folk føler de har liten kunnskap (ref. AksjeNorge/OECD rapport 2016).

Formål med prosjektet

Med vårt prosjekt ønsker vi å bidra til økt kunnskap knyttet til hvordan en selv forvalte pensjonen slik at man oppnår optimal risikojustert avkastning over tid. Det er spesielt viktig at opplæringsmateriellet skal nå ut til de som ikke kan så mye om pensjon og innskuddspensjon.

Hva som var planlagt gjennom prosjektet

Det vil lages en opplæringspakken som i hovedsak vil bestå av enkle og inspirerende animerte filmer som er tilgjengelig for alle. Animasjonsfilmene som skal lages vil få støtte gjennom skreddersydde nettsider der mer kunnskap vil deles og en web-basert pensjonsquiz.

Opplæringspakken lages produkt- og leverandørnøytral og skal ikke brukes som markedsføringsmateriell av kommersielle aktører.

I forkant av filmproduksjon vil det gjennomføres en pensjonsundersøkelse.

Det vil lages en formidlingspakke som relevante organisasjoner og arbeidsgivere kan dele med sine medlemmer eller ansatte. Alt materiale vil være tilgjengelig å åpent for alle. Kommersielle aktører som ønsker å dele opplæringsmateriellet må også sikre at materialet er tilgjengelig for alle , ikke kun et begrenset kundesegment. (Ta kontakt ved ønske om deling).

På nyåret 2021 vil det arrangeres et livestreamet pensjonsseminar, åpent for alle men med begrenset antall deltagere.

Referansegruppe

For å sikre at faglig riktig og relevant kunnskap deles, vil det etableres en referansegruppe som vil bestå av representanter fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Målgruppen

De 1,4 mio som i dag har Innskuddspensjon og vil få Egen Pensjonskonto.

Primært arbeidstakere i alderen 30-55 år.

Annet:

Det er allerede inngått avtaler om produksjon av filmer, webtilpasninger og annonsering, så det er ikke interessant å kontaktes for dette.

Finansmarkedsfondet

Stiftelsen AksjeNorge bidrar med egne midler og ressurser i prosjektet. Det samme gjør referansegruppen. Eksterne tjenester finansieres gjennom bevilget støtte fra Finansmarkedsfondet. Les mer om Finansmarkedsfondet her >

Kontakt

Spørsmål til prosjektet kan rettes mot daglig leder Kristin Skaug på e-post kristin.skaug@aksjenorge.no