Når du blir aksjehandels-kunde i et meglerhus (eller gjennom banken din), må du godkjenne ulike avtaler og signere på at du har forstått forretningsvilkårene.

Avtalene du godkjenner handler som regel om:

  • Etablering av kundeforhold
  • VPS-konto: Opprettelse av en konto for oppbevaring av dine aksjer og verdipapirer. Har du valgt å være kunde gjennom en kontofører (f.eks. bruk av Zero-konto hos Nordnet) får du ikke en VPS-konto med et alternativ hos denne megleren.
  • Aksjehandelskonto: En bankkonto tilknyttet til aksjehandel. Du må ha penger på denne for å kunne kjøpe aksjer, og her havner pengene ved salg, etter utbetaling av utbytte.
  • Aksjesparekonto: Litt som ovenfor men en samlekonto for investeringer i aksjer og aksjefond. Har tre underkontoer: Aksjer, aksjefond og kontanter

Forretningsvilkårene til meglerhusene er relativt like, men de må godkjenne. I disse kan det bl.a. stå om dine forpliktelser, dekning på konto, at du forstår det er risiko knyttet til handel med verdipapirer etc.

Verdipapirhandelloven

Verdipapirhandellovens formål er å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv handel i verdipapirer. I denne er det  noen sentrale regler og atferdsbestemmelser som er greie å ha med seg. De to viktigste å kjenne til handler om:

Innsidehandel: Dette handler om informasjon som er kjent for noen få og er av kursdrivende karakter. De som kjenner til denne informasjonen kalles primærinnsidere og har klare regler å opptre etter. Skulle du allikevel få kjennskap til innsideinformasjon, selv om du ikke er primærinnsider, skal denne informasjonen fortsatt behandles som innsideinformasjon og ikke benyttes før selskapet selv deler informasjonen for hele markedet (sjekk børsmeldinger).

Markedsmanipulasjon: Dette handler om at hverken meglere, media eller personer skal spre villedende informasjon som kan manipulere markedet og dermed påvirke kursene, enten ved å handle selv (og i verste tilfelle få flere til å handle). Loven er oppdatert til å dekke informasjon delt på internett (og dermed sosiale medier), uavhengig av om du er journalist eller investor.

Lær mer på nettsidene til Oslo Børs

Sjekk oversikten over de viktigste reglene på børsens nettsider >

Avsnittet nedenfor lenker til feil paragrafer ettersom nye regler ble innført i 2022/2023. Siden vil oppdateres senere.

Loven inneholder generelle atferdsbestemmelser, som:

§ 3-2 Definisjon av innsideinformasjon
§ 3-3 Misbruk av innsideinformasjon
§ 3-8 Markedsmanipulasjon
§ 3-14 Salg av finansielle instrumenter selgeren ikke eier

Loven inneholder også viktige bestemmelser knyttet til børsnoterte selskapers forpliktelser, som informasjonsplikt og likebehandling av aksjonærer:
§ 5-2 Informasjonspliktens innhold
§ 5-14 Likebehandling

Noen investorer har også meldeplikt:
§ 4-2 Primærinnsiders meldeplikt
§ 4-3 Flagging av erverv av større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter

 

Kilde: Oslo Børs

Forbehold:

Investeringer i verdipapirer kan medføre tap av deler eller hele beholdningen. AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse som ikke gir personlige råd om hverken investeringer eller skatt. Feil på våre nettsider kan forekomme, og vi setter selvsagt pris på tilbakemeldinger post@aksjenorge.no når slike oppdages.