Utlendinger øker på Oslo Børs. Private eier direkte for 71,5 milliarder

Ved utgangen av oktober var utlendingers eierskap på 37,3%, mens statens (den andre dominerende eier på børsen) hadde falt tilbake til 35,1%.

Dermed er statens eierandel falt med vel 11 % siden toppen under finanskrisen. Privates eierandel er fortsatt lavt både historisk og i en internasjonal sammenligning, men er allikevel litt opp i oktober til 3,8 %. Verdiene til private aksjonærer har aldri vært større, vel 71,5 milliarder. Det tilsvarer vel 200.000 pr aksjonær.

1990 til 2013