Statsbudsjettet 2019 ifht. aksjesparing

Fjorårets sparenyhet i Statsbudsjettet blir også årets beste sparenyhet!

Med fjorårets statsbudsjett kom vår tids beste sparenyhet: Aksjesparekonto. Finansministeren bygget videre på tankesettet om økt sparing i befolkningen og sier de ønsker å redusere ubalansen i sparing mellom eiendom og aksjer, ved å gjøre det mer attraktivt å spare i aksjer og aksjefond. Aksjesparekonto foreslås forbedret og dette er gode nyheter, og med økt utbytteskatt vil det mest sannsynlig motivere flere til å velge aksjesparekonto fremfor å eie aksjer «fritt».

Bedre for Aksjesparekonto (ASK)

Da Aksjesparekonto ble foreslått i fjor var ikke rammevilkårene optimale og løsningen 100%. Gode forslag i Statsbudsjettet:

  • Utsatt skatt på utbytte på aksjer og aksjefond som man har i Aksjesparekonto.
  • Overføre enkeltpapirer mellom ens egne Aksjesparekontoer uten at det medfører realisasjon.
  • Overføre arv til aksjesparekonto og mellom ektefeller i forbindelse med skilsmisse uten at det medfører realisasjon.

Verdsettelsesrabatten og aksjebeskatning

Verdsettelsesrabatten endres igjen i formuesskatten fra 20% til 25% for aksjer i 2019, dette i tråd med tidligere enighet om skattereform. Dette kan ansees som et skritt i riktig retning for å sidestille aksjesparing med sparing og investeringer i andre eiendeler (som for eksempel sekundærbolig). Dette var noe forventet, men allikevel er ikke dette i positiv retning når skatt på utbytte igjen økes, nå med en oppjusteringsfaktor på 1,44. Reell skatt på aksjeutbytte og aksjegevinster blir da på 31,68% for 2019.

Bakgrunnen for ‘oppjusteringsfaktoren’ er et ønske om forhindre inntektsskifting – å ta ut utbytte istedenfor lønn. Det er blitt innvendt at en vanlig aksjesparer ikke har mulighet til å drive med inntektsskifting. Det er dog ikke mulig for en privatperson som eier aksjer i et børsnotert selskap, å velge utbytte fremfor lønn.

For 4. år på rad, reduseres skattesatsen på alminnelig inntekt for selskap og personer i 2019 fra 23% til 22 %. Dette er spesielt positivt for husholdninger med lite gjeld i forhold til inntekten, pga. mindre rentefradrag.

Med økende utbytteskatt vil det motivere privatpersoner til å bruke Aksjesparekonto, noe som tilsynelatende vil gi flere fordeler enn ulemper, spesielt etter årets forslag til nytt Statsbudsjett. AksjeNorge er positive til Regjeringens forslag om å skape bedre rammebetingelser for å spare i aksjer og aksjefond, spesielt oppgraderingene for Aksjesparekonto.

Formuesskatten

Verdsettelses-rabatten på formuesskatten for aksjer og aksjefond heves som sagt fra 20% til 25%. Samtidig økes bunnfradraget fra 1,48 millioner kroner til 1,5 millioner kroner, mens formuesskatten holdes uendret på 0,85%.

Derfor omtales Statsbudsjettet som nøytralt

I Norge har vi en regel som sier at vi ikke kan bruke mer enn em viss prosentsats av oljefondet over Statsbudsjettet, og denne regelen kalles Handlingsregelen. I 2017 ble denne %-satsen endret fra 4,5% til 3% og brukes av Finansministeren som en «rettesnor». Det er de siste årene brukt mer av oljepengene enn tidligere. Nå går norsk økonomi mye bedre og vi har bl.a. lavere arbeidsledighet. Derfor velger Regjeringen å forslå lavere oljepengebruk tilsvarende 231 mrd kroner, dvs. 2,7%. Ikke alle økonomer mener dette er lavt nok…

Prosessen videre for Statsbudsjettet

Nå må politikerne diskutere Statsbudsjettet og i november/desember fattes et endelig Stortingsvedtak. Normalt pleier dette komme i god tid før jul.

For å lese hele Statsbudsjettet, les mer på www.statsbudsjett.no 

 

Skrevet av Kristin Skaug,
Daglig leder i AksjeNorge
mobil: 415 77 351

Kristin Skaug Foto; CFWesenberg / KolonihavenStudio