Høyere renter fremover

I dag hevet Norges Bank styringsrenten med 25 basispunkter til 1,00% og sier at renten vil antas å stige jevnt fremover. Boliglånsrenten ventes å øke fra dagens gjennomsnitt på 2,6% til 3,5% i 2021.

Når Norges Bank har styringsrentemøte, er det mange faktorer som er vurdert. De publiserer samtidig rapporten kalt Pengepolitisk rapport der du kan lese mye interessant om norsk økonomi; både om næringsliv og nordmenn.  Videre i denne artikkelen vil vi trekke frem noe av det som ble sagt om norsk økonomi.

Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å være sterkere enn tidligere antatt. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute. Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang i år og en noe lavere rente lenger frem enn anslått i forrige rapport.

Pressemelding, Norges Bank

Forventet renteutvikling

Sentralbanken har siden forrige rentemøte endret rentebanen. I arbeidet med styrinsgrenten utarbeider Norges Bank en prognose på hvordan de ser for seg at renten vil endres over tid, og denne prognosen kalles rentebanen. Nedenfor ser du forventet rentebane fremover:

Som du ser, vil rentene økes tidligere enn de sa i desember, men at rentene stabiliseres tidligere. Det betyr at de forventer at styringsrenten vi settes opp med nye 25bp innen 6 måneder til 1,25% og deretter settes opp til 1,75%. Rentebanen er nå litt høyere på kort sikt og lavere på lang sikt.

Økte renter skyldes i hovedsak at Norge går bra;

  • sysselsettingen øker, arbeidsledigheten faller
  • vekst i konsumprisene (spesielt elektrisitet og lønnsvekst)
  • oppgang i investeringer i oljeindustrien

Samtidig er eksportveksten noe nedjustert på grunn av lavere vekst i Europa, som er en av Norges viktigste handelspartnere.

Økt gjeldsvekst hos nordmenn

Det er nå 100.000 flere i arbeid enn og den registerte arbeidsledigheten ligger på 2,3% og ventes å falle. Lønnsveksten var i fjor på 2,8% og ventes stige videre. Men husholdningenes gjeld vokser mer enn veksten i disponibel lønn.

Samtidig påpeker Sentralbanken:

Sammen med videre oppgang i sysselsettingen, vil det løfte inntektene til husholdningene selv om renteutgiftene økes noe.

Ida Wolden Bache, direktør Pengepolitikk i Norges Bank

Høyere boliglånsrenter

Sentralbanken venter at boliglånsrentene vil øke. I dag er de i snitt på 2,6% og ventes være i gjennomsnitt på 3,5% i 2021. Dette er noe som bekymrer særlig de unge der gjeldsgraden har økt mye de siste årene. 

Hvis boliglånsrentene går opp, så får mange naturlig nok mindre å rutte med, og må med det legge om forbruket sitt. Hvor mye avhenger av hvor mye du har i lån

Silje Sandmæl, spareøkonom i DNB, til E24

Hva med næringslivet?

Lønnsomheten i deler av næringslivet har vært svakere enn tidligere lagt til grunn, delte Ida Wolden Bache fra pressekonferansen til Norges Bank.

I forrige uke presenterte Norges Bank rapporten fra Næringslivet som viser at norsk næringsliv går bra, men har de siste årene slitt med svakere lønnsomhet. Sentralbanken sier at høyere kapasitetsutnytting og høyere lønnsvekst trolig vil bidra til å holde prisveksten på norskproduserte varer og tjenester oppe mens en gradvis svakere krone og svakere prisimpulser fra utlandet vil dempe prisveksten på importerte varer.

Inflasjonsmålet

Samlet sett ser Norges Bank at prisveksten vil være nær inflasjonsmålet på 2% de neste årene.

Hva betyr dette for aksjemarkedet?

Høyere renter betyr normalt høyere kostnader på lån med flytende renter, ergo en økt kostnad som kan gå på bekostning av lønnsomheten. Allikevel sier de fleste bedriftene i regionalt nettverk at de forventer vekst og har god kapasitetsutnyttelse. Samtidig ser man økte investeringer innen oljesektoren, som normalt er positivt for selskapene.

For store investorer, spesielt utenlandske, vil det nå være mer attraktivt å investere i norske renter (som er høyere enn utlandet). Samtidig blir kronen dyrere å kjøpe. Men går det bra i Norge og bedre enn våre naboland, er det norske markedet også ansett som mer interessant å investere i. Alt henger sammen.  Til syvende og sist, så presiserer alle eksperter at rentene heves fordi det overordnet går bra i norsk næringsliv.

Del på: