Skattemeldingen gjør Aksjesparekonto mer interessant

Har du opprettet Aksjesparekonto for sparingen din, vil du se at du har det betydelig enklere enn tidligere, færre skjemaer og du får utsatt skatt på gevinsten.

Nå skal alle alle privatpersoner* ha motatt Skattemeldingen og fått den tilgjengelig på Skatteetatens nettsider. Denne artikkelen er basert på informasjon fra Skatteetaten, våre egne nettsider og ikke minst blogginnlegget til spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet og nettsidene til DNB Nyheter der de deler nyttige råd. Selv om det meste blir ferdigutfylt for deg i Skattemeldingen, bør ta deg bryet å logge deg inn og ta en ekstra kontroll. Fristen for å endre og levere Skattemeldingen er 30. april for privatpersoner, mens selvstendig næringsdrivende har frem til 31.mai på seg, vent allikevel ikke til siste øyeblikk. *) Er du selvstendig næringsdrivende, får du ikke fullstendig skattemelding enda, men sjekk på Skatteetaten (Altinn) for utkast .

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto (ASK) er noe som kom høsten 2017 og allerede er omtrent halvparten av nordmenns aksje- og aksjefondssparing i ASK. Under post 4.1.8 Finer du din formue i Aksjesparekonto. Her ser du at beholdning i verdipapirer og formue i kontanter er ført opp på hver sin line. Husk allikevel:

 • Har du mottatt Årsoppgave fra megleren eller fondsforvalteren din? Sjekk Nettbanken din for nettpost – kanskje den ligger der.
 • Din megler/forvalter/bank rapporterer inn for deg
 • Har du tatt ut av ASK? Er beløpet større enn innskuddet, må du skatte for den delen som ansees som gevinst
 • Gevinst som fortsatt stod på Aksjesparekontoen ved årsskiftet, gir utsatt skatt på gevinsten.
 • Effektiv skattesats for gevinst du har tatt ut av aksjesparekontoen er for 2018 på 30,59%.
 • Utbytte får du utsatt skatt på først på ASK-utbytter utbetalt i 2019. Skattesatsen for 2019 er 31,68%.

De mest relevante postene i Skattemeldingen:

 • Utbytte: post 3.1.5.
 • Uttak/gevinst aksjer: post 3.1.8
 • Opphør konto/fradrag aksjer: post 3.3.8
 • Formue aksjesparekonto: post 4.1.8

Skatteetatens nettsider kan du lese mer om beskatning i ASK.

Utvidet overgangsvindu for flytting av aksjesparing til aksjesparekonto er utvidet til å gjelde ut 2019. Som du ser med Skattemeldingen, er de tydelige fordeler med dette. Les mer om Aksjesparekonto her >

Norske børsnoterte aksjer

Har du kjøpt og solgt aksjer i 2018? Det er når du begynner å se alt merarbeidet med enkelt-aksjer utenfor ASK, at du vil se fordelene ved å samle det i ASK hvis du er en langsiktig sparer.

I skattemeldingen skal alle dine norske børsnoterte aksjer være oppført da dette sendes automatisk fra meglerhusene. Alle aksjonærer mottar Aksjeoppgaven (RF-1088) samtidig med Skattemeldingen. Men husk allikevel å sjekke at det stemmer.

Er ikke dine verdipapirer (eks. aksjer, obligasjoner, valuta, derivater med mer)  i forhånds utfylt i Skattemeldingen, skal disse legges inn i skjema RF-1159. Dersom tallene er forhåndsutfylt og de stemmer, er det ikke nødvendig å gjøre noe. Skjema RF-1159 erstatter det tidligere ferdigutfylte skjemaet RF-1159. Her fylles inn skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue.

Husk at endringer i oppgaven kan føre til at du må gjøre endringer i skattemeldingen.

Har du hatt store kostander knyttet til kjøp/salg? Kostnader i forbindelse med realisasjon av aksjer kommer til fradrag i skattepliktig gevinst i realisasjonsåret, slik som meglerprovisjon og avgift ved omsetning av aksjer mv., deler DNB Nyheter.

De mest relevante postene i Skattemeldingen:

 • Utbytte: post 3.1.5.
 • Uttak/gevinst aksjer: post 3.1.8
 • Opphør konto/fradrag aksjer: post 3.3.8
 • Formue norske børsnoterte aksjer i VPS: post 4.1.7
 • Formue norske ikke-børsnoterte aksjer : post 4.1.8
 • Formue utenlandske aksjer : post 4.6.2

Les mer på skatteetatens nettsider for Aksjeoppgaven >

Skjermingsfradrag er en «gave» til deg

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt. Skjermingsfradraget viser hvor stort utbytte eller gevinst som kan mottas skattefritt.Utbytte og gevinster utover et skjermingsfradrag beskattes. Tap er fradragsberettiget. Les alt om skatteregler for gevinst/tap ved realisasjon og aksjeutbytte på Skatteetatens nettsider >

Skjermingsfradraget settes til et skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente:

 • Skjermingsgrunnlag x skjermingsrente = skjermingsfradrag

Det beregnes årlig skjermingsfradrag for aksjer/andeler eid ved utgangen av hvert inntektsåret. Finn ditt skjermingsfradrag her >

Fond

Har du kjøpt eller solgt fond i løpet av året som eies direkte og ikke er tilknyttet Aksjesparekonto, Fondskonto eller Investeringskonto o.l., må du betale skatt på gevinsten. Norske fondsforvaltere innrapporterer dine fond slik at du skal finne dem i Skattemeldingen. Stemmer allikevel tallene, må du endre selv.

Fond beskattes ut fra aksjeandelen i fondet. Ytterkantene er:

 • Aksjefond beskattes som aksjer med skattesats 30,59%
 • Rentefond beskattes som renteinntekter med skattesats 23%
 • Kombinasjonsfond (både aksjer og renter) avhenger av aksjeandelen

Som du ser er det noen fordeler å samle aksjer og aksjefond i Aksjesparekonto, Fondskonto, Investeringskonto og lignende der all rapportering skjer automatisk og du får utsatt skatt på gevinsten.

IPS – Individuell pensjonssparing

Også i IPS eier du fond. IPS ble radikalt endret i 2017 til din fordel. Skatteetaten deler:

 • I ny IPS er den øvre grense for fradragsberettiget sparing økt til 40 000 kroner årlig.
 • Uttak fra den nye ordningen skal skattlegges som kapitalinntekt. Dette innebærer at uttak fra ordningen ikke vil bli skattlagt som personinntekt, med trinnskatt til staten og trygdeavgift, men bare som alminnelig inntekt.
 • Innestående beløp i ordningen vil således være unntatt fra formuesskatt, og avkastningen vil ikke bli skattlagt løpende.

Viktig

Husk at Skatteetaten sender ikke mail eller ring deg for å be deg oppgi personlig informasjon. Du må logge deg inn på Altinn hvor du har mange ulike innloggingsalternativer.

Vi i AksjeNorge jobber primært med kunnskap knyttet til børsnoterte aksjer og ordinære aksjefond. Våre råd videre er kun veiledende og du må selv sikre at du besitter korrekt informasjon. Vi vil her skrive noen enkle tips knyttet til nevnte verdipapirer. Bankene og media er de flinke til å dele god informasjon i tillegg til at du finner mye på Skatteetatens nettsider.