Har du fått Tegningsrettigheter?

Tegningsretter er et verdipapir som utstedes til eksisterende aksjonærer og har en verdi en begrenset periode. Nettopp derfor er det viktig å gjøre noe med dem; bruke dem eller selge dem (hvis mulig)!

En tegningsrett i et børsnotert selskap deles ut til eksisterende aksjonærer i selskapet. Tegningsretten(e) gir deg som eier en fortrinnsrett til å kjøpe nye aksjer utstedt av selskapet til en forhåndsavtalt pris, normalt lavere enn markedspris. Antall aksjer tilbudt, bestemmes forholdsmessig ut fra det antallet aksjer du som aksjonær allerede eier. Tegningsrettene blir kun utstedt og tilbudt i en kort periode før de tilbys offentlig til markedspris.

Tegningsretten har dermed en verdi i en begrenset periode.

Adevinta- aksjonærer har nå tegningsretter

Adevinta har inntil nå hatt to aksjeklasser; A-aksjer (ADEA) og B-aksjer (ADEB). En A-aksje ga rett til 10 stemmer mens B-aksjer ga rett til 1 stemme på selskapets Generalsforsamlinger. Nå skal disse to aksjeklassene slås sammen til én aksjeklasse med like rettigheter. For å kompensere A-aksjonærer for tapet av tilleggsstemmer tilknyttet A-aksjen, gjennomføres nå en emisjon til fordel for A-aksjonærene. Hvor hver A-aksje får aksjonæren 1 tegningsrett. 81 tegningsretter gir deg retten til å kjøpe 1 «Ny Aksje» (ADE). Tegningsretten(e) synes på din VPS-konto med ticker-koden «ADE T».

  • 1 ADEA = 1 tegningsrett (ADE T)
  • 81 tegningsretter (ADE T) = rett til å kjøpe 1 ny aksje (ADE) for kr 0,20 pr aksje

I skrivende stund eier cirka 2.800 privatpersoner Adevinta-aksjer for omtrent 126 millioner kroner, det vil si omtrent 1,2 millioner aksjer. Med enkle beregninger gir dette i snitt 428 tegningsretter per privatperson. I dag omsettes disse for kr 1,25 pr stykk på Oslo Børs.

Tegningsrettene gir deg muligheten til å kjøpe nye aksjer for kr 0,20 per stykk. Men for å kjøpe én ny aksje, trenger du 81 tegningsretter.

Og hva koster det deg? Formelen blir enkel:

Antall aksjer du eier, dividert på  81 = rundet ned til nærmeste hele tall , og multiplisere deretter med kr 0,20 = hvor mye du må betale for nye aksjer. Betalingen skjer 18. november.

Har du for eksempel 1.000 aksjer i Adevinta A (verdt ca 102.000 kr), har du fått tildelt 1.000 tegningsretter. Dette betyr 1.000/81= 12,34 nye aksjer som rundes ned til 12 hele aksjer. Det vil si at du dermed kan tegne deg for 12 nye aksjer til en pris på 20 øre per aksje = 12 x 20 øre= 2,40 kroner for 12  nye aksjer.

Du må sende inn Tegningsblanketten eller bestille digitalt på nett innen 12. november kl 16:30.

Hvis du ikke ønsker å bruke tegningsretten

Tegningsrettene kan selges over børs til og med fredag 8. november kl 16:30 (såfremt noen vil kjøpe dem). Alternativt kan du velge å ikke gjøre noe, forholde deg passivt. Etter de fleste andre tegningsperioder slettes tegningsrettene og settes til verdi kr 0. Men denne gangen har faktisk Adevinta et tilbud der de selger alle de ubenyttede tegningsrettene. Når de tar hensyn til kostnader forbundet med handelen, og verdien er over kr 50 for salget av tegningsrettene, vil dette tilkomme respektive eiere. Dette beskrives bedre i tegningdokumentet du skal ha mottatt i posten.

Hva kan du gjøre med tegningsrettene din?

Tegningsretter er et verdipapir og har en verdi. De kan normalt kjøpes og selges på børsen i en kort periode; i tegningsperiode minus som regel 2 handledager. Hvis du velger å forholde deg passiv som eier av tegningsretter, vil disse rettighetene som regel gå i null og er da en tapt verdi for deg som eide tegningsrettene. Veldig mange småsparere har brent seg på å sitte passivt. I Adevintas tilfelle har de en løsning for de som er passive. Og ved reparasjonsemisjoner hender det at tegningsrettene ikke er omsettelige. Les tegningsmaterialet grundig!

Men hensikten med tegningsrettene er å tilby aksjer rabattert for å sikre at du ikke vannes ut. Med det betyr det at når de tilbyr flere nye aksjer, vil alles eierandel i prosent reduseres såfremt de ikke kjøper nye aksjer for å beholde prosentandelen. Mange tenker at prosentandelen ikke betyr noe for dem, men det er feil. Med nye aksjer utstedt, vil også selskapets overskudd fordeles på flere aksjer. Så hvis du ikke er med på tegning av nye aksjer, vil du få mindre andel av fremtidig potensielt resultat.

Ikke alle føler de har råd til å kjøpe enda flere aksjer, eller føler det blir for mye kroner investert i ett selskap, og velger dermed å selge tegningsrettene mens det fortsatt er mulig. Da vil de normalt på kort sikt oppleve at aksjekursen faller. På lang sikt betyr det mindre andel av selskapets overskudd utdelt i utbytter.

Tegningsretter ved reparasjonsemisjonen til Norwegian

I skrivende stund gjennomføres en reparasjonsemisjon i Norwegian. For å få noen råd på veien, anbefales følgende artikkel i E24 > 

 

Kilder: Nordnet, E24, Oslo Børs, Adevinta og AksjeNorge.

Forbehold: Du må selv sette deg inn i prospekter og tegningsdokumenter før du gjør handler. Teksten over må kun ansees som veiledende og kan være mangelfulle. Investeringer i aksjer medfører risiko og muligheter for tap. Kun 10% av norske privataksjonærer eier aksjer i mange nok ulike selskaper til å redusere risikoen i porteføljene sine.