Primærinnsidere øker

Primærinnsidere er underlagt strenge regler for når de kan handle og at handelen varsles. Nå som kvartalstallene er klare, kommer meldingene på rekke og rad.

En primærinnsider er en person i styre, ledelse eller andre i tilknytning til et børsnotert selskap som mest sannsynlig innehar innside informasjon om selskapet og dets planer. Disse er underlagt visse krav knyttet til handel og rapportering av handel. Mange i en organisasjon har spesiell kunnskap som kan være kurs-drivende. Selv om man ikke er definert som en primærinnsider, har man ikke lov å bruke slik kurs-sensitiv informasjon eller dele den med andre som bruker informasjonen.

Så nei, selv om du ikke tror du blir tatt så er det ikke lov å gjøre handler basert på innsideinformasjon. Det er ikke en personal-fordel (slik vi har hørt noen tolke dette). Tvert i mot hadde det å bruke slik informasjon, kunne skade omdømmet til selskapet og aksjonærenes tillit. Så hvis i tvil: Enten sjekk nærmere med selskapens CFO (finansdirektør) eller IR (investorkontakt)

Lovtekst om innsidehandel >

Prinsippet om lik informasjon står sterkt i norsk lovverk og det er det loven sikrer her: At hele markedet har lik informasjon samtidig. Det er som å unngå at ingen tyvstarter ved jaktstart.

Vi kopierer like gjerne inn lovteksten fra Verdipapirhandelloven:

§ 4-2.Primærinnsiders meldeplikt
(1) Personer som nevnt i § 3-6 første ledd skal straks gi melding om kjøp, salg, bytte eller tegning av aksjer utstedt av selskapet eller av selskaper i samme konsern. Det samme gjelder for selskapets handel med egne aksjer. Foretak som eier børsnoterte aksjer i et annet foretak eller aksjer i et annet foretak som er notert på regulert marked, og som på grunn av eierskapet er representert i vedkommende foretaks styre, må gi melding ved handel i slike aksjer. Meldingen skal sendes senest innen åpningen av regulert marked dagen etter at kjøp, salg, bytte eller tegning har funnet sted. Meldingen skal sendes til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker.
(2) Meldeplikten gjelder også lån som nevnt i aksjeloven § 11-1 og allmennaksjeloven § 11-1, inngåelse, bytte, kjøp eller salg av tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter knyttet til aksjer som nevnt i første ledd. Meldeplikten gjelder uavhengig av om det finansielle instrumentet gir rett til fysisk eller finansielt oppgjør.
(3) Meldeplikten omfatter også slik handel som gjelder vedkommendes nærstående som nevnt i § 2-5 nr. 1, 2 og 4, samt slik handel som gjelder slektninger som vedkommende på tidspunktet for den meldepliktige handel har delt husholdning med i minst ett år.
(4) Denne paragraf gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis.
(5) Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra reglene i denne paragraf.

Oslo Børs har i tillegg ytterligere regler/rutiner >