Statsbudsjettet kommer onsdag kl 10:00

Onsdag 7. oktober kl 10:00 får vi Statsbudsjettet for 2021, men hva skal vi se etter?

Statsbudsjettet er av stor betydning for det mest som rører seg i Norge: Alt fra vei, skole og helse til arbeidsliv, trygd og sparingen. Vi ser her litt på hva vi bør se etter i Statsbudsjettet som handler om eller påvirker din sparing og dine investeringer.

Først og fremst er det nyheter fra Finansdepartementet som påvirker sparing og investering.

I anslag for regnskapet for 2019 var Statens inntekter på ca 1.728 milliarder kroner og utgiftene ca 1.802 milliarder kroner.

Viktig å følge med på:

 • Skatt på inntekter (finansdep)
 • Verdsettelsesrabatt og aksjebeskatning, gevinst og utbytter  (finansdep)
 • Formuesskatt (finansdep)
 • Eiendomsskatt (finansdep)
 • Aksjesparekonto (finansdep)
 • Opsjonsbeskatning (finansdep)
 • Grønne satsinger (klima- og miljødep)
 • Pensjon, IPS, Egen pensjonskonto (finansdep)

BSU kun for førstegangskjøpere

Boligsparing for unge (BSU) er forventet å få noen større endringer. Ungdomspartiene ønsker å fjerne muligheten for skattefordelen for de som allerede har kjøpt første bolig. I dag er reglene slik at du kan sette inn inntil kr 25.000 hvert år på BSU-konto frem til fylte 34 år. Du kan føre et skattefradrag på inntekten din tilsvarende 20 % av samme års innskutte beløp. Sparing i BSU kan kun brukes til bolig (kjøp, depositum og/eller oppussing av egen bolig). BSU-konto gir høyere rente enn vanlige sparekontoer. Mange som har annen sparekapital velger ofte å ikke bruke BSU-kontoen til første bolig men fortsetter sparingen, selv etter fylte 34 år fordi renten er bra og sparingen risikofri. Dette ønsker ungdomspartiene en slutt på. Les alt om BSU på Skatteetaten >

Skatter og avgifter

For sparing og kapitalinntekter blir det viktig å følge med på eventuelle endringer i skattesatser og fradrag.

Hvis i tillegg noen skatter på varer/tjenester endres, har det igjen innvirkning på selskapenes inntjening.

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto kom i 2017. Sparing gjennom Aksjesparekonto gir deg utsatt skatt på gevinst og utbytte. I dag kan du kun investere i aksjefond og børsnoterte aksjer hjemmehørende i EØS.

Her blir det interessant å se om flere fordeler kommer eller eventuelle endringer i skattesatser, beløp etc.

Vi i AksjeNorge mener det på tide å vurdere på nytt om flere aksjer kan innlemmes i Aksjesparekontoen, og da spesielt aksjer notert på den ikke-regulerte markedsplassen Merkur Market. Det er overveiende stor sannsynlighet for at dette ikke er et tema før i 2022.

Skjermingsfradrag

Når skatt på gevinst av solgte aksjer eller andeler i fond skal beregnes, trekkes det fra et skjermingsfradrag for den perioden du har eid andelene.

– Litt forenklet kan man si at skjermingsfradraget er en kompensasjon for risikoen du tar på deg ved å være investert i aksjer, deler ODIN forvaltning på sine nettsider.

For hvert år du eier en aksje eller et fond, økes skjermingsfradraget. I praksis sier man at du kjøpte aksjene/fondene på høyere kurser og at forskjellen mellom kjøp og salg blir mindre. Det betyr veldig forenklet at du betaler skatt av en lavere gevinst enn du faktisk hadde. I januar annonseres skjermingsrenten som brukes i beregningen.

Hvis du ønsker en noen fine eksempler på beregning av skjermingsfradrag, anbefaler vi å lese på Nordnets nettsider > og på Skatteetatens nettsider >

Så det vi vil se etter er om det blir endringer her.

Næringspolitikk, klimapolitikk og coronastøtte

For at en aksje skal stige i verdi eller kunne dele ut utbytte til sine aksjonærer, er vi avhengig av at selskapet kan drive lønnsomt. Med corona har det blitt vanskeligere for mange næringer å opprettholde inntekter og holde folk i arbeid.

En del nyere selskaper har satset på nye og grønnere næringer som fornybar energi (vindkraft), ren energi (hydrogen), karbonfangst (kalt CCS) m.m. Disse næringene er helt avhengig av et push fra politikere og stat for at deres produkter og tjenester blir etterspurt slik at selskapene på sikt blir lønnsomme og vil klare seg i en internasjonal konkurranse-situasjon.

Allerede nå har vi fått vite at 2 milliarder kroner skal gå til karbonfangts og karbon lagring (CCS) gjennom prestisjeprosjketet Langskip (se tidligere Stortingsmelding). Dette påvirker Aker Carbon Capture og Norcem direkte. Og dere underleverandører igjen.

Hvilke tiltak Regjeringen foreslår i årets statsbudsjett ifht corona blir også viktig for utsatte selskaper (f.eks. turistnæring, oljeindustri, eksportører etc)

Dryppene vi kjenner

Lekkasjene som treffer næringslivet (og børs/aksjer/fond) – sakset fra E24.no :

 • 32,1 milliarder kroner til jernbane, opp fra 26,8 milliarder i fjorårets forslag. (Noe vil klart treffe anlegg/entreprenører/industri)
 • 25 milliarder kroner til koronatiltak, hvorav 6 mrd til corona-bekjempelse.
 • 2 milliarder til karbonfangst og -lagring i Norge gjennom regjeringens prestisjeprosjekt «Langskip», der målet er å få på plass en full kjede for fangst og lagring av CO₂, såkalt CCS, i Norge.
 • 700 millioner kroner til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.
 • 691 millioner kroner til opprydding av norsk atomavfall.
 • 100 millioner kroner til forlenget hjelp til kriserammede ekspressbusselskaper.
 • 100 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger. 75 millioner kroner går til strategiske satsinger gjennom den nye enheten Business Norway, 20 millioner kroner til å styrke klyngeprogrammet og 5 millioner kroner til å fremme norsk kultureksport.
 • 70 millioner kroner til sikring av gamle kirker (det er selskaper/personer som må utføre jobben)

Andre større tiltak som ikke direkte treffer selskapene men som tar mye av Statsbudsjettet:

 • 6 milliarder kroner til kampen mot korona i neste års statsbudsjett i tillegg til det ordinære helsebudsjettet og andre krisepakker. 3,8 milliarder skal gå til vaksinekjøp, 1,1 milliarder skal gå til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger.
 • 825 millioner kroner ekstra til arbeidsmarkedstiltak som skal hjelpe personer utenfor arbeidslivet ut i jobb. I tillegg kommer 500 millioner mer til Navs koronahåndtering.
 • 500 millioner kroner til politiet slik at de 400 stillingene som ble midlertidig opprettet på grunn av koronapandemien, kan gjøres permanente.

Følg statsbudsjettet på TV live på NRK eller TV2 Nyhetskanalen.

Følg også med på næringslivsavisene som DN.no   Finansavisen.no   E24.no  . De er alle flinke til å dele aktuelle