Aksjer hos arbeidsgiver

En stor andel av de børsnoterte bedriftene har aksjeprogrammer for ansatte. Dette betyr at ansatte kan kjøpe aksjer til en lavere pris enn det aksjen selges for i markedet.

Stadig flere selskaper innfører aksjeprogrammer for sine ansatte. I skatteloven gis det i tillegg en skattefordel for å motivere ansatte til å eie aksjer hos egen arbeidsgiver. I noen bedrifter eier så mange som 75 % av de ansatte aksjer i bedriften de jobber i. Har du sjekket hva som er mulig der du jobber?

For at aksjeprogrammet skal gi skattefordeler, må det være et generelt opplegg som gjelder alle ansatte. Selskapet kan dog sette krav til minstetid for ansettelsesforholdet eller fordele aksjer etter ansiennitet. Noen selskaper har også regler for hvor mye du kan kjøpe aksjer for basert på lønnen din, f.eks. at du kan kjøpe aksjer for inntil 4% av årslønnen. En rekke selskaper har i tillegg egne aksjeprogrammer for ledende ansatte.

Nederst i artikkelen deler vi 2 aktuelle regne-eksempler.

Skattepliktig fordel

Generelt er det slik at når du får en fordel gjennom arbeidsgiver, enten det er parkering, forsikringer eller aksjer, skal enten deler av eller hele beløpet skattes av. For aksjer kjøpt gjennom arbeidsgiver i deres aksje-program gjelder egne regler som vi skal forklare nedenfor.

Skatteetaten skriver for skatteåret 2020: Har ansatte i et aksjeselskap fått tilbud om erverv av aksjer i selskapet etter en generell ordning i bedriften, settes fordelen til differansen mellom antatt salgsverdi redusert med 20 %, og det den ansatte har betalt for aksjen. Reduksjonen i den skattepliktige fordelen kan ikke overstige kr  5 000 per år for hver person. Se sktl. § 5-14 første ledd bokstav a.

Dette betyr: Bedriften kan gi rabatt på inntil 20% av kjøpesum, men rabatten kan ikke være større enn kr 5.000, uten at du må skatte av denne fordelen.

For opsjoner gjelder andre regler. Se mer i Sktl §5-14.

Bindingstid og bonusaksjer

Ofte krever arbeidsgiver en bindingstid på aksjene. Det betyr at så lenge du er ansatt må du kanskje eie aksjene i minst 1 eller 2 år før du får lov å selge. Men ikke alle har dette kravet. Det kan også være tider av året da du ikke har lov å selge aksjene (f.eks. rett før selskapet skal publisere kvartals-regnskaper o.l.).

Hvis selskapet du jobber for i tillegg har et opplegg for bonus-aksjer, betyr dette ofte at de som allerede har kjøpt aksjer gjennom arbeidsgivers aksjeprogram, får tildelt nye aksjer gratis eller til rabattert pris, enten etter en viss tid eller hvis selskapet når tydelig definerte mål (kan handle om alt fra aksjekurs-utviklingen, selskapets regnskapstall, kundetilfredshet etc).

Belåning

En del selskaper tilbyr også rentefrie lån uten pant (dvs. uten sikkerhet) til ansatte som ønsker å kjøpe aksjer gjennom selskapets aksjeprogram. Dette rentefrie lånet gir deg også fordeler som er delvis skattepliktige. Arbeidsgiver kan opplyse om hvor mye som medfører skatt. Fordelen med slik belåning er at alle selskapets ansatte får like muligheter, enten de er unge uten sparekapital eller en som ikke kan stille bolig som sikkerhet.

Du kan lese mer om skatt på lån gjennom arbeidsgiver hos Skatteetaten >

Risiko

Investeringer i aksjer medfører risiko for ta av deler av eller hele investeringen. Skulle din arbeidsgiver slite økonomisk og at din arbeidsplass er mindre sikker, er det da en dobbelt belastning å eie aksjer i selskapet man er ansatt i. På en annen side er det ikke vanlig at selskaper som sliter økonomisk, tilbyr aksjer til rabatt (dette er en kostnad for selskapet). På generelt grunnlag anbefales det å huske på å ikke eie aksjer i kun ett selskap da man bli sårbar for det ene selskapets kurssvingninger.

På den positive siden har undersøkelser tidligere vist at solide selskaper som har aksjeprogrammer, har mer lojale og fornøyde ansatte som føler eierskap til selskapets fremdrift og utvikling. Disse selskapene har hatt aksjeprogrammer over flere tiår og opplever at majoriteten av selskapets ansatte er medeiere.

Neste steg

Lurer du på hvordan du kan investere i din arbeidsgiver? Hør med HR/Personalavdelingen. De sitter med denne informasjonen hvis du ikke finner den på selskapets intranett.

Regneeksempler

Eksempel 1

La oss si at aksjekursen i markedet er 100 kroner.
Du får kjøpe aksjer med 20% rabatt og dermed blir kursen du kan kjøpe aksjer til: 100kr – 20%= 80 kroner
Merk at skattefri rabatt for 2020 er begrenset oppad til kr 5.000.

Del 1: Max markedsverdi på kjøp med full rabatt: Max rabatt /dividert på/ rabatt i prosent = 5.000kr  / 20% = 25.000 kroner kan du kjøpe aksjer for. Rabatten utgjør da 5.000 kr.

Del 2: Hvor mange aksjer du kan kjøpe til rabattert kurs: Markedsbeløp / Markedskurs = 25.000kr / 100kr = 250 aksjer kan du kjøpe (bestille)

Del 3: Hva du betaler arbeidsgiver etter rabatt: Antall aksjer x multiplisert med x rabattert aksjekurs= 250 aksjer x 80 kroner= 20.000 kr

Arbeidsgiver vil dermed trekke deg i lønn eller få fullmakt til å trekke fra din bankkonto (avhengig av hva som gjelder for din arbeidsgiver) kr 20.000. Kort etter vil du se at du eier 250 aksjer på din VPS-konto (eller den kontofører arbeidsgiver bruker).

Arbeidsgiver vil innrapportere til Skatteetaten om ditt aksjekjøp og rabatten.

Eksempel 2: Du får kjøpe betydelig mer til rabatt

Dersom arbeidsgiver gir muligheten for å kjøpe enda flere aksjer til rabatt, må skatte av besparelsen ut over de 5.000 skattefrie kronene.

Eksempelvis: La oss si du får lov å kjøpe 1.000 aksjer for rabatterte 80 kroner per aksje (mot normalt 100 kr pr aksje), kjøper du aksjer for 100.000 kroner men du betaler kun 80.000 kr. Du har dermed fått aksjene for kr 20.000 mindre enn i markedet. Av disse 20.000 kronene i fordel, er kr 5.000 av disse en skattefri fordel (lovfestet), men du vil bli beskattet for de øvrige kr 15.000 du sparer på å kjøpe til rabatt gjennom arbeidsgiver.

Kilder:

Skatte ABC 2020 : Om ansattes erverv til underpris >

Norges Lover (Lovdata): Skatteloven §5-14 >

 

Forbehold:

AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Det vi skriver på våre nettsider er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Feil i våre beregninger kan forekomme. Vi håper allikevel våre artikler er til hjelp.