Hver 10. krone er grønn

På kort tid har vi gått fra å ha 5-6 grønne aksjer på børsen til nå mer enn 55 grønne aksjer.

Artikkelen er basert på data per 30. juni 2021

Forbehold du må lese før du leser videre (datert 6. april 2022): Definisjonen på en grønn aksje har vi ikke et tydelig regelverk for enda. Allikevel er det en rekke selskaper som selv definerer seg som grønt eller at deres hovedvirksomhet er å jobbe med grønne forretningsmodeller og løsninger. Listen med selskaper nevnt i artikkelen er et resultat av ulike kilder:

  • Selskaper som selv har sagt til Oslo Børs (våren 2021) hva de selv definerte seg som (hovedkilden)
  • Selskaper omtalt som grønne av anerkjente aksjeanalytikere (de 5 opprinnelige «grønne»)
  • Selskaper omtalt av grave-journalister i finansmedier

 

Oslo Børs har sortert en rekke selskaper som grønne, enten basert på sine løsninger, produkter, tjenester og andre faktorer. I 2019 omtalte aksjeanalytikere kun et fåtall selskaper som grønne og det var da som regel snakk om Tomra, Nel, Rec, Scatec, VOW, Bonheur og Borregaard. Denne listen har med en rekke nynoteringer endret seg betydelig. I grafen nedenfor ser du de grønne selskapene med flest private aksjonærer, sortert per 30.juni 2021:

Vi minner om at de fleste aksjonærene i Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture mottok sine aksjer som utbytte i fjor sommer fordi de var aksjonærer i Aker Solutions (som den gang svingte mye grunnet pandemien). Rec fikk en kraftig vekst i antall aksjonærer ettersom det ble mer kjent at Røkke (les: Aker, senere Aker Horizons) økte aksjeposten til ca 25% av utstedte aksjer. Aker Horizons ble notert i februar 2021 og er muligens den aksjen som har fått flest privatpersoner til å tegne seg for aksjer i forbindelse med en notering. (Da Statoil/Equinor og Telenor gikk på børs, ble de kalt «folkeaksjer»; ble tilbudt private og mange tegnet seg.)

I de «gamle» grønne aksjene eide privat-aksjonærer i snitt aksjer for mellom kroner 100.000 og opptil 180.000 (des 2019 ). Som vi ser, er snittet betydelig lavere i de nye og grønne selskapene. Fra statistikk før pandemien, ser vi at NEL har økt i antall aksjonærer med ca 5.000 men lavere verdier. Mens Tomra er relativt uendret i antall, men privates totalverdi  investert har økt.

Kvinneandelen (antall kvinner ifht totalt antall kvinner og menn):

Kvinneandelen er lavere i grønne selskaper enn børsens øvrige selskaper, og årsaken skyldes nok i stor grad at kvinneandelen er høyere blant aksjer notert på hovedlisten eller aksjer med lengre børs-historikk. Dermed blir kvinneandelen på Euronext Growth lavere, hvor de fleste grønne selskapene er notert.

Listen over grønne aksjer

Listen nedenfor består av selskaper ansett som grønne fra børsens side. Listen er sortert etter selskapenes markedsverdi (Mcap). Av disse 54 selskapene er 23 nye i 2021, derfor er avkastningstallene for 2021 basert på åpningskurs første handledag. Merk at listen er manuelt oppdatert og tastefeil kan forekomme.

På Oslo Børs nettsider finner du oppdatert liste med alle selskapene som har gjennomført en IPO (en offentlig notering). Se listen >

Les også: Artikkel i Finansavisen, et intervju med børsdirektøren Øivind Amundsen.

Svak overvekt i det grønne

Total markedsverdi på aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth utgjør til sammen kroner 3.536 milliarder.

Verdien av de grønne aksjene utgjør kr 329,6 milliarder som tilsvarer 9,3% av børsens totale markedsverdi.

Privatpersoner eier grønne aksjer for 19,8 milliarder som tilsvarer 6% av de grønne aksjeverdiene, eller 12,2% av privatpersoners aksjeformue. Det kan derfor svært forenklet påstås at privatpersoner i sum har en svak overvekt i det grønne (i forhold til børsens største og mer proffe investorer). Menn eier for mest i grønne aksjer, hele 85% av de grønne aksjeverdiene, mot normalt 80% av aksjeverdiene.

Om data brukt:

Kilder: Euronext VPSOslo Børs og AksjeNorge. Alle data er per 30.juni 2021.

Lister og grafer fremstilt her er basert på data og informasjon eksklusivt tildelt AksjeNorge for bruk i informasjonsarbeidet om nordmenns sparing i aksjer og egenkapitalbevis. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Definisjonen på «grønn» varierer veldig avhengig av hvem/hvilken organisasjon du spør. Navnene over er det som brukes av Oslo Børs per mai 2021 og er gjenstand for forandring i takt med reguleringer og markeds- og selskapshendelser. Merk at vi i AksjeNorge har ikke gjort en vurdering om hvilke selskaper som er mer grønne enn andre.

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte. Feil i tallmaterialet kan forekomme, og hvis i tvil, gi oss beskjed eller sjekk kilden for å rette data.