Statsbudsjettet 2024

I korte trekk er det ikke foreslått endringer i skatt på formue eller skatt på gevinst og utbytter.

På Regjeringens nettsider kan du leser alt om Statsbudsjettet >

I forbindelse med statsbudsjettet kom det mange nyheter, men det er få nyheter knyttet til skatt på aksje- og fondsinvesteringer. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at dette er «Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid».

Statsbudsjettet er et budsjett med Statens inntekter og utgifter. Inntektene fra petroleumssektoren overføres i sin helhet til Oljefondet. Med de budsjetterte utgiftene er dermed øvrige inntekter for lave og Regjeringen velger å dekke budsjettunderskuddet med midler fra Oljefondet. ‘

Handlingsregelen regulerer hvor mye som kan hentes fra Oljefondet og grensen er satt til 3%, som er forventet langsiktig nettoavkastning i Oljefondet. Finans Norge har en fin forklaring på Handlingsregelen,- som du leser her >

Nedenfor ser du Statsbudsjettets inntekter og utgifter.

Sparing og skatt

Utbytteskatten

Skatt på realisert gevinst og utbytte-utbetalinger er uendret på 37,84 %. Mange synes det er vanskelig å finne ut hva utbytteskatten er, men den består av to elementer: Skattesatsen for personinntekt multiplisert med en oppjusteringsfaktor. Oppjusteringsfaktoren har økt de siste årene til 1,72. Det betyr at du betaler 72% mer skatt på aksjeutbytter og aksjegevinster enn for personinntekten.

  • Skatt på personinntekt 22% (uendret).
  • Oppjusteringsfaktoren er 1,72
  • Skatt på utbytte beregnes da til: 22% * 1,72 = 37,84 %

Det gjøres ingen endringer med rammene for Aksjesparekonto. Det betyr at du fortsatt får utsatt skatt på gevinst og utbytte på aksjer og gevinst i aksjefond du har på Aksjesparekonto, inntil selve gevinsten tas ut av kontoen.

Formuesskatten

Verdsettelsesrabatten gjør at formuesgrunnlaget reduseres, som betyr at du betaler ikke formuesskatt på hele verdien (100%) men kun en prosentvis andel. For bolig har rabatten i mange år vært betydelig større enn for aksjer. Under pandemien ble rabatten økt for aksje-sparing (50%), ble deretter 25%, men fra 2022 ble denne redusert til 20%. Det betyr at for formue i aksjer og aksjefond vil det også i 2024 beregnes formuesskatt på 80% av aksjeverdiene.

Regjeringen foreslår å videreføre formuesskattesatsene fra 2023: Gjeldene satser gjelder:

  • 0,25 % for formue inntil 20 millioner kroner
  • 0,4 % for den delen av formuen som overstiger 20 millioner kroner

Bunnfradraget videreføres i 2024: 1,7 millioner kroner (3,4 millioner kroner for ektepar)

I vårt skattesystem får vi verdsettelsesrabatter for ulike aktiva vi eier (bolig, eiendom, aksjer, fond etc).Som for tidligere år betaler du ikke formuesskatt av hele aksjeinvesteringen din.

Aksjeprogrammer for ansatte

Tidligere var det en skattemessig fordel (skatterabatt) ved å kjøpe aksjer gjennom arbeidsgiver, fordi dette var langsiktig sparing og skulle motivere til privat eierskap og potensielt bedre økonomi hos større deler av befolkningen. Denne skattefordelen ble fjernet i 2022.

Indirekte påvirkning på sparingen

Når skatter og avgifter endres for selskapene vi kan investere i, enten gjennom børs eller i aksjefond, påvirker det også verdien på aksjene og fondene over tid. Noen av disse endringene i skattene som kan påvirke aksjemarkedet og aksjeverdiene er:

  • Innføringen av grunnrenteskatten (gjelder spesielt store laske-oppdrettsselskaper)
  • Økning i arbeidsgiveravgiften (treffer spesielt bedrifter med stor andel høyt utdannede og de med lønn over 850.000)

 

Kilder:

  • Statsbudsjett.no
  • Finansnorge.no
  • Aksjenorge.no

Forbehold

Nyheter knyttet til Statsbudsjettet er ferskvare og feil kan forekomme i gjengivelsen. Vi anmoder om å sjekke fakta nøye før du gjør endringer i forhold til Statsbudsjettet. Statsbudsjettet fra 6. oktober er et forslag som det nå skal forhandles om frem til jul.

AksjeNorge er ingen politisk organisasjon og har heller ingen juridisk avdeling og mener således ikke noe om skattene er urimelige eller for høye/lave.

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.