Regler knyttet til innsideinformasjon

I kjølvannet av det store fokuset på politikeres innsideinformasjon og aksjehandler fra nærstående skal vi se på noen av reglene for dette. AksjeNorge tar ikke stilling til hvorvidt regler er overholdt eller ikke i spesifikke hendelser, men skriver på generelt grunnlag for opplysning rundt temaet.  

 

Innsidehandel kjennetegnes ifølge finanstilsynet ved at det oppnås en uberettiget fordel av innsideinformasjon til ulempe for tredjeparter som er ukjent med informasjonen. Dette vil kunne føre til at markedets integritet og investorenes tillit undergraves, så forbudet er derfor svært sentralt i verdipapirretten. Innsideinformasjon er altså ikke et ansattgode, og skal behandles med varsomhet.  

 

Av Markedsmisbruksforordningen (MAR) artikkel 7 fremgår det at innsideinformasjon er presise opplysninger som ikke er blitt offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører en eller flere utstedere eller ett eller flere finansielle instrumenter, og som er egnet til å påvirke kursen på disse finansielle instrumentene eller kursen på tilknyttede finansielle derivater merkbart dersom de blir offentliggjort. Det er utvilsomt en betydelig mengde politikere og andre som er borti slik informasjon, og derfor mange som omfattes av regelverket. Dette gjelder også nærstående av disse. 

 

Nærstående er definert i MAR artikkel 3 nr. 1 punkt 26, samt regulert i verdipapirhandelloven § 3-3 (1) og omfatter: 

  • ektefeller eller personer som lever sammen i et ekteskapslignende forhold 
  • barn som forsørges 
  • andre slektninger som vedkommende har delt husholdning med i minst ett år på transaksjonsdatoen, samt 
  • juridiske personer, stiftelser, ansvarlige selskaper eller kommandittselskaper som er styrt, kontrollert, opprettet til fordel for eller som har vesentlig sammenfallende økonomiske interesser med personen med ledelsesansvar eller noen av de fysiske personene (nærstående) nevnt over. 

 

Andre som ofte behandler innsideinformasjon er ledelse og styre i bedrifter. De får innblikk i beslutninger og avtaler, og ofte er det også disse som bestemmer dem. AksjeNorge deltok nylig på kurs om løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper i regi av Oslo Børs og advokatfirmaet BAHR. Der ble det vektlagt å bygge kompetanse for å vurdere når informasjon går over til å bli innsideinformasjon og hvordan man forholder seg til dette. Spesielt viktig er det at slik informasjon når markedet fortest mulig, så man unngår eventuelle lekkasjer, og at man snakker med Oslo Børs dersom det ikke er mulig/hensiktsmessig å dele umiddelbart. At alle investorer skal ha tilgang på samme informasjon er svært viktig for å ha et velfungerende og attraktivt marked i Norge. Vi er bare innom en liten del av kurset i denne artikkelen, men det er mulig å melde seg på kurset på Oslo Børs sine nettsider. 

 

Finansnæringen har lenge hatt tydelige reguleringer for å unngå markedsmisbruk, men de fleste regler innenfor dette området gjelder uansett om man jobber med kapitalforvaltning, er politiker, eller hvem som helst andre. Det er en lettvint løsning å nekte politikere og nærstående av disse all form for aksjehandel, men det er ikke sikkert at dette er den beste løsningen. Vi trenger politikere som har interesse for og kunnskap om aksjemarkedet. Regler og reguleringer fra politikere setter rammevilkårene for næringslivet, som blant annet bestemmer hvor attraktivt det er å starte bedrifter og eie aksjer. Vi har for eksempel sett at mange har flyttet ut av landet de senere årene for å få bedre vilkår på akkurat dette området, noe som igjen gjør at verdiskapningen i Norge forsvinner ut av landet. 

 

Skulle det være noen tvil er innsideinformasjon ikke noe man skal handle på eller formidle videre. Sitter man på informasjon som potensielt kan regnes som innsideinformasjon er det bedre å være på den sikre siden og la være å handle på det, eller uansett snakke med Oslo Børs om hvordan man skal forholde seg til det. Er man jevnlig eksponert for innsideinformasjon skal man kjenne relevant regelverk. 

 

Kilder  

Forbud mot innsidehandel og tilskyndelse til innsidehandel. (2022, 12. November). Finanstilsynet. Hentet fra https://www.finanstilsynet.no/tilsyn/markedsatferd/forbud-mot-innsidehandel- og-tilskyndelse-til-innsidehandel/  

Innsideinformasjon. (2022, 5. april). Lovdata. Hentet fra  https://lovdata.no/artikkel/innsideinformasjon/3916  

Markedsmisbruksforordningen (MAR). (2022, 13. november). Finanstilsynet. Hentet fra https://www.finanstilsynet.no/tema/markedsmisbruksforordningen-mar/  

Kurs og seminarer. (u.å.). Euronext. Hentet fra https://www.euronext.com/nb/markets/oslo/kurs- seminarer  

 

Forbehold

AksjeNorge har ikke egne jurister som har vurdert hvorvidt regler er brutt, men vi ønsker med denne artikkelen å dele en balansert innsikt i regelverket som gjelder for folk flest, våre folkevalgte og spesielle ansatte i finansnæringen. Denne artikkelen er på ingen måte dekkende for alle regler knyttet til aksjehandel eller innsideinformasjon.