Uendret aktivitet ventes

På torsdag kom Norges Bank med rapporten Regionalt Nettverk, en rapport som beskriver hvordan næringslivet ser på fremtiden. Men næringslivet i Norge er variert og det er også synspunktene.

For deg som investerer på børsen eller i sektorfond kan det være nyttig å lese rapporten for å forstå hvordan regnskapene til selskaper i ulike sektorer kan utvikle seg fremover. Nedenfor får noen inntrykk av hva du finner i rapporten. Vi anbefaler at du som handler enkelt-aksjer går mer i dybden og leser hele rapporten her >

Derfor lages rapporten

Fire ganger i året intervjuer Norges Bank ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Selv om Norges Bank har et inflasjonsmål på 2% å fastsette styringsrentene etter, er analysene fra regionalt nettverk også viktig for bedre beslutningsgrunnlag. Informasjonen fra nettverket har vist seg å gi en god indikasjon på utviklingen i norsk økonomi over tid, skriver Norges Bank på sine nettsider. Vi minner om at inflasjonen i Norge er fortsatt betydelig høyere enn 2%-målet og torsdag 21. mars klokken 10 deler Norges Bank sin nyeste rentebeslutning. Hører du nyeste podcast hos DNB Markets, deler sjeføkonom Kjersti Haugland at hun tviler på at Norges Bank kan senke rentene før sent på høsten, og i verste fall så kommer ingen rentekutt i Norge i 2024. Hun sier i podcasten også at den europeiske sentralbanken er viktigere å følge med på enn den amerikanske når det gjelder Norges Banks styringsrente.

Les mer om metode og bakgrunn for undersøkelsen >

Store forskjeller mellom sektorer

Rapporten er viktig fordi den gir en god analyse av hvordan norske bedrifter ser på fremtiden, om de tror aktiviteten vil stige, være uendret eller falle. I snitt forventer de fleste bedriftene at aktiviteten blir uendret fra i dag. Allikevel er det en viss oppjustering fra forrige rapport. Men det er store variasjoner mellom de ulike sektorene: Mens oljenæringen ser spesielt lyst på fremtiden, gjelder det motsatte for bygg og anlegg. Det siste har du kanskje fått med deg fra artikler i aviser og på tv/radio det siste halvåret?

Hvis du er nysgjerrig på hvordan bygg- og anleggssektoren ser på fremtiden, anbefaler vi deg også å følge med når Veidekke kommer med sin markedsoppdatering torsdag 21. mars. De presenterer da deres syn på utsiktene for det skandinaviske entreprenør-markedet i 2024 og 2025. Du kan følge med på dette på deres webcast.

Svakere lønnsomhet i 2024

Selskapenes lønnsomhet (uttrykt ved driftsmarginen) ventes noe opp fra forrige kvartal men allikevel negativ og lavere enn for ett år siden. Hovedårsaken til svakere lønnsomhet er kostnadsveksten. For bygg/anlegg og varehandel er det mange som forklarer svakere lønnsomhet med lavere omsetning, lav kapasitetsutnytting og tøffere markedskonkurranse. Hos oljeleverandørene bidrar økte priser og økt oppdragsmengde til økt lønnsomhet.

Grafen nedenfor viser endring i driftsmargin i % i inneværende kvartal målt mot samme periode året før:

Store regionale forskjeller

Den økonomiske situasjonen er fortsatt svakest på Østlandet og i Midt-Norge. I Nord er det positiv utvikling i fiskeindustrien og turistnæringen som bidrar positivt.

Nedenfor ser du hvordan temperaturen har endret seg i de ulike regionene de siste 5 kvartalene:

Sysselsetting og lønn

Lønnen forventes å øke i 2024 med 4,9 %, som er en oppjustering fra rapporten i november (4,5%). Mens oljeindustrien forventer lønnsvekst på 5,3% ligger bygg/anlegg laveste med en 4,7 % lønnsvekst i 2024. For 2025 tror bedriftene at lønnsveksten faller til 4%. Andelen med bedrifter med knapphet på arbeidskraft er uendret fra forrige runde. Selskapene ser for seg økning i antall sysselsatte ut over våren.

Grafen nedenfor viser selskapenes forventede lønnsvekst i sine respektive sektorer:

Kilder:

Norges Banks nettsider. Grafene er hentet fra Norges Banks rapport som du finner her >

Bilder: De vi ikke tar selv, kjøper vi i hovedsak fra Shutterstock (lisens). Toppfoto fra Shutterstock.

Forbehold:

Norges Bank skriver om rapporten: Det understrekes at informasjonen fra det regionale nettverket i noen grad er basert på skjønn, med hensyn på hvilke bedrifter som kontaktes og vurderinger av den økonomiske utviklingen. Rapportene fra nettverket representerer ikke Norges Banks eller enkeltbedrifters syn på den økonomiske utviklingen.

AksjeNorge har heller ikke noen mening om tallene i rapporten, men ønsker med denne artikkelen å dele relevant informasjon slik at småsparere skal få bedre beslutningsgrunnlag når investeringsvalg vurderes. Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.