Nynoteringer

Har du fått med deg at Jordanes skal børsnoteres? Det er stadig nye selskaper som ønsker å notere seg på Oslo Børs, og vi har laget en artikkel om dette.

Når et selskap skal noteres kalles det nynotering. Det trenger ikke å være en lang prosess å bli notert på børs, men det er mange tilhørende krav. Blant annet er det krav om at selskapet skal være av allmenn interesse. Det er Oslo Børs som påser at selskapet kan være på børs etter gjeldende regler. Det er vanligvis hensiktsmessig for et selskap å gjennomføre en emisjon før børsnotering. Dette skaffer både penger, flere aksjonærer og større omløp av aksjene. Vi kaller det gjerne IPO, Initial Public Offering.

Emisjon før børsnotering

Det er selskapets aksjonærer som bestemmer at det skal børsnoteres, og derfor gjennomføres det ikke en vanlig fortrinnsrettet emisjon (hadde disse opprettholt eierandelen hadde ikke selskapet fått flere aksjonærer). Oftest er det heller slik at aksjonærer forplikter seg til å selge deler av beholdningen (organisert gjennom en emisjon) ved noteringen.

En emisjon er enkelt forklart at selskapet lager flere aksjer som de selger for penger. Dette gjør at eksisterende aksjonærer (som ikke tegner seg for aksjer) får lavere eierandeler, og derfor får de vanligvis et fortrinn i emisjonen for å opprettholde denne. Når dette ikke skjer skal det være situasjoner som gir unntak, men siden likebehandling er en mer omfattende og kostbar prosess, er det ikke alle som har fulgt disse reglene. Tidligere har vi skrevet om rettede emisjoner der aksjonærer ikke får opprettholde eierandelen sin. Les mer om emisjoner.

Selskapet

Når et selskap ikke er notert på børs kan det være vanskelig å si hvilken verdi selskapet har. Det er derfor ofte en indikert pris per aksje for emisjonen ganget med antall aksjer selskapet vil ha når den er fullført som angir verdien ved notering. Derfor er det lurt å sette seg inn i prospektet som kommer med noteringen. Dette skal være både på nettsiden til bedriften og hos tilrettelegger for emisjonen, som er en bank.

I skrivende stund har Jordanes startet sin emisjon for børsnotering. Dette er et selskap verdt mellom 1,5 og 2 milliarder kroner, og første børsnotering på Oslo Børs siden november 2023. Lurer du på hvordan du går frem for å delta? Vi har laget en generell oversikt, men for mer konkret informasjon om denne emisjonen, sjekk nettsidene deres og tilrettelegger DNB.

Delta på en emisjon/børsnotering

Vi skulle gjerne gjort det enklere, men det er ikke til å unngå at nødvendig informasjon bør leses. Du bør sette det godt inn i dokumentene som følger med emisjonen, som beskriver blant annet selskapets situasjon og planer for fremtiden.

Når du er klar til å delta må du bestille aksjene hos tilretteleggeren selskapet bruker. Disse er ofte behjelpelige med å gi mer informasjon eller svare på spørsmål når du ringer, men mange har også bestillingsløsninger på nett.

Når tegningsperioden er ferdig vil aksjene bli fordelt mellom de som har tegnet, men du får ikke nødvendigvis de aksjene du har bestilt. Dersom emisjonen blir overtegnet må du regne med at antallet aksjer du får tildelt blir noe redusert fra det du bestilte.

Flere viktige begreper:

 • Emisjonskurs: Prisen per aksje som tilbys i emisjonen. Du må betale for de nye aksjene, men som regel til en rabatt for å gjøre det attraktivt å skyte inn ny kapital.
 • Tegningsinnbydelse:  En oversikt over den viktigste informasjonen knyttet til verdipapirer som legges ut for salg i førstehåndsmarkedet. Se prospekt.
 • Prospekt (ifm emisjon): En fullstendig rapport over selskapets økonomiske situasjon og hva emisjonen går ut på.
 • Tegningsrett: Fortrinnsrett for en aksjonær til å kjøpe en eller flere nye aksjer ved en emisjon. Mens tegningsperioden pågår er tegningsretten et verdipapir i seg selv.
 • Tegningsperiode: Perioden da du kan bestille nye aksjer. Har tegningsretter du ikke ønsker å benytte, kan det være lurt å selge disse i markedet.
 • Tegningsfrist: Denne er som regel siste dagen i tegningsperioden ved børsslutt kl 16:30. Har du ikke sendt inn bestillingen (fax, mail, digitalt etc) i tid, vil du ikke tas med.
 • Tilrettelegger: Dette er meglerhusene som har bistått det børsnoterte selskapet med emisjonen. Det er oftest disse du får bestilt nye aksjer hos.
 • Book-building er på norsk at man fyller ut aksje-emisjons-boken, at man jobber med å hente inn penger til man er i mål (men fortsatt innen en frist). Det betyr at tegningsperioden kan avkortes ved full bok.
 • Fulltegning: Når emisjonen er fulltegnet og alle aksjene er bestilt, at selskapet kom i mål.
 • Overtegning: Når flere aksjer bestilles enn det utstedes
 • Avkortning: Når det er bestilt flere aksjer enn det utstedes gjøres en avkortning. Det er litt ulik praksis på dette området. Om noen har fortrinn er det vanlig at de får aksjene sine først og at andre får redusert med samme prosentandel.
 • Garantister er investorer som garanterer for et visst beløp av emisjonen i tilfelle man frykter at man ikke får inn nok penger. Det er dog ingen garanti for at disse investoreren ønsker alle disse aksjene hvis emisjonen fulltegnes eller overtegnes.

Dette må du passe på

Vi kunne skrevet mye om det du må følge med på som aksjonær. Det er uansett viktig å følge med på børsmeldinger og selskapets utvikling både før, under og etter børsnotering. Det er også viktig å følge med på hva som besluttes på Generalforsamlingen. Her får styret med selskapets ledelse eksempelvis tillatelse til å gjennomføre en emisjon frem til neste Generalforsamling, under gitte forutsetninger. Dette er noe som vil påvirke kursen og/eller din eierandel.

Vennligst merk at Stiftelsen AksjeNorge jobber ikke med aksjonærrettigheter. Dersom du har behov for å diskutere eller er uenig i hvordan en emisjon er gjennomført, kan det være klokt å sjekke med Aksjonærforeningen >

Forbehold:

Det kan forekomme feil i artikkelen. AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.