9 juni, 2022 12:00 - 13:00

AksjeNorge er en stiftelse der stiftelsens finansielle bidragsytere inviteres til å delta på den årlige generalforsamlingen.

Kontaktperson hos bidragsytere mottar invitasjon til AksjeNorges årlige generalforsamling.

Tid: Torsdag 9. juni klokken 12:00 – 13:00

Sted: LO (enkel bevertning)

Har du ikke mottatt innkallingen eller synes din organisasjon/bedrift burde være bidragsyter, ta kontakt med daglig leder Kristin Skaug kristin.skaug@aksjenorge.no

Generalforsamlingen innledes ved at daglig leder orienterer om driften for 2021 og planene for 2022. Vi gjør generalforsamlingen samtidig oppmerksomme på at AksjeNorge har 30-års jubileum i 2023, en hendelse som bør markeres godt.

TIL BEHANDLING AV GENERALFORSAMLINGEN:

Sak 1 Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Sak 2 Godkjenning av årsregnskap for 2021 med revisors beretning og AksjeNorges årsberetning for 2021

Sak 3 Fastsettelse av bidragsstørrelse for 2023

Sak 4 Valg av styremedlemmer

Sak 5 Valg av leder og nestleder til AksjeNorges Råd

Sak 6 Oppnevning av revisor

Sak 7 Oppnevning av valgkomité

Oslo, 19. mai 2022

Styret i AksjeNorge
ved styreleder Anne Heggelund (representant for Oslo Børs)