AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse med formål å øke kunnskapen i befolkningen om aksjer og verdipapirmarkedene. Vi er på lik linje med våre samarbeidspartnere, opptatte av samfunnsansvar og bærekraft.

I hovedsak kan man si at vårt mandat som er å øke kunnskapen i den norske befolkning, er å ta et samfunnsansvar. Å øke kunnskapen om aksjer og finansmarkedene er et viktig da økt kunnskap er med på å bidra til at folk flest kan ta en mer kvalifisert beslutning når det gjelder forvaltning av sparepengene og egen pensjon. At våre økonomiske bidragsytere gir oss finansiell støtte for å drive dette opplysningsarbeidet, er ett av flere tiltak de alle gjør i sitt arbeide innen samfunnsansvar. I vårt opplysningsarbeid er også bærekraft blitt et sentralt tema og vi ser store endringer skjer i de globale investormiljøene og hos selskapene.

Bærekraftsmålene

FN har utarbeidet 17 bærekrafsmål (SDG). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Følgende er mest relevante for AksjeNorge: