Den landsomfattende undersøkelsen om nordmenns forhold til sparing i aksjer og fond som vi gjennomførte høsten 2009, hadde finanskrisen, og hvilken eventuell påvirkning denne har hatt på folks sparing, som ett av temaområdene.

Når det gjelder nordmenns interesse for aksjesparing er konklusjonen at finanskrisen bare i moderat grad har hatt påvirkning. 3 av 10 nordmenn oppgir å ha blitt påvirket – 1 av 10 i positiv retning (økt interesse) og 2 av 10 i negativ (mindre interessert). De som har blitt positivt påvirket, er i all hovedsak menn, i alderen 15-24 år, med høyere utdanning og bosatt i Oslo. De som har blitt mindre interessert er overveiende personer i alderen fra 60 år og oppover. Ser vi på de som allerede er i markedet, altså den private investor, førte finanskrisen til økt interesse hos drøyt 20 %.

Holdt seg i ro evt økte sparingen

På spørsmål om de hadde økt eller redusert sparingen i aksjer/fond på bakgrunn av turbulensen i markedene, lot hele 85 prosent av befolkningen seg ikke påvirke. Og blant de som ble påvirket, var det dobbelt så mange som økte sparingen som reduserte. Det er klare forskjeller når det gjelder kjønn, inntekt og utdanningsnivå. 11 prosent blant menn, 3 prosent blant kvinner – husstandsinntekt på over en halv million og høyere utdanning. Ser vi igjen på den private investor, har innpå 20 prosent økt investeringene sine, mens 7 prosent har redusert.

Meravkastning over tid?

Vi ønsket også kunnskap om i hvilken grad finanskrisen hadde påvirket folks oppfatninger om aksjemarkedets meravkastning over tid. Igjen har 3 av 10 nordmenn ikke har latt seg påvirke. 2 av 10 har blitt svekket i sin tro, og dette gjelder først og fremst personer hvor husstandsinntekten er lavere enn 300.000. Ikke uventet er andelen som har fått økt tiltro, dobbelt så høy blant menn som blant kvinner – og igjen høyest blant dem som allerede er i markedet.

Rapporten aksjer og aksjesparing 2009

Grafer fra undersøkelsen

Tabeller fra undersøkelsen