I Makrokonkurransen 2013 fokuseres det på de to temaene korrupsjon og ledende indikatorer.

1. Korrupsjon

Korrupsjon fremtrer i mange forskjellige former, men uansett form og innhold mener de fleste at korrupsjon fører til skjev økonomisk utvikling, forfordeling av goder og undergraving av tillit til at økonomisk utvikling kan komme alle til gode.

Oppgave 1. Forklar hva korrupsjon er og vis ved eksempler ulike former for korrupsjon. På hvilken måte mener du korrupsjon kan bidra til å undergrave økonomisk vekst og hindre en samfunnsøkonomisk utvikling de fleste vil kunne nyte godt av. Hva gjøres og kan gjøres av myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner for å redusere og over tid få bukt med korrupsjon.

Kall oppgaven: Korrupsjon.

2. Konkurranseevne

Alle land i verden arbeider for at de skal bedre sin egen konkurranseevne og skape økonomisk vekst. I den siste rapporten fra World Economic Forum, The Global Competitiveness Index 2012–2013, belyses 12 ulike forhold som alle kan bidra til å øke et lands konkurranseevne. Gå inn på http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdfog studer de 12 pilarene / forhold som forklares der. Norge kommer høyt opp på listen over land som er konkurransedyktige, og vi scorer godt på alle disse forholdene. Men vi har også en del land foran oss på listen, og vi er ikke like konkurransedyktige på alle felt.

Oppgave 2. Når du ser på listen over de 12 «konkurransedyktighets» pilarene, hvilke vil du trekke frem som særlig viktige for å forklare Norges gode posisjon som en konkurransedyktig nasjon? For at vi skal kunne opprettholde denne posisjonen eller til og med bedre den; hvor mener du vi må bli bedre til å utnytte de ressursene Norge har? Hvordan mener du vi best kan klare det? Du bør trekke frem 3 – 4 pilarer / forhold i din redegjørelse. Kall oppgaven: Konkurranseevne.

Graf til hjelp. Se vedlagte graf fra Holbergfondene over de nordiske landenes posisjon (kilden er World Economic Forum)

Makrooppgavene 2013