I Norge har vi hatt aksjesparingsprogrammer for ansatte siden Freia lanserte sitt program så tidlig som i 1929.

Aksjesparing i Norge

Undersøkelser utført av revisjonsselskapet PWC, viser at over 60% av de børsnoterte selskapene hadde en eller annen form for aksjesparingsprogram i 2013. Selv om enkelte program retter seg i hovedsak mot ledelsen i det aktuelle selskap, retter over halvparten seg til alle ansatte i selskapet.

Av de mange norske selskaper som har etablert brede aksjespareprogrammer for sine ansatte, er Orkla og Veidekke to av pionérene i nyere tid. Sistnevnte har hatt Aksjesparingsprogram siden 1960-tallet, og aksjer til ansatte som en del av sin langsiktige strategi siden 1984. I dag er ca. 51,2 % av de ansatte i Veidekke aksjeeiere i eget selskap og samlet eier de ansatte over 18,4 % av aksjene. Dette er på ingen måte noen ensartet gruppe, men over 3.217 enkeltaksjeeiere som står fritt til å selge sine aksjer til hvem de vil etter at bindingstiden er over.

Rammebetingelser

Selv om det til tider har vært uenighet både politisk og blant arbeidsgiver- og arbeidstakerforeninger om hvor vidt aksjer til ansatte – og det å både eie og være ansatt hos en bedrift er gunstig, er det i dag bred enighet om at slike programmer bidrar til å øke engasjement i selskaper, som igjen bidrar til økt verdiskaping. I sin eierskapsmelding publisert av Næringskommiteen på stortinget i januar 2015 ble også aksjesparing til ansatte og bedre rammebetingelser knyttet til spareprogrammer trukket frem, og utredes nå av departementet. Dette er også i tråd med utviklingen vi ser i resten av Europa, hvor det å trekke inn ansatte som eiere av egne bedrifter er essensielt for videre økonomisk utvikling og vekst.

Sentrale aktører

Det er flere aktører i Norge som bistår både i å etablere og utføre Aksjesparingsprogram. Kompleksiteten avhenger av hvor ofte man tilbyr tegning, om det tilbys bonusaksjer, hvor vidt selskapet har ansatte i utlandet med der.

Verdipapirsentralen (VPS) var tidlig ute med en løsning (webapplikasjon) som forenkler det administrative rundt aksjer-til-ansatte programmer. Les mer om VPS Aksjer til ansatte på hjemmesiden deres. I tillegg har selskapet Equatex etablert seg som én av de større aktørene både i Norge og internasjonalt når det gjelder programvare og tjenester for administrasjon av aksjebasert avlønning (leder for Equatex i Norge: Jonas Salnes).

Utover det finner du både kontoførere (som DNB og Nordea) og revisjonsselskaper som spesialiserer seg på nettopp aksjer til ansatte – både innenfor og utenfor landegrensene.

AksjeNorge bistår selskaper både i etablering av programmer og kommunikasjon som kan gi økt deltakelse fra ansatte med mer.

For eksempler til programmer i ulike bedrifter kan du se «Prosjektet fra innsikt til handling – Aksjer for ansatte» hvor flere selskaper presenterte sine løsninger under seminaret med samme tittel. Her kan du også finne AksjeNorges egne studier utført blant selskaper og ansatte i Norge.