Her har vi tatt med noen av de mest brukte ord og uttrykk fra børs- og verdipapirhandel. Listen er ikke uttømmende, men hjelper deg et skritt på veien i å lære deg noen av de viktigste ordene du kan komme over.

Leter du etter engelske ord og uttrykk, har SSB laget en veldig fin oversatt ordliste >

A- og B-aksjer

Dersom et selskap har flere aksjeklasser, er A-aksjen normalt hovedaksjen i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. B-aksjer er normalt ikke er stemmeberettigede. Per november 2014 hadde kun tre selskaper på Oslo Børs to aksjeklasser.

Aksjefond

Et aksjefond er en sammensatt portefølje av aksjer, forvaltet av en fondsforvalter. Den som sparer i aksjefond, det vil si som eier andeler i fondet, kalles andelseier. Forvaltning av et aksjefond er regulert i Lov om verdipapirfond.

Aksjeindeks

Hovedindeksen (OSEBX) reflekterer den generelle markeds-utviklingen på Oslo Børs. Antall selskaper i indeksen varierer mellom 50 og 70. Indekser beregnes også bransjevis for industri, IT, finans, energi, forbruksvarer, etc. Disse kalles ofte delindekser. Både delindeksene og hovedindeksen har utgangspunkt 100 poeng per 31.12.1995.

Aksjekapital

Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.

Aksjesparekonto (ASK)

En samlekonto hos en megler eller forvalter for aksjefond (minst 80% aksjer) og børsnoterte aksjer hjemmehørende i EU/EØS . Gir utsatt skatt på gevinst. Hos de aller fleste er denne gratis å ha. Når verdier tilsvarende innskudd tas ut, er dette såkalt skattefritt. I det øyeblikket selve gevinsten tas ut av kontoen, må skatt på denne betales etter gjeldene regler. Det er privatpersonen selv som er pålagt å sikre at riktig inngangsverdi er registrert hos kontofører (er spesielt aktuelt med aksjer eid over flere 10-år). Lær mer om ASK her >

Avkastning

Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi.

Balanse

Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt.

Bear market

Et amerikansk uttrykk for pessimisme i aksjemarkedet og fallende priser på aksjer. Man sier ofte at markedet er «bearish». Det motsatte av bull market.

Beta-verdi

Et uttrykk for hvordan en aksjes kurs svinger i forhold til det samlede markedet. Verdier større enn 1,0 innebærer at svingningene er større enn markedets.

Blokkomsetning

En blokkomsetning er en avtalt omsetning hvor volumet tilsvarer eller overstiger en nærmere fastsatt grense, men som ikke tilfredsstiller kravene til en offisiell omsetning.

Blue chip

Dette amerikanske uttrykket brukes om de største og mest solide aksjene på børsen. Uttrykket er avledet av navnet på blå sjetongene på amerikanske kasinoer, de med høyeste verdi og dermed de lettest omsettelige.

Blå aksjer

Ingen lovfestet definisjon men dette er normalt aksjer der selskapene jobber med bærekraftsmålene knyttet til hav og havets ressurser som f.eks. sjømat, vann-rensing etc. Per juni 2021 er det få norske selskaper definert som blå.

Bull market

Amerikansk uttrykk for et optimistisk aksjemarked, lengre periode med stigende priser, motsatt av «bear market». Man omtaler ofte markedet som «bullish».

Børsdag

En børsdag er en dag når Oslo Børs er åpen for kursnotering. Børsen har åpent hver dag bortsett fra helger og offisielle høytidsdager.

Børsmedlem

Et børsmedlem er et meglerforetak som har rett til å delta i kursnoteringen av verdipapirer på Oslo Børs og Oslo Axess.

Børspause

Oslo Børs har som et av sine virkemidler rett til å innføre børspause i en aksje. Det at et selskap er satt på børspause betyr at den automatiske matchingen i handelssystemet opphører. Meglerne kan fortsatt handle, men det må skje via telefonen og ikke i handelssystemet.

Børspost

Et nærmere bestemt pålydende i et obligasjonslån. Transaksjoner i børsens handelssystem gjøres normalt i hele børsposter.

CFD (Certificate For Difference)

Dette er høyrisiko verdipapirer og kan i all enkelhet beskrives som et slags veddemål. Produktet anbefales på ingen måte til nybegynnere. Risikoen for tap er særdeles stor, spesielt siden det ofte kobles opp mot lån og dermed geares. Les mer om CFD’er hos Nordnet >

Corporate governance

Engelsk uttrykk som oversettes til norsk som eierstyring og selskapsledelse. Norsk anbefaling for eierstyring og selskaps-ledelse skal bidra til å styrke tilliten til selskapet blant aksjeeierne, i kapitalmarkedet og hos andre interessenter. Den norske anbefalingen retter seg i første rekke mot selskaper med aksjer og egenkapitalbevis notert på norsk børs eller regulert markedsplass, og kan også være hensiktsmessig for ikke-noterte selskaper.

Daytrader

En investor som går ofte inn og ut av en aksje, ofte flere ganger per dag.

Derivater

Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter. Eksempler er opsjoner, futures og forwards.

Diversifisering

Redusere risikoen ved å spre investeringene på flere aksjer.

EBITDA

Er engelsk og står for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Defineres som resultat før skatt, rentekostnader og enkelte andre finansposter, avskrivninger og nedskrivninger.

Egenkapital

Kapital som et selskap selv disponerer. Kapital som er kommet inn ved utstedelse av aksjer regnes til egenkapitalen.

Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis er fritt omsettelige verdipapirer som har mange likhetstrekk med aksjer. Hovedforskjellen fra aksjer er at Egenkapitalbevis ikke gir eierrett til selskapsformuen i den utstedende sparebank.

Emisjon

Utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En fortrinnsrettet emisjon er i Norge hovedregelen og handler om at eksisterende aksjonærer tilbys først å delta i emisjonen. En rettet emisjon er forbeholdt enkelte investorer. Reparasjonsemisjon er når det først er en rettet emisjon og man ønsker å tilby eksisterende aksjonærer muligheten til mindre utvanning.

ESG: Environment, Social, and Corporate Governance

Faktorer selskaper jobber med i selskaper. Selskapene som defineres som ESG-selskaper skal jobbe med alle faktorene og ha det som en del av sin verdikjede og forretningsplan. ESG-selskaper jobber typisk innen det grønne skiftet, men her finner vi gjerne også mange teknologi-selskaper.

ETF – Exchange Traded Funds

ETF er et slags børshandlet indeksfond. Dette er ansett som et komplekst investeringsprodukt og mange av disse har en form for gearing som medfører betydelig høyere risiko for tap. Brukes ofte av folk i finansnæringen som ikke har lov å investere direkte i aksjer. Lær mer hos f.eks. Nordnet >  DNB >  eller Pareto >

Euronext

Oslo Børs ble i 2019 kjøpt opp av det franske børs-konsernet Euronext. Fortsatt heter Børsen i Norge Oslo Børs , men noen av markedsplassene til Børsen har Euronext-navn.

Euronext Growth

Dette er en av markedsplassene på Oslo Børs. Inntil november 2020 het denne markedsplassen Merkur Market. Dette er en ikke-regulert markedsplass og dermed kan ikke aksjer notert på denne markedsplassen investeres i gjennom Aksjesparekonto. Selskapene på markedsplassen er typiske vekst-selskaper som tilstreber fullverdig børsnotering innen 1-3 år.

Flagging

Når man passerer eierskap til visse prosentandeler av aksjene i et børsnotert selskap skal det «flagges». Det innebærer at man informerer Oslo Børs og markedet om kjøpet/salget. Det skal «flagges» når eierandelen når opp til eller passerer 5 prosent, 10 prosent, 15 prosent, 20 prosent, 25 prosent, 1/3, 50 prosent, 2/3 og 90 prosent.

Fondsemisjon

Utdeling av nye aksjer til aksjonærene ved overføring av overskudd, fondsmidler eller oppskrivning av selskapets aktiva. Medfører altså ingen innbetaling av kapital.

Fremmedkapital

Den kapital et foretak blant annet skaffer ved å ta opp obligasjonslån eller andre lån. Fremmedkapital skal tilbakebetales. Se egenkapital.

Futures

En standardisert avtale mellom to parter om kjøp eller salg av en underliggende verdi (ofte råvarer eller ulike indekser) til en bestemt pris på en angitt dato. Futures er derivater. Se derivater.

Førbørshandel

Førbørshandel gjennomføres i handelssystemet fra kl. 08.15. Det innebærer at alle som er interessert i å handle et bestemt papir legger inn sine ordre i dette papiret i løpet av 45 minutter etter kl. 08.15. Ordrene er ikke bindende i disse første 45 minuttene.

Garantikonsortium

En gruppe investorer som garanterer at en emisjon blir fulltegnet.

Gevinstskatt

Den skatt som må betales av eventuell gevinst som oppstår ved salg av verdipapirer.

Grønne aksjer

Et kallenavn på aksjer som primært leverer og produserer sine varer og tjenester med fokus på miljø og klima. Typiske selskaper jobber innen fornybar energi, resirkulering etc. En del teknologi-selskaper er også definert som grønne. Merk at det ikke er en lovfestet definisjon på hva som er grønt. Sjekk også EU-taksonomien som er under innføring (per juni 2021).

Gråmarkedet

Aksjemarked for selskaper som ikke er børsnoterte. Kalles ofte for OTC-markedet, og eies markedet sammen med Oslo Børs. Listen over NOTC finner du her > I tillegg finnes en liste over selskaper notert på den relativt nye markedsplassen Family & Friends >

Innløsningskurs

Den pris en andelseier i et aksjefond oppnår ved å innløse en andel.

Innsidehandel

Når en primærinnsider kjøper eller selger verdipapirer.

Innsider

En som har tilgang til opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet, og som er egnet til å påvirke kursen merkbart. Det er ikke lov å handle aksjer om man sitter med slike opplysninger (ulovlig innsidehandel). Da må man vente til informasjonen blir allment kjent eller ikke gjelder lenger. Se også primærinnsider.

Kjøperkurs

Den høyeste pris en kjøper er villig til å betale for et verdipapir.

Kontofører

En institusjon som administrerer kontoen til eiere og utstedere av verdipapirer. Kontoføreren er gjerne en bank, fonds- eller aksjemegler som deltar i VPS.

Kurtasje

Meglerprovisjon for kjøp og salg av verdipapirer. Kurtasjesatsene er frie, dvs at kurtasjen varierer for de forskjellige meglerhusene.

Limit

Grense for det høyeste du vil betale for en aksje eller det laveste du vil selge for. Benyttes ved kjøps- eller salgsordre.

Likviditet

Begrepet brukes om et selskaps betalingsevne, men kan også beskrive graden av omsettelighet for eksempelvis en aksje. Om et marked sier man at det er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursene er liten og det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på kursene.

Markedsverdi

Antall utestående aksjer i selskapet multiplisert med aksjekursen. Kalles også ofte for børsverdi.

Meldepliktig handel

Personer som i ansettelsesforhold eller på annen måte normalt vil ha tilgang på innsideinformasjon før allmennheten får tilgang til den samme informasjonen, er underlagt spesielle bestemmelser når de vil kjøpe eller selge aksjer i det aktuelle selskapet. Disse defineres som primærinnsidere og er meldepliktige, dvs. at når de handler må dette meldes til markedet.

Merkur Market

Denne markedsplassen fikk nytt navn i november 2020. Se: Euronext Growth .

Momentum

Begrep som brukes på aksjer som har en historie for å stige (eller falle) og at dette er blitt trenden (fortsatt stigning eller fall).

Multippel-ekspensjon

Svært forenklet: Når aksjekursene har steget mer enn de faktiske verdiene og lønnsomheten i selskapene.

Obligasjon

Bevis på at du har lånt ut penger til en bedrift, institusjon, staten el. Obligasjoner noteres på Oslo Børs.

OBX-indeks

Kapitalveiet indeks ved Oslo Børs bestående av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs i de foregående 6 månedene. Sammensetningen blir vurdert og eventuelt endret hver 6. måned.

Odd-lot

Et visst antall obligasjoner som ikke tilsvarer en børspost. Det kan være vanskeligere å omsette odd-lot-poster enn en børspost.

Opsjon

Det finnes ulike typer opsjoner. En kjøpsopsjon innebærer retten, men ikke plikten, til å kjøpe et visst antall aksjer på et avtalt tidspunkt i fremtiden. Motsatt innebærer en salgs-opsjon retten, men ikke plikten, til å selge et visst antall aksjer på et avtalt tidspunkt. Opsjoner er derivater. Se derivater.

Ordredybde

For at en aksjehandel skal inngås, må kjøper og selger være enige om prisen. Dybden beskriver kjøps- og salgsordre som er lagt inn, men som ikke matcher hverandre.

Overtegning

Etterspørselen etter aksjer er større enn antallet som skal selges eller utstedes, noe som kan føre til at ikke alle investorer får kjøpe så mange aksjer som de ønsker.

Pari

Se pålydende.

Price/earning ratio (P/E)

Engelsk uttrykk for kurs/fortjeneste per aksje. Angir forholdet mellom en aksjes aktuelle børskurs og fortjeneste per aksje. Tallet kommer man fram til ved å dele selskapets verdi med årets overskudd etter skatt, eller ved å dele børskursen på fortjeneste per aksje. Forholdstallet kan antyde om en aksje er billig eller dyr.

Primærinnsider

Person i styre, ledelse eller andre i tilknytning til et børsnotert selskap som er underlagt visse krav knyttet til handel og rapportering av handel.

Profit warning

Resultatvarsel. Når resultatet for et selskap blir vesentlig dårligere eller bedre enn ventet ved neste resultatrapportering, kan det velge å varsle markedet på forhånd via en såkalt profit warning.

Prospekt

Informasjonsdokument utarbeidet av selskapet, ofte i samarbeid med tilrettelegger, når det inviteres til kjøp av aksjer. Gir grundige opplysninger om blant annet selskapet og hva pengene skal brukes til.

Pålydende

Den verdien aksjen lyder på første gang den utstedes. Kalles også pari eller nominell verdi. Hvis du multipliserer denne med antall aksjer kommer du frem til selskapets samlede aksjekapital.

Ripple effect

Begrep som ofte brukes i makroøkonomi om noe en hendelse får konsekvenser for en neste hendelse og en deretter etc. Svært forenklet; Ringvirkninger

Safe Haven

På norsk «en sikker havn». Ofte brukt på enkelte investeringsobjekter som typisk har mindre verdisvingninger når mye ellers faller mye i verdi og bildet er uklart/usikkert. Eller et investeringsobjekt som mange har en interesse av og er relativt lett å sette pris på. Gjennom historien har som regel Gull vært en safe haven, men ofte har også ulike valutasorter vært kategorisert som sikre havner.

Selgerkurs

Den laveste pris en selger er villig til å selge en aksje for.

Shortsalg

Salg av lånte aksjer, hvor intensjonen er å kjøpe aksjene tilbake på et lavere nivå enn man solgte dem. Låneren forplikter seg til å levere tilbake aksjene til utlåneren innen et visst tidsrom. Det er egne regler for shortsalg av verdipapirer.

«Nakent shortsalg» er når noen selger aksjer de ikke har på forhånd fått låne. Det er ikke lov og skal i praksis ikke kunne gjøres, i hvertfall ikke på digitale handelsplattformer. Problemet oppstår når det skal gjøres opp og shorteren får takk i aksjer som skal leveres fysisk til de som kjøpte. (Dette skjedde under Finanskrisen, 2008)

Sluttauksjon

Gjennomføres i handelssystemet fra kl. 16.25. Det innebærer at alle som er interessert i å handle et bestemt papir legger inn sine ordre på dette papiret fra kl 16.20 når den automatiske handelen stanser og frem til sluttauksjon går ut kl 16.25. Ut fra resultatet av auksjonen fastsettes så sluttkurser for alle papirer og indekser.

Sluttseddel

Bevis som sendes fra megleren til den som har kjøpt eller solgt verdipapirer.

Spleis

En sammenslåing av «gamle» aksjer til en ny aksje. Skjer som regel når aksjekursen blir veldig lav (øre). Det motsatte av en aksje-splitt.

Splitt

En oppdeling slik at en «gammel» aksje gjøres om til flere nye aksjer. Summen av de nye aksjenes pålydende (nominelle) verdi blir lik den «gamle» aksjens pålydende. Selskapets aksjekapital blir derfor den samme.

Spread

Differansen mellom beste kjøper- og selgerkurs, og en god indikator på likviditet. Jo lavere spread, jo lavere indirekte handlekostnad for investor. Lav spread øker sannsynligheten for omsetning.

Stop-loss

En salgsordre investorer bruker for å begrense tap når kursen faller. Når kursen går lavere enn et bestemt nivå, trer salgsordren i kraft.

Sykliske aksjer

Aksjer som følger konjukturene (syklene) i et land. Typisk stiger disse aksjene i gode økonomiske tider og faller i nedgangstider.

Tegningsinnbydelse

En oversikt over den viktigste informasjonen knyttet til verdipapirer som legges ut for salg i førstehåndsmarkedet. Se prospekt.

Tegningsrett

Fortrinnsrett for en aksjonær til å kjøpe en eller flere nye aksjer ved en emisjon. Mens tegningsperioden pågår er tegningsretten et verdipapir i seg selv.

Unoterte aksjer

Aksjer som ikke er notert på børs eller regulert markedsplass. Unoterte aksjer kan være notert i det man kaller for «gråmarkedet» eller OTC-listen. Listen for unoterte aksjer lages av Verdipapirforetakenes Forbund og finnes på internett: www.vpff.no

Utbytte

Det beløpet selskapet utbetaler som aksjonærenes andel av disponibelt overskudd.

Utbytteaksjer

Et selskaps generalforsamling kan vedta at utbyttet skal kunne gis som aksjer i stedet for kontanter.

Utvanning

Betegnelse på at en aksjes innflytelse (eller din «eierandel») reduseres når totalt antall aksjer øker i en kapitalutvidelse. For å opprettholde sin innflytelse i selskapet må man delta i kapitalutvidelsen med tilsvarende andel som man eier fra før.

Vekst-aksjer og verdi-aksjer

Det er ingen 100% definisjon, men verdiaksjer er normalt aksjer som verdsettes av deres finansielle egenskaper.

Verdipapir

Fellesbetegnelse for blant annet aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner og derivater.

Verdipapirkonto

En aksjeeiers konto i VPS. Viser status og endringer i aksjebeholdningen. VPS (Verdipapirsentralen) Sentralt dataregister for registrering av eierforhold i bl.a. alle børsnoterte verdipapirer.

Volatilitet

I aksjemarkedet betegner uttrykket graden av svingninger i aksjekurser. Uttrykket brukes også innen eksempelvis opsjons- og obligasjonsmarkedet.

Warrants

Warrants er kjøpsopsjoner med lang løpetid (normalt over 1 år). Disse (til forskjell fra standardiserte opsjoner) utstedes ikke av børsen hvor de er notert/handles, men av finansielle institusjoner som f.eks. banker/ meglerhus.

Åpningsauksjon

Førbørshandel gjennomføres i handelssystemet fra kl. 08.15. Det innebærer at alle som er interessert i å handle et bestemt papir legger inn sine ordre i dette papiret i løpet av 45 minutter etter kl. 08.15. Kl. 09.00 gjennomføres selve auksjonen, basert på innmeldt interesse. Etter hvert som åpningsauksjonen gjennomføres, starter kontinuerlig handel i verdipapirene.