Generalforsamlingene er i gang!

I perioden mars til mai holder de børsnoterte selskapene generalforsamling. Det er en anledning til å høre toppledelsen i «dine» selskaper «live», der de presenterer virksomheten.

Her skal vi se litt på hva generalforsamling (GF) går ut på.

Alle norske børsnoterte selskaper er allmennaksjeselskaper. Det er derfor de har forkortelsen «ASA» etter selskapsnavnet. Disse selskapene er regulert i en egen lov, som bestemmer at generalforsamlingen er den øverste myndighet i selskapet.

Generalforsamlingen er en møteplass mellom aksjonærene og styret. Styrets oppgave er å arrangere og legge til rette for generalforsamling, men det er aksjonærene som er deltakere og som treffer beslutninger ved stemmegivning.

Loven bestemmer at noen saker alltid skal behandles av generalforsamlingen. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning og valg av styremedlemmer er to sentrale saker. Styret kan legge frem også andre saker, for eksempel om innhenting av kapital. Alle aksjonærer har rett til å kreve at generalforsamlingen behandler bestemte saker, men det er ikke så vanlig. Sakene må i tilfelle meldes til selskapet i god tid før generalforsamlingen.

Innkalling til Generalforsamling

Styret skal kalle inn alle aksjonærene til generalforsamling med en frist på 21 dager. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. Generalforsamlingen kan ikke behandle andre saker enn de som står i innkallingen. Sammen med innkallingen følger en rekke dokumenter, blant annet årsrapporten. På sidene til VPS kan du registrere deg som elektronisk mottaker, så slipper du å få alle papirene i posten.

Gjennomføringen

Generalforsamlingen holdes som regel i den kommunen der selskapet er registrert. Det skal holdes som et fysisk møte, altså der aksjonærene kan være til stede i lokalet. Selskapene kan også la aksjonærene delta og stemme elektronisk, men dette er ikke vanlig ennå.

Nå i 2020 er det en spesiell situasjon på grunn av koronaviruset. Selskapene kan holde generalforsamlinger helelektronisk, slik at aksjonærene kan delta og stemme elektronisk. Vi vet ennå ikke hvor mange som vil benytte den muligheten. Uansett er det nok ikke så mange aksjonærer som har lyst til å oppsøke større menneskemengder nå! Noen selskaper overfører generalforsamlingen på nett, slik at hvem som helst kan følge den.

Avstemning

Den norske anbefaling om eierstyring og selskapsledelse går ut på at aksjonærene bør ha mulighet til å gi noen fullmakt til å stemme for seg. De fleste selskaper har skjemaer for dette, som du kan fylle ut og sende dem før generalforsamlingen. Oftest har man mulighet til å krysse av for hva man stemmer i hver enkelt sak, for eksempel hvert kandidatene til styreverv. Dette er en god idé hvis man ikke har mulighet til å delta på generalforsamlingen (særlig i år!).

Finn din aksjes generalforsamling

Lurer du på når generalforsamling holdes i et selskap, kan du søke her på Oslo Børs finanskalender. (Du kan for eksempel søke på «generalforsamling» eller «general meeting».) Du finner forøvrig oversikt selskapenes børsmeldinger her >

Protokoll

Etter generalforsamlingen blir protokollen – oversikt over de beslutningene som ble truffet – lagt ut samme sted.

Ekstraordinær GF

I løpet av et år kan selskapene også holde ekstraordinær generalforsamling. Det er for å behandle saker som aksjonærene alltid må avgjøre, for eksempel valg av styre, kapitalinnhenting og fusjoner.