Tegningsretter har en verdi

Er du en av de mange tusen som har fått tegningsretter i Norwegian Air Shuttle (NAS)? Eller vet du ikke?

Av de over 500.000 private aksjonærer på Oslo Børs, eier over 60.000 privatpersoner aksjer i flyselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS). Det betyr at mer enn 12 % av alle norske aksjonærer eier aksjer i flyselskapet som i disse dager er starten på i en «kort» emisjonsperiode. Og da er det viktig å følge litt  ekstra nøye med. Dette er også et eksempel på andre potensielle emisjoner i andre selskaper (ergo lærdom).

Artikkelen er oppdatert fredag 7.mai kl 12:10. NAS tegningsretter omsettes nå og har ticker-kode NAST, mens aksjen har ticker-kode fortsatt kalt NAS.

Før vi går videre er det viktig å påpeke at AksjeNorge gir ikke personlige råd eller konkrete råd kjøp eller salg av konkrete aksjer. Vi analyserer ikke selskaper. Informasjonen brukt i denne artikkelen er primært hentet fra Oslo Børs side for børsmeldinger (newsweb), Oslo Børs nettsider med kursinfo (ose.no) og aksjestatistikk fra Euronext VPS. Formålet med artikkelen er å gjøre Norwegians små-investorer men også småsparere generelt klar over hva som skjer i en emisjon og at de er klar over hva det betyr å motta tegningsretter (som er en aksjonærrettighet). Dagens eksempel er et godt eksempel for andre emisjoner (selv om de ofte er i noe mindre skala). Det er også noen viktige frister å få med seg på veien.

Merk at aksjekursen er nå korrigert for tegningsretter og har «falt» mye på dette. I tillegg er det store markedskrefter som har medført store kursvariasjoner de siste par dagene. Volumvektet gjennomsnittlig kurs for torsdag 6. mai endte på kr 35,16. Sluttkurs kr 30,225.

Børsmeldinger

Alle utstedere, dvs. selskaper med aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer notert på Oslo Børs, er pliktige til å dele viktig informasjon som er kursdrivende. Denne informasjonen kan være alt fra presentasjon av kvartalstall, at de skal ha en kapitalmarkedsdag og at ledende ansatte (definert som primærinnsidere) handler aksjer eller når gjeld misligholdes, når ny kapital skal hentes eller at selskapet ser de vil tjene mer /mindre enn de tidligere har fortalt i markedet (i f.eks. en presentasjon eller børsmelding).

Børsmeldinger legges ut av selskapet selv på Newsweb. Her får du som standard opp dagens meldinger, men du kan skrive inn selskapet du er nysgjerrig på og du får alle meldinger langt tilbake i tid. Merk at mange av meldingene har vedlegg du kan åpne (se til venstre i meldingen). Merk også at det etter børsen stenger, deles viktige nyheter, men at du ativt må søke opp meldinger fra dagen før for å få disse opp. Stadig har vi sett selskaper dele børsmeldinger sent på kvelden før midnatt, og siden disse fanges sjelden opp av media eller markedet, er det viktig å søke med dato dagen før.

Merk at børsmeldinger ikke sendes til deg privat, men det går an å abonnere på slike. Du mottar kun meldinger fra selskapet når det er noe ved din aksje som endres, som når det inviteres til en emisjon og utstedes tegningsretter, inviteres til generalforsamling eller utbetales utbytte. Har du sjekket meldinger i det siste? Du kan sette på pusj-varsler og motta varsel på mail bl.a. hos Euronext VPS (se oppe til høyre på VPS-nettsiden) eller hos enkelte meglerhus.

Emisjonen i NAS

Emisjon handler å hente ny kapital ved å utstede nye aksjer og/eller nye kapital gjennom hybridløsninger og obligasjoner (lån). Du kan lære mer om emisjoner her >

Norwegian varslet i børsmelding den 14. april om at en emisjon var nært forestående. Les børsmeldingen her >

Mandag denne uken (3.mai) kom en ny melding fra Norwegian Air Shuttle (NAS) om at de ønsker å hente mellom kroner 4,5- 6 milliarder.

Slik henter Norwegian penger i markedet:

 1. Hybridkapital: En form for lån som teller som egenkapital (aksjer) på inntil kr 1,8 mrd (er allerede overtegnet; Staten inn med 1,5 mrd)
 2. Tegningsretter for eksisterende aksjonærer på inntil kr 395 mio (tegningsperioden 7.-21. mai)
 3. Private Placement: Store investorer er tilbudt å kjøpe aksjer, men kun innenfor maksimal rammen på kr 6 mrd hensyntatt de obligasjon og tegningsretter (hjørnestensinvestorer har tegnet seg for kr 2,9 mrd)

Siden hybridkapital (1,8 mrd) og hjørnestensinvestorer (2,9 mrd ) utgjør til sammen kroner 4.7 milliarder, vil resterende emisjonsbeløp tilbys gjennom tegningsretter (kr 400 mio til eksisterende aksjonærer) og som normal emisjon (kr 875 mio).

I hht punkt 3. vil det bli mulig å tegne seg for aksjer uten å være spesielt invitert eller eie tegningsretter. DNB Markets er hoved-tilrettelegger og ABG Sundal Collier er med-tilrettelegger.

Onsdag denne uken (5.mai) ble aksjen handlet uten tegningsretter og kurs-historikken ble justert ned fra ca 55 kroner til ca 26, grunnet tegningsrettene (per 2 aksjer 3 tegningsretter).

Utvanning

Aksje-eksperter, forvaltere og stor-investorer har siden da advart eksisterende aksjonærer og potensielt nye om kraftig utvanning. Med utvanning menes at hvsi du eier likt antall aksjer etter en emisjon som før, vil det med din %-vise eierandel bli betydelig mindre med flere aksjonærer i selskapet. Du må dermed forvente lavere andel av fremtidig utbytte fra selskapet. Med kraftig utvanning så menes det at eksisterende aksjonærer før emisjonen eide 100% av selskapet, men etter kapital-innhenting (emisjon) kanskje eier en mindre %-andel.

På side 4 i børsmeldingen (3.mai) kunne vi også lese selskapets konklusjon som er særdeles viktig for «småsparerne»: «Existing shareholdes wil own approx. 3,7%».

Dette handler om at emisjonens nye storinvestorer og hybridkapital/kreditorer (omgjøring av gjeld til egenkapital/aksjer) estimeres å eie henholdsvis 75,7 % og 20,6 % av Norwegian Air Shuttle, i sum 96,3 %, etter emisjonsperioden den 21. mai.

Så dagens aksjonærer går fra å eie Norwegian Air Shuttle med 100% til kun 3,7%.

Tegningsretter

Alle som eide Norwegian-aksjer da børsen stengte 4. mai blir tildelt tegningsretter. En tegningsrett er en rett til å kjøpe aksjer i selskapet de eier aksjer i, ofte til en rabatt. Tegningsretten definerer en tegningskurs (eller et intervall). Antall tegningsretter som tildeles i emisjon varierer fra gang til gang. Det er viktig å vite at hvis du ikke ønsker å benytte deg av tilbudet og bruke tegningsretten til å kjøpe nye aksjer, kan du selge tegningsretten. Egne frister gjelder for tegning og andre for omsetning (salg) av tegningsretter.

Hvis du ønsker å kjøpe aksjer som tilbys gjennom tegningsrettene, må du bruke denne. Skjema finner du under investor-tjenester hos megleren din eller på vps.no (se øverst til høyre på nettsiden for innlogging). Så du har to valg: Bruke tegningsretten til å kjøpe nye aksjer til 6,26 kr per aksje eller selge tegningsretten i markedet. Velger du å ikke gjøre noen ting, kaster du bort verdier (som indirekte tilfaller de andre aksjonærene).

Fredag 7.mai ble tegningsrettene tilgjengelig for omsetning på Oslo Børs . Det er verdt å merke seg at de har foreløpig i snitt bli omsatt for kr 16 (per kl 12:10). Du kunne ergo kjøpt rettigheten for kr 16, en 1 rett til å kjøpe 1 aksje for kr 6,26 = 16+6,26 = 22,26 kroner per aksje med oppgjør i slutten av mai. Samtidig omsettes NAS-aksjen for kr 34,23 (vwap/snitt) idag.

Særdeles forenklet kan du kjøpe aksje idag med oppgjør om 2 dager for kr 34,23 (NAS) eller kjøpe med oppgjør om ca 2 uker for kr 22,26 (ved bruk av tegningsretter). Hva virker mest fornuftig på deg?

I Norwegians emisjon gjelder følgende for tegningsrettene:

2 aksjer eid per børsslutt 4. mai gir rett til å kjøpe 3 aksjer til 6,26 kroner. Det rundes nedover dersom du ikke har nok aksjer til å få hele tegningsretter. Forenklet kan du multiplisere dagens aksjebeholdning (dine antall aksjer) med 1,5 så ser du hvor mange nye aksjer du kan kjøpe til kr 6,26.

1 Tegningsrett (TR) gir rett til å kjøpe (bestille) 1 aksje til kr 6,26. Tegningen/bestillingen gjøres innen fristen 21.mai).

Eksempelvis: Du eide 100 aksjer 4.mai, og det gir følgende: 100 aksjer i beholdning / 2 aksjer per 3 tegningsrett = (100/2) * 3 = 150 tegningsretter

Når du nå har mottatt tegningsrettene kan du faktisk selge aksjene i markedet. Det er ingen kobling her etter mottatte tegningsretter. Eller du kan selge tegningsrettene hvis du ikke føler du ønsker å putte mer penger i selskapet (rent matematisk er det da bedre å selge i dag og kjøpe med bruk av tegningsrettene, se eksempel nedenfor).

Ubenyttede tegningsretter slettes etter 21. mai. Da har  du i prinsipp «kastet penger» til de andre aksjonærene. Hvis du ikke  ønsker benytte deg av tegningsrettene, kan disse selges på børsen fra og med 7.mai til og med 19.mai (i børsens åpningstider).

Viktige frister (kilde DNB):

 • 6.mai: Tegningsrettene synes på VPS  eller i nettbanken din for de av dere som eide aksjer 4. mai kl 16:30
 • 7. mai 09:00: Tegningsrettene omsettelige på Oslo Børs. (omsettes 7.mai kl 12:10 for ca kr 16)
 • 7.mai: Prospekt er klart. Les det!
 • 19. mai kl 16:30: Siste frist for handel med tegningsretter
 • 21. mai kl 16:30: Siste frist for å tegne seg (les: bestille aksjer med bruk av tegningsretter eller direkte-bestilling hos DNB eller ABG)
 • 25. mai kl 16:00: Offentlig tildeling (du får beskjed om du får aksjer og hvor mange)
 • 27. mai: Frist for betaling av aksjer tildelt i emisjonen (skjer automatisk så sikre at du har penger på konto før dette)
 • Ca 28.mai : Leveringsdato av aksjer (synlige i f.eks. nettbanken, VPS etc)
 • Første handelsdag på Oslo Børs: Den eller rundt 27.mai

Litt bakgrunnsinformasjon

Norwegian Air Shuttle er et norsk flyselskap med over 20 års historikk. De ble for knappe 2 år siden rammet av at en stor del av deres Boeing-fly ble satt på bakken grunnet tekniske feil fra produsenten. I ettertid har koronaen gjort sitt. Norwegian har siste året gjennomført mange og store finansielle prosesser som er særdeles komplekse. Emisjonen nå betyr sterk utvanning av eksisterende aksjonærer, men selv om aksje-eksperter har frarådet å investere i aksjen over lengre tid, har allikevel aksjekursen lenge holdt seg på omtrent samme nivå.

Cirka 62.000 nordmenn eier aksjer i Norwegian, og aksjen er den nest mest populære å eie hvis vi måler i antall aksjonærer. I gjennomsnitt eier nordmenn aksjer for kr 4.378 hver seg. Til sammenlikning er det over 101.000 nordmenn som eier Equinor for ca 135.000 kroner hver seg. Det er 4 ganger så mange menn som kvinner som eier Norwegian-aksjen.

Hva er riktig pris og hva gjør vi nå?

Vi i AksjeNorge mener ikke noe om kjøp/salg eller prising. Men det er viktig at du forstår hva din kostpris på aksjene er og hva de i markedet når får kjøpe aksjer for (emisjonskurs 6,26).
Aktuelle avisartikkler: Finansavisen: Om store kursbevegelser onsdag >   E24 – prisingen av Norwegian er vanvittig >  DN: Dette er hjørnestensinvestorene >

Når du nå har mottatt tegningsrettene kan du faktisk selge aksjene. Det er ingen kobling her etter mottatte tegningsretter. (Eller du kan selge tegningsrettene.)

4 mulige valg med tall-eksempler for de som fikk tegningsretter (og som har kjøpt aksjer tidligere):

 1. Selger aksjene dine idag og tegner for nye: Kjøpte 100 aksjer 3. mai på 55 kr. Fikk 150 tegningsretter. Selger de 100 aksjene i dag på kr 35 som medfører et tap på 20 kr pr aksje. Du bruker de 150 tegningsrettene og kjøper på 6,26. Du eier etter emisjonen 150 aksjer til en gjennomsnitts kurs kr 19,59 per aksje (hensyntatt salget).
 2. Beholder alle aksjene og tegner for nye: Kjøpte 100 aksjer 3. mai på 55 kr. Fikk 150 tegningsretter. Beholder de 100 aksjene. Du bruker de 150 tegningsrettene og kjøper på 6,26. Du eier etter emisjonen 250 aksjer til en gjennomsnittskurs kr 25,76 per aksje
 3. Gjør ingen endringer : Kjøpte 100 aksjer 3. mai på 55 kr. Fikk 150 tegningsretter. Du beholder aksjene og tar sjansen på at aksjekursen skal opp igjen. Du gjør ikke noe med tegnsningsrettene. Etter emisjonen eier du fortsatt 100 aksjer med snittkurs kr 55 og har tapt det du kunne solgt tegningsrettene for i markedet. Anbefales ikke (selv om vi ikke gir råd).
 4. Selger alle aksjene og tegner for nye med bruk av tegningsretter og bestiller flere gjennom emisjonen (for i sum det samme du eide aksjer for): Dette caset faller bort etter at emisjonen imorges (fredag 7.mai kl 09:30) ble fulltegnet. Kun bruk av tegningsretter gir retten til å kjøpe aksjer på 6,26 for nye investorer nå.
  Før denne meldingen kom imorges, kunne caset vært: Kjøpte 100 aksjer 3. mai på 55 kr. Fikk 150 tegningsretter. Selger de 100 aksjene til 35 kr (salgssum 3.500 kr) . Du bruker de 150 tegningsrettene og kjøper på 6,26 (kr 939). Du forsøker tegne deg for resten av salgssummen kr 3.500 og tildeles (hvis heldig) 409 aksjer til 6,26kr. Du eier etter emisjonen 559 aksjer til en gjennomsnittskurs kr 9,84 per aksje uten å ha brukt av nye spare-kroner

I eksemplene over kommer du rent matematisk best ut med alternativ 4, men det forutsetter at du faktisk tildeles nok aksjer. Flere aksje-eksperter har uttalt i media at de forventer overtegning, som betyr at flere vil kjøpe aksjer enn det er tilgjengelig. Hvis det skjer, betyr det at de som har tegnet seg med Tegningsrettigheter prioriteres og at de uten tegningsretter avkortes (får kjøpe færre aksjer enn ønsket). Prospektet som er klart 7.mai kan inneholde regler for hvordan avkortingen eller prioritering skjer.

Nysgjerrig på beregningene brukt i eksemplene eller vil regne litt selv? Vi brukte et «hjemmesnekret» og  enkelt regneark >

Hvis du tror aksjekursen vil handles på under 6,26 kroner er det selvsagt ikke noe poeng å bestille nye aksjer på 6,26 kr.

De som tror kursen vil bli her oppe eller høyere:

De som tror at aksjekursen vil holde seg på dagens nivåer (ca kr 30-35) eller skal stige, må huske at 96,3% av nye aksjene blir kjøpt på 6,26 kroner (med oppgjør om 2-3 uker), og at alt over dette er ren gevinst for dem. En del av de nye aksjonærene vil ha bindinger (se prospekt når det kommer 7.mai). Det er allikevel ikke utenkelig at en del aksjonærer (spesielt de mindre eller tradere) vil selge og sikre en gevinst hvis kursen er over 6,26. Dette har skjedd før.

Men selvsagt er det mulig at alle er langsiktige og tror på mye høyere kurs.  Spørsmålet er om de tror på at kursen vil være her vi er i dag eller et sted herfra og ned til emisjonskursen kr 6,26. Hva tror du selv? Her er ingen fasit for det er markedet som bestemmer. Uansett er det viktig at du som investor tenker på dette.

De som tror kursen vil falle fra dagens nivå:

I dag (torsdag 6.mai ) ble NAS -aksjen omsatt for i snitt 35 kroner.  I skrivende stund endte kursen på ca 30 kroner. Hvis du eier aksjer og tror det skal falle, er det et viktig spørsmål du kan stille deg selv; Hvorfor selger jeg ikke og kjøper når det blir lavere kurs? Dette er et vanlig spørsmål du hører fra aksje-eksperter.

De som aksjonærer i dag og bruker tegningsrettene har kanskje en kostpris på ca 26 kroner  (eller enda høyere hvis de har vært med noen år).  De nye aksjene (som utgjør 96,3%) er kjøpt på kr 6,26. Hva tror du skjer? Er det noe du kan gjøre i dag for å sikre deg?

Etterord med forbehold

Det vi har beskrevet her er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd eller sees på som konkrete tips om kjøp/salg. Hele hensikten er å belyse ulike usikkerhetsmomenter og ulike mulighetsrom. Ikke minst er det viktig å huske at Tegningsretter er verdipapirer som har en faktisk kroneverdi (fra 7-19 mai). Du må selv finne ut av hva som passer for deg og dine investeringer.

AksjeNorge gir ikke personlige råd om investeringer, konkrete kurs-anbefalinger eller skatt. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Det er viktig å holde seg oppdatert om de verdipapirer en eier. Det vi skriver på våre nettsider er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Feil i våre beregninger kan forekomme. Vi håper allikevel våre artikler er til hjelp.

Kilder:

Oslo Børs side for børsmeldinger (newsweb), Euronext VPS, E24, DN, FA

Aksjebeholdning ansatte i AksjeNorge

Daglig leder Kristin Skaug eier 4 aksjer i Norwegian Air Shuttle. Disse ble kjøpt mandag 4.mai for lettere å kunne følge med på nyheter og prosessen.