27.405 nye aksjonærer i 2022

Til tross for et utfordrende investeringsår, fikk Oslo Børs 27.405 nye private investorer. Det er nå 572.000 privatpersoner som investerer direkte på Oslo Børs og de eier aksjer og egenkapitalbevis for 166 milliarder kroner.

Vi får hvert kvartal data fra Euronext Securities Oslo (VPS) med data på om privatpersoner med beholdning på VPS og ASK-konto. Disse dataene sammenstiller vi med tidligere data og lager en kvartalsvis rapport om nordmenns investeringer (på private hender på Oslo Børs). All gjengivelse av data fra rapporten og artikkelen må henvise til riktig kilde.

Last ned ny rapport her >

Aldri før har så mange…

Ja, for hvert kvartal siden 2018 har antall nye aksjonærer økt i antall og vi er nå på nye rekordhøyder. I tillegg er det mange nordmenn som eier aksjer på andre kontotyper enn VPS og ASK-konto (f.eks. Investeringskonto Zero hos Nordnet)

Store regionale forskjeller

I finansteori anbefales det å spre risikoen på flest mulig ulike aksjer, bransjer og regioner for å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. I virkeligheten investerer de færreste på børs veldig bredt. Ofte velger man å investere i noe kjent, kanskje selskaper i eget nærområde eller innenfor et fagfelt man selv kjenner godt. Og mange velger seg aksjer basert på hva som omtales mye i media.

Fortsatt er det slik at rundt 83 % av småsparerne kun velger å investere i 1-5 ulike aksjer, mens det anbefales å eie flere. Dermed vil også spareporteføljene ha høyere risiko og oppleve større variasjoner. Dette ser vi spesielt når vi sammenlikner fylkene:

I Viken har vi flest aksjonærer, men det er i Rogaland og Oslo du finner størst gjennomsnittlig aksjeformue. Med unntak av i Rogaland og Vestland, falt samlede aksjeverdier i 2022, med Oslo som den største taperen. Rogalendingene fikk tidlig i 2022 en bra start på aksjeutviklingen i tråd med at energiaksjer gikk mye opp på høyere energipriser (og energikrise). Det kan synes som om Rogalendingene har en overvekt i olje-relaterte aksjer, mens Oslo-folket er undervektet i samme sektor.

Aksjene som bidro mest og minst i 2022

Vi har sett på de 10 aksjene som bidro til at privatpersoners aksjeporteføljer økte mest i kroner gjennom året og de som bidro mest til lavere aksjeverdier. I grafen nedenfor vises økningen (blå) og reduksjonen (oransje) i verdi, i millioner kroner. Alle aksjeinvesteringene i energisektoren bidro til en økning på totalt kroner 12 milliarder i løpet av 2022:

Vennligst merk at Vår Energi ble notert på Oslo Børs i første kvartal 2022 og økningen er lik totale private investeringer i Vår Energi. Videre ser man lett hvor mye Equinor har betydd for verdiøkningen i 2022 med sine 5,66 milliarder. Og Kongsberg Gruppen (1,45 mrd) er på en god andreplass totalt sett. Begge aksjene steg mer enn 45% i 2022.

Sjømataksjene fikk seg en real knekk i høst, men i 4. kvartal (desember spesielt) snudde det. Nordmenns sjømataksjer økte i verdi med kroner 1,95 milliarder i 4.kvartal, men det var ikke nok til å være i pluss for året: I 2022 har nordmenns sjømat-investeringer falt med 256 millioner til totalt kr 7,6 milliarder. Til sammenlikning har nordmenn aksjeinvesteringer i energi-sektoren verdt kroner 44 milliarder og bank/finans for kroner 43 milliarder (falt med 4,2 milliarder i løpet av 2022).

Private aksjonærer i fjerde kvartal

Ser vi på endringen fra 3. kvartal til årsskifte, har aksjene som falt mye tidligere året, fått flest nye aksjonærer (se til venstre). Og noen aksjer opplevde et lite frafall i antall aksjonærer. I Hydro kan det virke som om noen aksjonærer har sikret gevinst og solgt aksjer (aksjeformuen økte, men aksjonærer falt i antall).

Mange nye aksjonærer, men veksten er lavere

Antall nye aksjonærer begynte å vokse høsten 2018 og inn i 2019, men det var da pandemien slo inn over oss i 2020 at det begynte å uvanlig mange nye hvert kvartal. Rundt en tredjedel av børsens private aksjonærer har kommet til børsen de siste 4 årene, og majoriteten av de nye aksjonærene er under 40 år. Med gjenåpning etter pandemi-nedstengninger her i Norge, og invasjonen i Ukraina som medførte økt usikkerhet, har antall nye hvert kvartal blitt færre:

Like før julen 2022 delte Statistisk Sentralbyrå at husholdningens sparerate har falt til rundt 2,5%. Med det så menes at av privatpersoners lønn fra arbeid, så er det bare 2,5% som er disponibelt for sparing etter faste kostnader, økte priser og forbruk. På det meste under pandemien lå vi på rundt 11 % i sparerate.

De mest populære aksjene

Det er relativt liten endring på listen over aksjer med flest privatpersoner, men Equinor som har flest aksjonærer, øker fortsatt og har nå over 107.000 privatpersoner som aksjonærer. I rapporten finner du en lang liste med aksjer og data.

Les ny rapport på denne siden >

Journalist eller student?

Spørsmål til rapporten rettes til daglig leder Kristin Skaug på mobil 415 77 351 eller e-post: kristin.skaug@aksjenorge.no