Smarte trekk før 2021

Når vi snart går inn i nytt år, går vi samtidig inn i et nytt skatteår. Det er alltid noe lurt å tenke på.

Først og fremst må vi minne om at vi i AksjeNorge er ikke jurister og gir heller ikke personlige råd. Teksten nedenfor er basert på offentlig tilgjengelig informasjon, som bl.a. Skatteetaten

Les ekspertenes lure grep før nyttår

AksjeNorge har fokus på verdipapirmarkedet, men du kan spare i mye mer enn det. Før du leser lengre nede, vil vi anbefale deg følgende nye artikler:

Aksjer og aksjefond: Formuesskatt

Eier du børsnoterte aksjer eller aksjefond med minst 80% aksjeandel beskattes verdien av denne formuen per 1. januar 2021. I våres kom Regjeringen med den gledelige nyheten om at formues grunnlaget (verdsettingen) av nevnte aksjer og aksjefond, verdsettes til kun 65% av verdien. Det betyr at du får en verdsettelsesrabatt på 35 %. Tidligere år var rabatten mindre, og hvis forslag til Statsbudsjett for 2021 vedtas, kan rabatten bli hele 45 % for skatteåret 2021.

Formuesskatten er for tiden 0,85% for formue over kroner 1,5 millioner per person, det dobbelte for ektefeller samlet sett. (se Skatteetaten)

Så for 2020: Hvis du har totalformue over 1,5 millioner og av dette eier du børsnoterte aksjer eller aksjefond i sum for kr 100.000 , er det kun 65 % av denne aksjeverdien du betaler formuesskatt på. På bolig får du en enda større verdsettelsesrabatt, og ingen rabatt for sparing på konto.

Sparer du i fond gjennom IPS (individuell pensjonssparing) er dette sparingen fritatt for formues-skatt. Overfører du inntil 40.000 kroner før årsskiftet, er det da 40.000 mindre å belastes  formuesskatt av. I tillegg får du et fradrag på inntektsskatten, på inntil kr 8.800 (dvs 22% av innskudd beløp i år). Du kan lese mer om IPS hos banken din. Merk at IPS-sparing medfører bindingstid.

Skatt på gevinst og utbytter

Her er det lett å trå feil for det finnes mange måter å handle aksjer og fond på:

  • Aksjesparekonto: gir utsatt skatt på gevinst og utbytte. Du betaler kun skatt på utbyttet eller gevinsten når disse summene tas ut av Aksjesparekontoen, etter at du har tatt ut opprinnelig innskutt kapital. Så lenge beløp tilsvarende gevinst og utbytte står igjen på konto (enten i aksjer/aksjefond eller kontanter), har du fortsatt utsatt skatt.
  • Aksjehandelskonto: Tradisjonell aksjehandel utenfor ASK. Alle salg og bytter i inneværende år beregnes det en eventuell gevinstbeskatning eller fradrag for tap.
  • Link/ Unit Link / Pensjonskonto og Fondskonto i link-systemet: Her kom nye regler fra 2019. Det skattes ikke av avkastningen før ved utbetaling. Vennligst hør med din bank/tilbyder.
  • Investeringskonto Zero (kun hos Nordnet):  Som med LINK-konto. Utsatt skatt på avkastning og utbytte.
  • IPS (Individuell pensjonssparing): Her betaler du ikke skatt på gevinst før du begynner med uttakene, en gang etter fylte 62 år..

Unntaket som gjelder deg med Aker Solutions-aksjer

I sommer splittet Aker Solutions opp selskapet og skilte ut to divisjoner som ble egne selskaper, notert på Euronext Growth (tidligere kalt Merkur). Euronext Growth er en «ikke-regulert markedsplass» på børsen og aksjer på denne børsen kan ikke inngå i Aksjesparekonto. Alle som eide Aker Solution aksjer (notert på Oslo Børs) fikk da for hver aksje de eide, én ny aksje i hvert av de to nye selskapene: Aker Carbon Carbon Capture og Aker Offshore Wind (begge notert på Euronext Growth). Disse aksjene ble teknisk sett utbetalt som utbytte. Hadde du på forhånd dine Aker Solution-aksjer på en Aksjesparekonto (ASK), kom ikke disse nye aksjene på Aksjesparekontoen, men det ble overført til en ordinær VPS-konto. Dette utbyttet vil det bregnes skatt på i 2020.

Fradrag for tap

Har du solgt eller byttet ut aksjer eller aksjefond som holdes utenfor Aksjesparekonto, kan du få fradrag for tapet. Fradraget beregnes med samme skattesats som for gevinst = 31,68%

Har du på en Aksjesparekonto et urealiserte tap (det vil si at du enda ikke har solgt aksjene eller aksjefondene men tenker gjøre det snart), kan du først få fradraget hvis taps-aksjene og taps-aksjefondene har stått på en avsluttet Aksjesparekonto. For å få ført opp tapet for 2020, kan det se ut som om man må gjøre denne operasjonen i følgende rekkefølge: 1) opprette en ny ASK-konto 2) føre over taper-aksjene til ny Aksjesparekonto  3) selge taper-aksjene  4) tømme kontoen for kontanter (som kom ifm salget) 5) Avslutte aksjesparekontoen (dvs. at kontoen og alle 3 underkontoer slettes i sin helhet). Er ikke kontoen slettet før årsskiftet, får du ikke fradraget (for 2020 men neste år i stedet). Før du vurderer å gjøre dette, må du kontakte banken din og høre om dette stemmer for deg og at dere rekker å gjøre dette i tide. Vi vet at mange har bommet både på prosess (som ofte manuell i flere ledd) og på grunn av tid (mange fridager i julen). Uansett mister du ikke fradraget hvis noe stopper opp i prosessen, men det havner på et annet år. Merk at denne fremgangsmåten IKKE er vurdert av en jurist. Vennligst sjekk om dette er relevant og riktig for deg FØR du gjør noe.

Skjermingsfradrag

Skjermingsfradrag er teknisk sett noe du ser på når du fyller ut Skattemeldingen.

Dette er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter. Fradraget beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med en skjermingsrente.

Alt om skjermingsrenter og skjermingsfradrag på Skatteetatens nettsider > På denne nettsiden ser du helt nederst noen gode og enkle tall-eksmepler.

 

Som alltid: Skatteetaten vet best og mest:

 

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.