Aksjesparekontoen har vi nå hatt i noen år men fortsatt er det mange som har ulike spørsmål. Under følger noen ofte stilte spørsmål. Har du flere eller konkrete knyttet til din bank/megler, sjekk deres nettsider (som ofte er bedre oppdaterte).

Q: Kort : Hva er Aksjesparekonto (ASK)?

A: Aksjesparekonto (ASK) kom i 2017. Her kan du samle dine aksjer og aksjefond, og reinvestere dine eiendeler uten å måtte realisere gevinst du kan ha fått som følge av verdistigning – så lenge det er innenfor samme kontostruktur. Det betyr at du får utsatt på skatt. Eier du aksjer som deler ut utbytter, får du gjennom Aksjesparekontoen også utsatt skatt på disse.

Ved uttak fra ASK tas først ut det opprinnelig investerte beløpet. Skatt beregnes og betales først når alt opprinnelig investert er tatt ut og du begynner å ta ut det som er definert som gevinst eller utbytte.

Pt er utbytteskatten 35,2 % av gevinsten/utbyttet. Ved å få denne skatten utsatt vil du dermed ha mer penger investert i aksjemarkedet.

Merk at eldre beholdninger (for flere 10-år siden) som ikke har notert inngangsverdi, mest sannsynlig settes lik 0 og alle uttak ansees gevinst. Har du eldre sluttsedler som beviser annet, må dette legges frem. Hør med Skatteetaten hva som er lurt før du selger.

Q: Aksjesparekonto gir deg tre underkontoer

En aksjesparekonto består normalt av tre underkontoer:

  • ASK – bankkonto: Her er kontantbeholdningen din. Det er hit penger kommer når du overfører kontanter fra normal bankkonto. På denne kontoen kommer også utbytter utbetalt fra aksjeinvesteringene som er på Aksjesparekontoen, og hit kommer oppjgjøret for salg av aksjer eller aksjefond som er på Aksjesparekontoen.
  • ASK underkonto for fond: Her ser du aksjefondene du eier gjennom Aksjesparekonto. Når du ønsker å kjøpe nye fond, vil du antagelig få opp en liste med færre fond enn fondsleverandørens fullstendige fondsliste. Det er fordi det er begrenset hvilke aksjefond som tilfredsstiller betingelsene for å være på Aksjesparekonto (EU/EØS-tilhørende. Minst 80% andel + noen små tekniske detaljer)
  • ASK underkonto for aksjer. Dette er en slags VPS konto der banken din er kontofører. Her oppbevares dine aksjer.

Q: Hva skjer med utbytte fra selskapene jeg eier aksjer i?

Utbytte vil normalt utbetales til din aksjesparekonto, og skattlegges først ved uttak fra selve Aksjesparekontoen, på lik linje med gevinsten.

Når du får aksjer utbetalt som utbytte fra ett børsnotert selskap som er på ASK-konto, og aksjen du får ikke kvalifiserer til ASK-konto, f.eks. er notert på Euronext Gorwth, vil disse ansees som et uttak fra Aksjesparekontoen. Dette utbyttet er dermed et uttak. Aksjene du mottar må settes på en ordinær VPS-koto (som megleren din gjør innen 1-2 uker etter overføringen). Utbytte-aksjene du mottar som ikke kvalifiserer til ASK-konto kan ikke bli på ASK-konto. Overføring til VPS-konto ansees som uttak og går på din «skatte-frie» kvote. Merk at det er noe ulik praksis i de ulike bankene mht tid og oppretting av VPS-konto.

Q: Kan alle aksjer og aksjefond plasseres i denne kontoen?

A: Alle børsnoterte aksjer hjemmehørende i EU/EØS kan plasseres i Aksjesparekontoen. Dette gjelder også aksjefond. Fondene må dessuten ha en aksjeandel på minimum 80%. Rentefond eller fond med en større renteandel faller ikke innenfor ordningen.

Aksjer som ikke er hjemmehørende i EU/EØS kan altså ikke plasseres i Aksjesparekontoen. Frontline er et eksempel på aksjene som ikke kan inngå i aksjesparekontoen, da de er registrert på Bermuda. Identifikasjonskoden (kalt ISIN) på aksjen kan gi en indikasjon på selskapets hjemland. Du kan finne denne under selskapsinformasjonen på børsens side, som for eksempel Frontline, hvor ISIN er BMG3682E1921. En norskregistrert aksje har ISIN som starter med bokstavene NO. (Obs: samme logikk gjelder ikke for rentepapirer, men de inngår heller ikke i Aksjesparekonto. Du må også dobbeltsjekke med din tilbyder om en aksje er innenfor/utenfor EØS).

Siden markedsplassen Euronext Growth er å anse som en Multilateral Handelsfasilitet og aksjene notert her ikke er regnet som børsnoterte, kan ikke disse aksjene inngå i Aksjesparekontoen!

Unoterte aksjer og aksjer på OTC-listen er ikke regnet som børsnoterte og kan ikke inngå i Aksjesparekontoen.

Q: Hva skjer dersom jeg har et selskap på min ASK-konto som deler ut aksjer som utbytte og ikke kontanter?

A: Hvis de aksjene du mottar er notert på hovedlisten og kvalifiserer forøvrig til ASK-konto, kan de bli på ASK-kontoen. Merk at verdien du fikk aksjene til (kr 0, mest sannsynlig) ansees som utbytte og med i beregningsgrunnlaget for hva du kan ta ut «skattefritt». Altså først tilsvarende innskutt kapital, deretter tas utbytte/gevinst ut.

Q: Hva skjer dersom jeg har et selskap på min ASK-konto som deler ut aksjer som utbytte (ikke kontanter), men at aksjene jeg mottar er notert på Euronext Growth?

A: Aksjene du mottar som er notert Euronext Growth kan ikke bli lenge på ASK-kontoen. Din megler vil mestt sannsynlig innen ca 2 uker flytte disse aksjene over på en VPS-konto i ditt navn (hvor de kan stå). Samtidig blir det registrert på din ASK-konto at du har foretatt ett uttak, tilsvarende verdien av aksjene som ble tatt ut av ASK-kontoen. Dette er noe som har vært aktuelt for :

  • Aker Solutions sommeren 2020 (da fikk aksjonærene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind-aksjer som begge var notert på Euronext Growth den gang) og
  • Havyrad (Oslo Børs) delte ut aksjer i Hav Group (Euronext Growth) som utbytte i slutten av 2021. Les melding >

Q: Hvis jeg eier aksjer utenfor Aksjesparekontoen, bør jeg flytte dissse til Aksjesparekontoen?

A: Hvis du eier aksjer som er utenfor Aksjesparekonto og flytter til disse inn på denne, vil Skattemyndighetene se på det som «realisasjon», altså et salg, selv om aksjene «kjøpes» igjen på ASK-konto. Har du gevinst i denne aksjen, vil du da måtte føre dette opp på Skattemeldingen for det aktuelle året og du må betale gevinst-skatt. Du får i teorien et lavere beløp investert på ASK-kontoen.

Det er allikevel både fordeler og ulemper med en slik overføring, og ingen fasit men en personlig vurdering. Du må derfor sjekke konkret ut hva som passer for deg. Spør gjerne banken din i en rådgivningssamtale.

Q: Hva skjer dersom jeg har et selskap i min aksjeportefølje som er registrert innenfor EU/EØS blir kjøpt opp av et selskap utenfor området og dermed får nytt hjemmehørende?

A: Så lenge aksjene går inn på en aksjesparekonto mens de er tillatt innenfor ordningen så kan de bli stående, men du kan ikke tilføre flere aksjer etter at selskapet “går ut av EØS”. Merk at dette gjelder automatiske konverteringer av aksjer til ny hjemmehørende. Dersom du som investor må ta et aktivt valg mellom til eksempel penger eller aksjer, vil pengene kunne forbli på konto mens nye aksjer må plasseres utenfor. Husk alltid å spørre din tilbyder av verdipapirer hvordan slike selskapshendelser kan få utslag på det aktuelle instrumentet.

Q: Hva skjer dersom jeg har et aksjefond med 80% aksjeandel, hvor fondsforvalter reduserer aksjeandelen til fordel for renter?

A: Samme prinsipp gjelder her. Så lenge aksjefondet går inn på en aksjesparekonto mens det er tillat innenfor ordningen så kan de bli stående. Men: Dersom du som investor må ta et aktivt valg mellom renteandel eller aksjeandel hvor aksjeandelen faller under 80%, faller også fondet utenfor ordningen.

Q: Du får ikke rente på bankkontoen i Aksjesparekonto. Hvorfor ?

I henhold til lovverket har ikke banken/meglere/forvalteren lov å tilby rente på innestående saldo. Hensikten med Aksjesparekonto sett fra Finansdepartementet side, er at dette er midler som skal investeres i næringslivet.

Dermed er det for de fleste ikke lurt å ha store kontantbeholdninger liggende lenge på Aksjesparekonto. Men hvis kontantene er selve gevinsten som senere skal reinvesteres, kan det være lurt å beholde pengene der, ellers må du skatte av uttaket (forutsatt at dette ansees som uttak av gevinst). Snakk gjerne med en investeringsrådgiver om hva som er klokest for deg hvis dette er et problem.

Q: Kan børsnoterte derivater overføres til en aksjesparekonto?

A: Nei.

Q: Kan jeg ha egenkapitalbevis på en aksjesparekonto?

A: Ja, børsnoterte egenkapitalbevis (tidligere kalt grunnfondsbevis) er likestilt børsnoterte aksjer.

Q: Stemmer det at jeg kan ta ut innskuddene mine fra aksjesparekontoen uten å betale skatt?

A: Ja, det stemmer. Det er kun gevinsten du må skatte av ved uttak fra kontoen. I praksis tar du først ut samlet innskudd og deretter utbyttet.

Merk dog at dersom aksjene dine er eid over flere 10-år kan det være vanskelig å finne opprinnelig inngangsverdi. Hvis du ikke ser inngangsverdien på aksjene dine, anbefaler vi deg å kontakte enten ASK-tilbyderen din eller Skatteetaten.

Q: Hvis jeg oppretter en langsiktig aksjesparerkonto, kan jeg da sette inn ( overføre ) aksjer og aksjefond som jeg eier nå til den nyopprettede aksjesparerkontoen? Eller gjelder kontoen bare aksjer og aksjefond som jeg kjøpt etter opprettelse av en aksjesparerkonto?

A: Ja, du kan overføre dine aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto, men det vil bli ansett som realisasjon (salg som utløser skatt på eventuelt utbytte).

Til og med 31.12.2019 kunne du gjort overføring ifm en lovfestet overgangsregel som ga utsatt skatt på gevinst .

Q: Må jeg selge mine aksjer med tap, for så å kjøpe de tilbake innen for Aksjesparekontoen dersom jeg ønsker å få fradrag for tap nå?

A: Tap på Aksjesparekonto er fradragsberettiget. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av Aksjesparekontoen. AksjeNorge anbefaler igjen at du snakker med din tilbyder eller andre autoriserte rådgivere om hva som er mulig, hvordan og hva som anbefales rundt dette.

Q: Hvem bør etablere en Aksjesparekonto?

A: Alle personlige skatteytere som investerer i aksjer og aksjefond, eller planlegger å investere i aksjer eller aksjefond, bør etablere en Aksjesparekonto. I 2022 er det registrert over 1 million ASK-kontoer. 70 % av all aksje-sparing er nå på ASK-konto.

Q: Hva er fordelen med å overføre mine eksisterende aksjer og aksjefond til den langsiktige aksjesparekontoen?

A: Dersom du velger å overføre dine aksjer og aksjefond til den langsiktige aksjesparekontoen i forbindelse med overgangsregelen, slipper du å betale skatt på gevinst. Dette er en fordel dersom du har høye latent gevinster. Du får dermed muligheten til å reinvestere din gevinst uten å bli beskattet før gevinsten tas ut av kontoen. Både gevinsten du allerede har opptjent og den gevinsten din portefølje gir deg i fremtiden. Etter at overgangsregelen utløper, vil du måtte realisere gevinsten og skatte av denne før midlene flyttes til aksjesparekontoen. Tap bør ikke flyttes til aksjesparekonto.

Q: Kan jeg overføre midlene jeg har i Unit Link/ Fondskonto/ eller lignende (med forsikringsdel) til en Aksjesparekonto?

A: Nei. Gjennom et slikt produkt eier du kun andeler i fondet. Du eier ikke aksjene selv som en personlig skatteyter. Det er kun midler registrert i ditt eget navn som kan inngå i en Aksjesparekonto.

Q: Hvor mange Aksjesparekontoer kan jeg etablere?

A: I prinsippet kan du åpne en konto hos så mange meglere, banker og /eller fondsforvaltere du ønsker. Du kan også åpne så mange Aksjesparekontoer som du ønsker hos den enkelte tilbyder (avhenger dog av hva de tilbyr). Dette kan gi deg mer fleksibilitet ved flytting av midler. Merk at delflyttinger fra din aksjesparekonto til en annen aksjesparekonto kun er mulig til deg selv, ved skilsmisse eller ved død. Merk likevel at det er andre hensyn å ta ved valg av antall kontoer, som gebyrer og lignende. Dette vil kontotilbyder kunne veilede deg i.

Q: Kan jeg flytte midler mellom Aksjesparekontoer fra ulike tilbydere?

A: Ja. Reglene presiserer at det skal være et velfungerende flyttemarked, hvor unødvendig høye gebyrer ikke skal skape barrierer mellom tilbydere. Merk at delflytting kun er mulig til deg selv, ved skilsmisse eller ved død/arv.

Q. Kan en aksjesparekonto gå i arv?

A: Aksjesparekontoen kan ved død overtas av arvingen med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan også med skattemessig kontinuitet bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres. (oppdatert ihht http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bank-finans-og-forsikring/aksjesparekonto/aksjesparekonto—ask/)

Q. Ved skilsmisse, hva skjer med aksjesparekontoen?

A: Ved skilsmisse (gjelder ikke samboere), kan aksjesparekontoen overtas av den andre ektefellen (ref. Statsbudsjettet 2019).

Q. Får jeg skjermingsfradrag?

A: Ja. Du får fullt skjermingsfradrag på det beløpet du har satt inn på Aksjesparekontoen. Men merk at følgende skrives av DNB: I Aksjesparekontoen settes skjermingsgrunnlaget for det enkelte år til det laveste innskuddssaldo i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Innskuddet utgjør historisk kostpris på verdipapirene pluss eventuelle kontantinnskudd.

Ved åpning av Aksjesparekonto kan det være en utfordring å overføre fond, aksjer og kontanter samtidig. Så lenge du har bestilt overføring i løpet av en 14 dagers pluss periode må dette kvalifisere som en samlet overføring. Skattedirektoratet har i tilknytning til denne regelen selv uttalt at det må vises fleksibilitet og aksepteres mer enn 14 dager når flytting er meldt, men det tar lang tid med overføring fra avgivende leverandør.

Q. Hva skjer med skjermingsfradraget hvis inngangsverdien er ukjent?

A: Mange har eid aksjer over flere 10-år, og kanskje før det ble digitalisert. Det betyr at for mange med gamle aksjer så vet man ikke hva kjøpskursen en gang i tiden var. Dette er utfordrende og Skatteetaten vil dermed kreve at denne verdien settes til 0. Det betyr dermed at ethvert salg over kroner 0 ansees som gevinst og hele salgssummen er gjenstand for gevinstbeskatning.  Det er derfor viktig at informasjon om inngangsverdier er tilgjengelig når du skal registrere flyttingen.

Q: Betaler vi formuesskatt på Aksjesparekontoen?

A: Ja. Innestående på Aksjesparekontoen formuesbeskattes på samme måte som kontanter, aksjer, egenkapitalbevis og andeler som eies utenfor ordningen. Aksjer og aksjefond får en rabatt i formuegrunnlaget med 25 % for inntektsåret 2019.

Innslagspunktet for formuesskatt er fra 1 500 000 kroner og over. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktene det dobbelte.

Q: Betaler jeg skatt ved flytting av Aksjesparekonto til ny tilbydre (bank, megler etc)?

A: Nei, i utgangspunktet skal de du har aksjesparekontoen hos og de du flytter til sikre at dette ikke skjer. Du skal også kunne flytte aksjesparekontoen fra ett sted og samle/overføre disse verdipapirene til en allerede eksisterende aksjesparekonto i ditt navn.

Q: Kan jeg handle i flytteprosessen av en Aksjesparekonto ?

A: Nei, dette er ikke å anbefale da din saldo ikke vil være synlig noen av stedene. Så snart flytteprosessen er over, kan du handle som normalt.

Q: Kan jeg ha spareavtale (fast sparing) til en Aksjesparekonto ?

A: Ja, litt avhengig av at tilbyderen tilbyr spareavtaler. Merk at en avtale om fast månedlig trekk du hadde hos en tidligere tilbyder ikke overføres til ny tilbyder.

Q: Hvor lang tid tar det å kjøpe fond og aksjer gjennom Aksjesparekonto ?

A: Når du kjøper aksjer, skal det ta akkurat like lang tid som utenfor (2 dagers oppgjør). Med fond har du normalt 2-3 dagers oppgjør når dette gjøres i banken din. Kjøper du eksterne fond hos en annen bank enn den du handler gjennom kan det ta lengre tid. F.eks. kjøp av et Nordea-fond gjennom DNB kan dette ta inntil 10 dager før transaksjonen er gjennomført på din Aksjesparekonto.

Q: Kan en aksjespareklubb åpne en Aksjesparekonto sammen?

A: Nei, skattedirektoratet presiserer at Aksjesparekonto er personlig og ikke skal benyttes av ulike former for sameie. Det samme gjelder aksjeselskaper, investeringsselskaper og holdningselskaper.

Q: Hvor kan jeg få mer informasjon?

AksjeNorge har som mål å holde sidene om Aksjesparekonto så oppdatert som mulig. Vi anbefaler også at du holder deg oppdatert på informasjon som kommer fra din megler, bank eller fondsforvalter. De kan også hjelpe deg dersom du har spørsmål til hvordan du skal gå frem. Noen nyttige lenker finner du her:

Aksjesparekonto på DNB sine sider

Aksjesparekonto – spennende nyvinning ved Holbergfondene

Aksjesparekonto ved ODIN

SKAGEN skal tilby aksjesparekonto ved SKAGEN Fondene

Aksjesparekonto hos Pareto Securities

Aksjesparekonto hos Nordea

Skatteetatens egne sider om Aksjesparekonto – ASK

Q: Hva kan jeg gjøre dersom jeg aldri har spart i aksjemarkedet og ønsker å lære mer om både å spare i aksjemarkedet og Aksjesparekonto?

A: AksjeNorge lanserte i 2016 en egen digital kunnskapspakke som du vil ha stor nytte av. Denne heter Aksjemarkedet på noen minutter og gir deg akkurat nok kunnskap til å komme et godt skritt på vei med egen langsiktig sparing. Husk at aksjer er for alle, og at regjeringen kom med forslag om Aksjesparekonto i statsbudsjettet i 2017 nettopp fordi de ønsker å øke det private eierskapet i Norge.

 

Denne artikkelen er oppdatert februar 2022 og vil kontinuerlig oppdateres

Spørsmål og svar tilknyttet overgangsvinduet før 31.des 2019

Q: Overgangsregler: Hvorfor så mye mas før jul/nyttår 2019?

Normalt må du betale skal på realisert gevinst og utbytte på dine aksjer og aksjefond (dvs når du selger). Da Aksjesparekonto kom, ga Regjeringen oss muligheten til å flytte «gammel» og allerede eksisterende sparing vi har i børsnoterte aksjer og aksjefond (minst 80% aksjedandel) til Aksjesparekonto og få med oss fordelene med utsatt skatt.

Q: Hvem skal IKKE flytte til Aksjesparekonto?

A: Eier du aksjefond gjennom Unit Link Fondskonto, Link, ulike pensjons-løsninger, Zero/ISK eller liknende; Ikke flytt (såfremt du ikke sjekker der sparingen er først)! Det handler nemlig om at du da allerede er i en skatte-motivert spareløsning. Når du tar ut av f.eks. UL Fondskonto for å flytte til Aksjesparekonto, vil dette ansees som et salg (realisasjon) og du må betale skatt på uttaket evt gevinsten (avhengig av hvilken løsning du eier disse i). Dermed er det ikke en skattemotivert fordel å flytte.

Eier du derimot fondene helt fritt, er dette ikke et tema og aksjesparekonto kan passe for din sparing.

Q: Hvor lenge varer overgangsregelen, hvor jeg kan overføre aksjer og aksjefond jeg har i dag til den nye Aksjesparekontoen?

Gjelder ut året 2019. Overgangsregelen betyr at du kan overføre frie aksjer og aksjefond som ikke er i ASK enda, men som du ønsker dit. Når verdipapirene overføres direkte vil du beholde retten til utsatt skatt på gevinsten. Hvis du derimot selger først og overfører pengene til ASK vil du ikke få utsatt skatt på gevinsten. Det er overføring av aksjer og aksjefond.

Q: Kan jeg flytte mine eiendeler til en Aksjesparekonto helt frem til 31.12.2019?

Dersom du fortsatt planlegger å flytte dine midler til din Aksjesparekonto i løpet av 2019, har enkelte tilbydere publisert tidsfrister for når dette må gjøres. Fristene er stort sett i løpet av første halvdel av desember for å sikre at midlene blir overført innen utgangen av året. Merk at meglerhus/forvaltere vil merke sterk pågang mot slutten av året, så ikke vent med overføringen dersom du vet dette er noe du allikevel skal gjøre.

Q: Dersom jeg eier 200 aksjer i et selskap, hvor de første 100 jeg kjøpte ga gevinst, mens de siste hundre jeg kjøpte ga tap; kan jeg da velge å kun overføre de 100 første? Eller må jeg overføre samtlige 200 aksjer jeg eier i det ene selskapet?

A: I henhold til overgangsregelen er det du selv som bestemmer hva du vil flytte til Aksjesparekontoen. AksjeNorge anbefaler at du snakker med din tilbyder eller andre autoriserte rådgivere om hva som er mulig, hvordan og hva som anbefales rundt dette.

Denne siden er sist oppdatert 11.01.2020

Våre forbehold:

Vi gir ikke personlige råd om skatt. Vi henter informasjon fra Skatteetaten og troverdige kilder som banker. Allikevel er skatteregler noe som endres løpende og artikkelen over kan fort bli utdatert.

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.