Hva er bærekraft? Vi har alle ulike oppfatninger og krav til begrepet. Heldigvis er det mange som jobber systematisk med fagområdet. Innenfor investeringer har man i mange år brukt begrepene «ansvarlige investeringer» og «ESG».

Sidene er under oppbygging.

Vi vil utvide nettsidene våre etterhvert, men her skal du finne mer informasjon om bærekraftige investeringer.

Viktige begreper

Det er viktig å ha en felles forståelse hva som menes i finansnæringen med de ulike begrepene. Listen er ikke komplett eller fullstendig men en start.

ESG  = Environmental, Social, and Corporate Governance

ESG er en engelsk forkortelse som står for Environment, Social and (Corporate) Governence, på enkelt norsk: Miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse. Det er ingen tvil om at 2019 ble det store klimaåret, med klima-demonstrasjoner verden over, men nå med korona-situasjonen ser vi økende fokus på de to andre faktorene: S og G.

På norsk er dette faktorer selskaper vurderes etter, eller faktorer de selv styrer etter:

  • E = Environment = Klima og miljø.
  • S= Social = Samfunnsansvar. Ofte CSR = Corporate Social Responsability .
  • G = Governance = Eierstyring, de ansattes rettigheter, likestilling m.m.

Det siste året har det vært et tydelig økt fokus på klima og miljø. Fondsforvaltningsselskapene og pensjonsforvalterne har lenge sett lengre enn kun miljø og klima. Tidligere var mange opptatte av  å unngå barnearbeid. Siden fant man ut at det var i noen tilfeller bedre at barna fikk bli med å jobbe litt med foreldrene deler av dagen og at bedriften måtte stille skole til disposisjon mens foreldrene jobbet videre. Med økt andel som får skolegang, ser man at folks økonomi blir bedre.

Social

Veldig forenklet kalles dette på norsk Samfunnsansvar. Dette handler om de sosiale aspektene, ofte CSR, Corporate Sociale Responsability. Hvordan spiller bedriften på lag med samfunnet det operer i? Bidrar de til god infrastruktur eller kunnskap/skole der de opererer?

Fabrikker i utviklingsland har vært kjent for dårligere arbeidsforhold og barnearbeid. I Norge liker vi dårlig barnearbeid, men er det riktig at familien må gå glipp av sårt trengte inntekter eller må slutte på arbeidsplassen fordi noen må passet barnet? Kunne barna i stedet jobbet kortere dager og heller fått skole den andre dele av dagen? Stadig flere fabrikker der Vestlige bedrifter er store kunder eller eiere, får barna nå skolegang.

Governance

Som regel står G’en for Corporate Governance, eller på norsk eierstyring og selskapsledelse. Dette handler om hvordan selskapet ledes. Typiske temaer er:

  • Ledelsen: Sammensetning og avlønning.
  • Arbeidsforhold: Lik lønn for likt arbeide? Likestilling. Er det stor forskjell på ledelse og ansatt? Hvilke rettigheter har de ansatte?
  • Lover og regler: Hvordan håndteres de regulatoriske rammebetingelsen? Er selskapet stadig på kanten med loven?
  • Aksjonærene: Behandle alle aksjonærer likt (ihht. lovverket)

I Norge er veldig mye av dette regulert gjennom Norske Lover for norske arbeidstakere i Norge, men hvordan operer selskapene utenfor Norge?