Nordmenns finansielle forståelse i et internasjonalt perspektiv

AksjeNorge utførte nylig en landsdekkende undersøkelse av finansiell forståelse i Norge i regi av OECD. De internasjonale resultatene fra kartlegging av 30 land er nå publisert. Nordmenn har relativt høy finansiell kompetanse sammenlignet med de andre deltakerne i undersøkelsen, men det er også noen overraskende forskjeller mellom oss og andre land.

OECD INFE – International survey of adult financial literacy competencies

De norske funnene

AksjeNorge utførte OECD undersøkelsen i vår med støtte fra Finansmarkedsfondet. Med oss i prosjektet hadde vi Agderforskning, Finans Norge og Finansforbundet. Det var med stor glede vi kunne legge frem de norske resultatene på seminaret «Ta del – ikke dvel» i april i år. Vi kan mye i Norge, men det er likevel store forskjeller i befolkningen. Her så vi blant annet at enkelte kommer mye dårligere ut med en gang det stilles litt vanskeligere spørsmål:

  • Unge kan mindre enn de eldre
  • Kvinner, i alle aldre, kan mindre enn menn
  • De med lavere utdanning kan mindre enn de med høyere utdanning
  • Og de med lavere inntekt kan mindre enn de med høyrer inntekt

Endelig rapport – Resultater fra OECDs kartlegging av Finansiell Kompetanse i Norge

Den internasjonale rapporten

OECD og INFE sier i sin pressemelding at voksne i mange land viser lav finansiell forståelse, hvor samtlige land har rom for forbedringer. Spesielt aktuelt for Norge er lav forståelse av sentrale sparebegreper som rentes-renter og diversifisering av risiko. Selv om Norge kom best ut i spørsmål om rentes-rente, var det kun 58% av befolkningen som kunne svare riktig på grunnleggende spørsmål om dette temaet. Dette er avgjørende kunnskap for å forstå verdien av langsiktig sparing og avkastning. Les mer om dette i kommentarer til de foreløpige internasjonale resultatene som ble presentert i vår: Nordmenn trenger mer sparekunnskap.

Vi kommer også dårligere ut enn mange andre når det gjelder forskjeller i finansiell kunnskap mellom kvinner og menn og er blant de landene som i liten grad utformer husholdningsbudsjett.

OECD – Measuring financial literacy news release October 12th 2016 New Zealand

OECD INFE – International survey of adult financial literacy competencies

Finansiell forståelse er viktigere enn noen gang

Kravet til privat sparing for å sikre egen fremtidig velferd øker, samtidig som de finansielle produktene som tilbys stadig blitt mer komplekse. Individualiseringen av pensjonssystemet stiller også større krav til kunnskap og planlegging. I tillegg er norsk økonomi i inne i en tid med lav og for noen negativ reallønnsvekst, lave renter og økt arbeidsledighet. Dette krever privatøkonomisk omstilling.

– Det kan være utfordrende for de som rammes av inntektsnedgang å håndtere situasjonen dersom de

Professor Ellen K. Nyhus ved Agderforskning
Professor Ellen K. Nyhus ved Agderforskning

ikke har god finansiell forståelse, sa Ellen K. Nyhus ved fremleggelse av de norske resultatene. Nyhus er seniorforsker ved Agderforskning, har hatt en sentral del i den norske delen av kartleggingen og er en av Norges fremste eksperter på finansiell adferd i Norge.

Det er også avgjørende at sårbare grupper som yngre, kvinner, de med lav utdanning og lav inntekt har den nødvendige kunnskapen for å ta gode valg for sin fremtid. Mer kunnskap gjennom skolen fra en tidlig alder kan bidra til å utjevne de forskjellene som den norske undersøkelsen avdekket.

– Økt kunnskap gjennom opplæring i skolen er avgjørende for å sikre at alle har et minimum av kunnskap om personlig økonomi og for at flere skal kunne ta gode valg fra tidlig alder, sa adm.direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Har du spørsmål til undersøkelsen eller resultatene, kontakt daglig leder i AksjeNorge Lene Refvik på +47 97 56 33 10 eller lene.refvik@AksjeNorge.no

Bakgrunn for utførelsen av undersøkelsen i Norge

AksjeNorge er medlem av OECDs nettverk for finansiell utdanning – INFE, og er svært glad for å ha fått muligheten til å utføre OECD/INFEs undersøkelse i Norge. AksjeNorges formål er å bidra til økt kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedene i Norge. Selv om langsiktig sparing i aksjemarkedet er hovedfokuset til stiftelsen, vil ikke arbeidet være mulig uten en generelt god finansiell kompetanse blant befolkningen.

Høsten 2015 mottok AksjeNorge støtte fra Finansmarkedsfondet til å utføre en nasjonal kartlegging av finansiell kompetanse i Norge. Undersøkelsen er utformet av OECD og har som formål å kartlegge finansiell kompetanse i medlemslandene. Dette skal igjen danne grunnlag for nasjonale strategier som skal øke finansiell kompetanse i befolkningen.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Agderforskning, Finans Norge og Finansforbundet.

Selve undersøkelsen fra OECD er basert på resultater og innspill fra ulike arbeider, møter og workshops fra 2009 og fremover, samt en pilotundersøkelse fra perioden 2010-2012. De internasjonale resultatene legges frem 20. april 2016. Hittil er resultatene fra 24 land inkludert.

TNS Gallup utførte selve undersøkelsen gjennom sitt ISO-sertifiserte Webpanel i November 2015, og la frem sine resultater Januar 2016 for videre bearbeidelse ved Agderforskning og Ellen K. Nyhus.