Nordmenns aksjeporteføljer

AksjeNorge utarbeider statistikk over aksjesparing i Norge årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra VPS. Ved utgangen av 2016 eide flere av oss aksjer – og for rekordhøye verdier. AksjeNorge har derfor sett nærmere på hva som inngår i en gjennomsnittlig norsk aksjeportefølje hos kvinner og menn i alle aldre.

AksjeNorge – Statistikk porteføljer og antall aksjer 2011 til 2016

Ikke siden 2009 hadde privatpersoner eid større andel av aksjene notert på Oslo Børs enn ved utgangen av 2016. Først og fremst gjenspeiler utviklingen en god kursoppgang. Men den gjenspeiler også at nordmenn sparer mer i aksjer ved at større verdier tilføres aksjesparing. AksjeNorge har sett nærmere på tallene i perioden fra 2011 til og med 2016 i denne rapporten, for å undersøke hvor mye mer vi faktisk eier på Oslo Børs i dag.

Aksjeporteføljens verdi

Det er ingen tvil om at nordmenn i alderen 50 år og oppover har mest penger investert i aksjer notert på Oslo Børs og hatt den største verdiøkningen i sin aksjeportefølje i denne perioden. Det er heller ingen tvil om at alle aldersgrupper opplevde en økning i sin aksjebeholdning fra 2015 til 2016. Men i motsetning til den siste seksårsperioden, var det de yngre som hadde den største relative veksten i sine aksjeporteføljer i fjor.

Aldersgruppen 40 til 49 år hadde den største veksten i fjor med hele 25% oppgang, etterfulgt av aldersgruppen 30 – 39 med en økning på 23%. Også de mellom 18 og 29 økte i gjennomsnitt sin egen aksjeportefølje med 20%. Dette er langt bedre enn avkastningen i hovedindeksen på Oslo Børs i samme periode, som gjenspeiler at flere personer velger å plassere en større andel av sine sparepenger i aksjer på Oslo Børs.

Antall aksjer i porteføljen

De fleste nordmenn eier aksjer i ett enkelt børsnotert selskap. Det var likevel en positiv endring i fjor, hvor 45 % av oss nå eier aksjer i flere enn et selskap. Spesielt aldersgruppen under 50 år har investert i flere selskaper notert på Oslo Børs.

Les mer om diversifisering under Risiko & avkastning og Nyttige tips til aksjesparing.

Mennene er mer diversifisert en kvinnene, hvor henholdsvis 48% av mennene eier flere enn ett selskap og 37% av kvinnene har tilsvarende. Av de som eier aksjer i flere enn et selskap, eide 31,5% av kvinnene aksjer i mellom 2 og 5 selskaper, mens 37,7% av mennene eide like mye. De resterende eier aksjer i 6 eller flere selskaper.

Diversifisering – En positiv trend

Med lave renter og økte krav til ansvar for egen langsiktige sparing er det veldig positivt at yngre sparer mer i aksjemarkedet. Aksjemarkedet har historisk sett gitt best avkastning på investeringer over tid. Dess tidligere man investerer i aksjemarkedet, dess større avkastning kan man dermed oppnå over tid. Det er også positivt at flere er blitt bevisst på å spre sin risiko i enkeltaksjer mellom flere børsnoterte selskaper. Da blir man mindre sårbare for markedssvingninger som kommer og enkelte selskapers negative utvikling. Det er med andre ord en positiv trend blant yngre aksjesparende nordmenn i dag.

Les hele rapporten AksjeNorge – Statistikk porteføljer og antall aksjer 2011 til 2016