Kvinner og aksjer

Kvinner investerer i aksjemarkedet i mindre grad enn menn. Noen aksjer på Oslo Børs er likevel mer likestilt enn andre. AksjeNorge har tatt et dypdykk i aksjestatstikken for å finne de mest likestilte aksjene.

Årlig og kvartalsvis statistikk over private aksjonærer

AksjeNorge publiserer jevnlig statistikk over privatpersoners aksjebeholdning på bakgrunn av tall fra verdipapirsentralen (VPS). I anledning kvinnedagen, har vi sett nærmere på den kvinnelige investor. Ved utgangen av 2017 følger vi fortsatt trenden når det gjelder kjønnsroller i aksjemarkedet. Antallet aksjonærer som er kvinner, representerer 30 prosent av den totale aksjonærmassen. Ser vi på kroner og ører, faller andelen av de totale verdiene til 20 prosent eid av kvinner.

Aksjer flest kvinner eier

Blant de største selskapene på Oslo Børs, har flest av både kvinner og menn størst verdier i Statoil, som også er børsens største selskap.  Blant topp tre målt i totalt antall aksjonærer, foretrekker kvinner også i 2017 i større grad finans og konsum. Orkla og DNB er helt i tet blant kvinnene. Mennene på sin side, foretrekker Norsk Hydro og Telenor i større grad. Forskjeller i investeringer kommer enda mer til syne når vi ser på samtlige av de over 200 selskapene notert på Oslo Børs. Kvinner er mest til stede i de finansielle egenkapitalbevisene og konsumselskaper, mens menn tidvis reflekterer rundt 90 % av private eiere i selskaper knyttet til råvarerelaterte selskaper innen olje og offshore og ytterligere teknologiselskaper – også regnet som de mer risikofylte aksjene.

De mest likestilte aksjene på Oslo Børs

Og hva er så den mest likestilte aksjen av samtlige aksjer på Oslo Børs? Forlaget Gyldendal har ikke bare flest kvinnelige investorer målt i prosent – fordelingen er, som den eneste aksjen på Oslo Børs, helt jevnt fordelt mellom kjønnene.

Hvorfor akkurat Gyldendal både er børsens mest likestilte aksje og har høyest kvinneandel, har vi ikke et fasit-svar på. Men oftest henger våre investeringer sammen med våre interesser. Heller ikke Gyldendal selv har et eksakt svar på hvorfor dette er tilfelle, men er enig i at det kan ha sammenheng hva vi generelt følger med på. I følge konserndirektør Silje Therese Gabrielsen, kan den høye kvinneandelen komme av at Gyldendal er en kultur- og kunnskapsbedrift – et område hvor kvinner gjerne har høyere representasjon på flere nivå og områder.

Den høye kvinneandelen kan komme av at Gyldendal er en kultur- og kunnskapsbedrift – et område hvor kvinner gjerne har høyere representasjon på flere nivå.

Også Ekornes og Schibsted utmerker seg ved å ha en overvekt av kvinnelige midler investert i selskapet målt i verdi.

Selskap kvinner i % av antall aksjonærer Selskap Kvinners totale verdi i % av total
Gyldendal 50 % Ekornnes 79 %
Voss veksel 46 % Gyldendal 63 %
Sparebanken Møre 43 % Schibsted B-Aksjer 51 %
SB1 Ringerike HA 43 % GC R Shipping 45 %
Sandnes Sparebank 41 % Voss Veksel 45 %
Høland og Setskog 41 % Sparebanken Møre 42 %
SB1 Østfold og Aksershus 41 % Schibsted A-Aksjer 41 %
Toten Sparebank 40 % Orkla 41 %
Sparebank 1 SR Bank 40 % NTS 41 %
Sparebank 1 Nord-Norge 39 % Borgestad 39 %

De minst likestilte aksjene på Oslo Børs

I den andre enden av skalaen finner vi de aksjene kvinner eier minst av. Igjen ser vi en rekke råvarerelaterte aksjer og teknologiselskaper, hvor enkelte nærmest utelukkende har menn på eiersiden.

Selskap kvinner i % av antall aksjonærer Selskap Kvinners totale verdi i % av total
Awilco LNG 6 % Saga Tankers 0 %
FLEX LNG 6 % RomReal 1 %
S.D. Standard Drilling 7 % FLEX LNG 2 %
Songa Bulk 7 % Northern Drilling 2 %
RAK Petroleum 8 % Hugo Games 2 %
EAM Solar 8 % Spectrum 3 %
Borr Drilling 8 % Polarcus 3 %
Havila Shipping 8 % Panoro Energy 3 %
African Petroleum 8 % EAM Solar 3 %
Polarcus 8 % Awilco LNG 3 %

Den kvinnelige investor

Vi vil selvsagt også benytte anledningen til å oppfordre flere kvinner til å investere i aksjemarkedet i dag. På mange måter tar kvinner høy risiko ved å ikke øke risikoen i sine spareporteføljer. Med lavere avkastning på sin langsiktige sparing som ved for eksempel banksparing, risikerer man å bli sparetaper – i tillegg til lønnstaper.

I 2016 utførte vi en landsdekkende undersøkelse for å kartlegge finansiell forståelse på vegne av OECD. Undersøkelsen inneholdt blant annet spørsmål om aksjemarkedet. At kvinner er mer risikoaverse enn menn er kjent. Likevel svarer ikke kvinner og menn ulikt på spørsmål om risiko som mann skulle tro i denne undersøkelsen. På spørsmål om hvorfor man ikke sparer i aksjer, svarer kvinner riktignok i noe større grad enn menn at de frykter tap. Men den største grunnen til at kvinner ikke investerer i aksjer oppgir de som mangel på egen kunnskap.

Gleden i det hele er; når kvinner først kommer i gang med å investere i aksjemarkedet, så gjør de det bra som investorer. Ikke bare bra. En rekke rapporter viser at de gjør det bedre enn mennene.  Fidelity Investments publiserte en rapport i fjor som viser at kvinner både sparer mer i aksjemarkedet i sum og får bedre avkastning. Dette til tross for at de samme kvinnene tror mennene gjør det bedre enn dem selv.

Enkelte hevder også at den neste Warren Buffett vil være en kvinne, nettopp fordi den kvinnelige investor besitter de samme egenskapene som den legendariske investoren. Kvinner er mer langsiktig, de tar lavere risiko i sin portefølje og de kjøper aksjer som gir stabil avkastning. De gjør færre handler og de holder seg til sin investeringsplan i mye høyere grad enn menn. De kjennetegnes også av å ha en mindre grad av overdreven selvtillit når de foretar sine investeringsbeslutninger.

Flere kvinner strømmet til aksjemarkedet i 2017, men andelen i prosent har forblitt den samme i en årrekke. Dagens budskap er at kvinner kan bidra til flere mer «likestilte aksjer». Og ikke minst:  kvinner er gode på å ta investeringsbeslutninger – det er bare å komme i gang!