Siste frist for Skattemeldingen

Fristen for å levere Skattemeldingen nærmer seg. Aldri før har det vært enklere å føre opp investeringene riktig, for mye skjer automatisk, men det er fortsatt hver enkelt av oss sitt ansvar å kontrollere at alt stemmer.

I denne artikkelen er alt av regler og satser hentet fra www.skatteetaten.no . Artikkelen er på ingen måte utfyllende, men vi håper den er til hjelp nå på tampen av innleveringsfristen.

På siden til høyre (nederst hvis du leser på mobilen) finner du linker til andre relevante artikler.Lykke til! Og husk innleveringsfristen 31. april! Merk at fra 2019 gjelder nye regler for Fondskonto, også kalt Kapitalforsikring eller hos Nordnet Investeringskonto (les Nordnetbloggen for tips). Det nye for fondskonto er at skattesatsene for uttak av gevinst er som for vanlige aksjer og fond.

Du må kontroll-sjekke alt

I utgangspunktet trenger de færreste av oss å regne på skattesatser, fordelingene av aksjer og renter i fondene eller skjermingsfradrag, men feil kan skje. Derfor er det viktig å ta en ekstra titt og være for rask med å godkjenne. Det er også god læring i å gå igjennom Skattemeldingen,- det gir også en god pekepinn på hvordan planlegge sine fremtidige investeringer. Og for andre er det viktig fordi det kan være at ikke alle data er overført automatisk.

Merk at i år har de fleste av norske skatteytere fått Skattemeldingen i et nytt format der tallene er sortert i ulike temaer. Har du fått gammel versjon (layout) er det fordi du eller din ektefelle/partner har skatteforhold som ikke er dekket i den nye versjonen eller er selvstendig næringsdrivende. Skatteetaten har veldig fine nettsider med utfyllende og forklarende informasjon knyttet til Skattemeldingen.

Aksjeoppgaven

Alle som eier aksjer mottar «Aksjeoppgaven» og når den er klar, varsles du av Skatteetaten. Aksjeoppgaven er et skjema kalt «RF1088». I dette skjemaet skal du finne dine aksjer notert på Oslo Børs. For utenlandske aksjer har bankene og meglerhusene nå mulighet til å melde dette inn for deg til Skatteetaten, men ikke alle praktiserer dette. Sjekk derfor etter om det stemmer i Skattemeldingen. Utenlandske aksjer føres ikke i Aksjeoppgaven (skjema RF 1088).

Viktig med RF-1088: Du skal levere dette skjemaet kun dersom du trenger å gjøre endringer, hvis informasjonen ikke stemmer. Endringer i dette skjemaet må du justere for i selve Skattemeldingen også.

Det du sjekker er: Kjøp og salg. Formuesverdier. Gevinst og tap. Utbytte-utbetalinger. Inngangsverdi (det du en gang kjøpte for), m.m.

Se Skattetatenes hoved-side for aksjer og verdipapirer >

Kort oppsummert:

  • Har du aksjer og aksjefond i Aksjesparekonto skal alle tall være overført og stå i Skattemeldingen.
  • Har du solgt aksjer eller aksjefond, og har oppnådd gevinst, skal det betales 31,68% i effektiv skatt på gevinsten.
  • Har du solgt rentefond eller kombinasjonsfond (porteføljefond) betaler du 22% skatt på rentedelen
  • Har du tatt ut penger mer enn inngangsverdiene på Aksjesparekontoen, dvs tatt ut utbytte også, må du betale skatt på denne delen av utbyttet.
  • Formuesskatt betales dersom du er disponert for skattbar formue.
  • For aksjer betaler du mindre skatt: I formuesgrunnlaget legges kun 75% av verdiene til grunn (25% verdsettelsesrabatt).

Aksjesparekonto

Er du en av de mange som valgte å flytte aksjer og aksjefond over til Aksjesparekonto? I så fall vil du oppdage at Skattemeldingen er litt enklere enn tidligere fordi banken/meglerhuset/fondsleverandøren der du har aksjesparekontoen fikk rapporteringsansvaret og har meldt tallene inn for deg.(Du må allikevel ta en sjekk.)

Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag.

Les alt om Aksjesparekonto hos Skatteetaten her >

Om tapsføring ved opphør av Aksjesparekonto >

Les de vanligste spørsmålene vi får om Aksjesparekonto her>

Fondskonto, Investeringskonto

Veldig stor andel av nordmenns langsiktige sparing spares gjennom Fondskonto, som har mange ulike navn: I Nordnet kalles den Investeringskonto, i Nordea kalles den både Fondskonto og Pensjonskonto. Samlebetegnelsen er Kapitalforsikring. Nye regler for 2019 gjelder kun for kapitalforsikringer uten garantert avkastning.

Nye regler gjelder fra 2019, og dermed for Skattemeldingen du nå skal levere>  Nederst på denne siden hos Skatteetaten, ser du flere ulike eksempler.

Aksjer og formuesskatt

Formue på aksjer gis verdsettelsesrabatt på 25 prosent. Det betyr at du betaler ikke formuesskatt av hele verdien, men kun for 75%. I tillegg får du fradrag for forholdsmessig andel gjeld. Den beste måten å lære seg beregningen på, er å se et konkret  regneeksempel >

Merk at Skatteetaten deler følgende: – Du skal ikke selv redusere gjelden som er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Reduksjonen skjer automatisk på skatteoppgjøret du mottar. Dersom du har gjeld som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du føre opp hele beløpet.

Skatt på gevinst og utbytte

Eide du aksjer eller aksjefond som du solgte i 2019 og oppnådde en gevinst på, må du betale skatt av gevinsten (såfremt aksjene ikke var i Aksjesparekonto og gevinsten står på Aksjesparekontoen fortsatt). Det samme gjelder utbetaling av utbytte. Gevinst og utbytte betalt inn direkte på din Aksjesparekonto har utsatt skatt.

Utdelinger fra aksjefond

Om utdelinger skal skattlegges som renteinntekt eller aksjeutbytte avhenger av fondets aksjeandel ved inntektsårets begynnelse, les mer her >

Fradrag for tap på salg

Du får fradrag for tap på salg av aksjer og aksjefond. Eide du aksjene eller fondene gjennom Aksjesparekonto, måtte du ha avsluttet den aktuelle aksjesparekontoen for å få fradraget.

I Skatteloven står det:

«(8) Ved opphør av aksjesparekonto skattlegges innestående på kontoen fratrukket innskudd på kontoen på samme måte som uttak fra kontoen, jf. fjerde og femte ledd. Er innestående på kontoen lavere enn innskudd på kontoen, anses differansen som tap på aksjer. Tapet skal oppjusteres med 1,44 og kan føres til fradrag i kontohavers inntekt.»

Skatte-begreper for sparing

Vi har egne regler for beskatning av formue, gevinst og utbytter samt føring av tap. I den sammenheng finnes det også en del begreper som vi her skal dele noen:

Realisasjon

Med realisasjon, menes når du selger aksjer, fond og andre verdipapirer du eide. Når du realiserer (kjøper eller selger), vil det medføre enten en gevinst eller et tap. Skattesatsen for realisert aksjegevinst (aksjer og aksjefond med minst 80% aksjeandel) i 2019 er på 31,68%. Rentefond beskattes med 22%. I et fond betyr det at desto høyere renteandel, desto lavere skattesats.

I prinsipp betaler du for aksjer 22% pluss en oppjusteringsfaktor på 1,44 = 22% x 1,44 = 31,68%

I noen konto-strukturer som for eksempel Aksjesparekonto , ansees det som realisasjon først når du tar ut selve gevinsten fra Aksjesparekontoen fordi du i Aksjesparekonto får du utsatt skatt på gevinst og utbytter.

Aksjonærmodellen

Aksjonærmodellen er et regelsett for beskatning av utbytte og gevinster på aksjer og egenkapitalbevis, aksjefondsandeler, m.m. Aksjonærmodellen medfører at utbytte og gevinster etter fratrekk for et skjermingsfradrag er skattepliktig som alminnelig inntekt.

Skjermingsfradrag = Skjermingsgrunnlag * skjermingsrente

Skjermingsfradraget

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt. Skatteetaten har laget en «skjermingskalkulator» som hjelper deg å beregne skattefritt utbytte og gevinst på aksjeinntekt.:  Finn skjermingsfradraget som viser hvor stort utbytte eller gevinst som kan mottas skattefritt. Merk at skjermingsfradrag følger den enkelte aksje og ikke kan overføres til andre aksjer.

Skatteetaten deler bl.a. følgende: Med realisasjon (for eksempel gevinst ved salg) kan aksjonæren redusere gevinsten med ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år. Eier du aksjen over flere år og ikke mottar utbytte eller skjermingen overstiger årets utbytte, vil du opparbeide deg ubenyttet skjermingsfradrag som du senere år kan bruke til å redusere dine skattepliktige aksjeinntekter.

Verdsettelsesrabatt

Verdsettelsesrabatt handler om at ikke hele formuesverdienes på formuen beskattes. Mens du får verdsettelsesrabatt på 75% på primærboligen, får du 25% verdsettelsesrabatt på aksjene dine. Her ser du listen over hva du får verdsettelsrabatt på >

Solgt «gamle» fond?

Mange eier fond over flere tiår og det er ikke uvanlig at aksjeandelen endrer seg over tid. Skatteetaten har laget flere gode regneeksempler for deg som selger fond og må beregne . Se her >

Arvet aksjer?

Skatteetaten beskriver det godt her >

Kilder:

Se Skattetatenes hoved-side for aksjer og verdipapirer >

 

Forbehold

Feil kan forekomme i denne artikkelen. AksjeNorge gir ikke juridisk rådgivning eller personlig økonomisk rådgivning. At Skattemeldingen er riktig utfylt, er til syvende og sist ditt ansvar. Vi anbefaler deg på det sterkeste å gå grundig igjennom Skattemeldingen og bruke nettsidene til Skatteetaten aktivt.