Kongsberg leder an

Antall aksjonærer øker i Norge og nordmenns investeringer øker. Landsgjennomsnittet for å eie aksjer er på kr 305.000, mens på Kongsberg eier privatpersoner aksjer i snitt for kr 643.000!

Hvert kvartal lager AksjeNorge en rapport om nordmenns sparing direkte i aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs. Data er basert på nordmenns beholdninger på Aksjesparekonto og VPS-konto, data vi mottar hvert kvartal fra Euronext Securities Oslo (VPS).

Du finner rapporten her >

Til grafen/bildet øverst i artikkelen: Dette er utviklingen i de globale aksjeindeksene (i sine lokale valutaer), for årets første tre måneder. Kilder er Oslo Børs, Yahoo Finance og Nasdaq Nordic. Oslo Børs steg med knappe 1,65%.

Aksjene med flest nye aksjonærer i første kvartal

Røde søyler viser at aksjekursen falt i 1. kvartal og grønne viser oppgang i kvartalet

590.000 aksjonærer eier for 181 milliarder

Det er lett å tenke at med høy prisvekst og høye renter at folk flest skyr aksjer, men den gang ei. De nye beholdningsdataene fra VPS viser at antall aksjonærer og aksjeformuen øker. Dette handler også om at eksisterende aksjonærer har en langsiktig plan for sine investeringer. Langsiktighet er bra, men dessverre er det kun 14-15% som eier mange nok ulike aksjer til å kunne si at porteføljen har en god risikospredning. Desto eldre personen som investerer er, desto bedre er risikospredningen.

I grafen nedenfor ser du hvordan privatpersoner i de ulike aldersgruppene sprer risikoen.;

Spesielle observasjoner

Når vi ser på aksjekursutviklingen på en rekke aksjer, uavhengig av om kursene er mye opp eller ned, så medfører det som regel enda flere aksjonærer. Noen har strategien «Buy the dip», altså å forsøke å time handelen ved å kjøpe på bunn etter kraftig fall. Andre kommer forsøker å hoppe på en plutselig sterk oppadgående aksjekurs. Begge deler medfører risiko, selvsagt. Noen sammenlikner det med å fange en kniv i fritt fall.

Kongsberg Gruppens aksjer har steget med over 60% i første kvartal. Kongsberg er litt annerledes enn andre kommuner. Her eier også en veldig stor andel av befolkningen aksjer på Oslo Børs (ikke bare i Kongsberg Gruppen). Når aksjer stiger (eller faller mye), pleier også det å være en viktig bidragsyter for at flere vil investere i aksjene. I Kongsberg Gruppen vet vi også at nesten halvparten av de ansatte, eller 6.000 ansatte av 13.500 har investert i selskapet.

Når selskaper tas av børs, slik som Kahoot gjorde i første kvartal med sine over 20.000 aksjonærer, er det ikke uvanlig at summen av alle som eier aksjer i Norge faller. Hvis vi antar at rundt 40% av aksjonærene i Kahoot kun eide aksjer i dette selskapet, burde antall aksjonærer i første kvartal falt med 8.000 personer.

På en annen side har vi sett høy aktivitet i Höegh Autoliners, selskapet som frakter biler med skip. Her har det vært et par kjendis-investorer som har bidratt til såpass stor interesse at antall aksjonærer i selskapet har mer enn doblet seg i første kvartal. Våre beregninger viser også at de nye aksjonærenes aksjeverdier er verdt ca 406 millioner, eller kr 103.000 hver seg i gjennomsnitt.

Equinor-aksjene er aksjen der privatformuen er redusert mest fra forrige kvartal (31.desember). Mesteparten av verdifallet er aksjekursfallet på ca 11%. Men våre beregninger viser også at de 3.500 nye Equinor-aksjonærenes verdier er på rundt 1,1 milliarder i aksjen, eller kr 314.000 i snitt. Enkelt sagt: Det er netto tilført nye kroner i Equinor-aksjen gjennom 1. kvartal.

Ultimovacs opplevde et kraftig aksjekursfall å¨mer enn 90% i første kvartal. Ved årsskiftet var aksjene på 5.800 private hender og da verdt 770 millioner kroner. I løpet av kvartalet falt disse aksjeverdiene til kr 104 millioner. Samtidig med kraftig fall, økte antall aksjonærer med nesten 2.000 til 7.500 privatpersoner. Våre beregninger viser at de 2.000 nye aksjonærenes aksjer har bidratt til at investeringene i aksjen har økt med kr 54.000.

SAS-aksjen har fortsatt over 20.000 norske aksjonærer. I påsken delte selskapet nyheter som handler om konkursbeskyttelsen i USA og den pågående restruktureringen av selskapet. Selskapets leder gjentok at det nye SAS vil ha helt andre eiere. Dagens aksjonærer (de 20.000 nordmennene) må forvente å se at aksjeinvesteringene er tapte da disse aksjene vil bli verdt null kroner når nye eiere overtar konkursboet senere i 2. kvartal. Vi i AksjeNorge har ingen personlig anbefalingen, men dersom SAS-sjefen får rett, så kan det være lurt å selge aksjene mens man fortsatt får betalt for dem. Det er også en risiko for at børsene plutselig stenger handelen i aksjen. Alle som eier aksjene bør forvente stor usikkerhet knyttet til fremtidig verdi.

Du finner rapporten her >

Forbehold

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.