I 1993 ble stiftelsen etablert med navnet «AksjeNorge – Stiftelsen til fremme av aksjemarkedet». Fra de første notatene om stiftelsen fant vi følgende:

Stiftelsens idé

AksjeNorge skal arbeide for å øke husholdningenes sparing i det norske aksjemarkedet.
Dette ønsker AksjeNorge å gjøre ved å øke kunnskapen og interessen hos befolkningen for aksjer som en alternativ, langsiktig spareform, og bidra til en mer forbrukervennlig aksjeomsetning. AksjeNorge skal spre informasjon om aksjemarkedets betydning og betingelser i Norge for å stimulere til et aktivt norsk aksjemarked med et størst mulig mangfold av aksjonærer, norske og utenlandske, institusjoner og privatpersoner, stod skrevet i eldre notater fra stiftelsestiden.

Logo

Kort etter etablering fikk stiftelsen sin egen logo som ble gjeldende helt til 2015:

fra 2015 ble det ny profil med nye nettsider og ny logo, som også brukes i dag:

Målsettingen den gang

Målet var å øke befolkningens kunnskap om og interesse for aksjesparing. Vi ønsket også på lenger sikt å kunne se en positiv holdningsendring til aksjesparing.

Ved etablering var litt mindre enn 10% av Norges befolkning som eide børsnoterte aksjer, men disse eide ca 11% av aksjene på Oslo Børs. AksjeNorge mener at disse tallene bør kunne økes til nærmere 25% innen de neste 3 årene, stod skrevet i eldre dokumenter fra stiftelsestiden. Snart 30 år senere kan vi si at det målet har ikke latt seg oppnå.
I tillegg var det mange husholdninger som sparte i aksjefond, og aksjefondene eide den gang ca 4% av aksjene på Oslo Børs. Denne andelen mente stifterne at burde kunne økes til 6-7%.

Hovedmålgrupper

 • Ungdom / studenter
 • Nåværende aksjonærer / andelseiere
 • Potensielle og tidligere aksjonærer/andelseiere

For å nå disse målgruppene ønsker vi et godt samarbeide med media, politiske og administrative myndigheter, skoleverket og andre organisasjoner som har felles interesse med AksjeNorge.

Formålet

AksjeNorges formål er å øke kunnskap og interesse hos allmenheten for aksjesparing og denne sparings rammebetingelser.

Stifterne av stiftelsen

Følgende bedrifter og organisasjoner står som stiftere av AksjeNorge:

 • Aker AS
 • Aksjesparerforeningen i Norge
 • Avanse Forvaltning
 • Bergesen d.y. AS
 • Carnegie Norge AS
 • Christiania Forvaltning
 • Christiania Fonds
 • Den norske Bank AS
 • DnB Investor
 • DnB Fonds
 • Equinor (den gang Statoil)
 • Fondsfinans AS
 • Gjensidige
 • Hafslund Nycomed AS
 • J ac Jacobsen AS
 • Kværner AS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Leif Høegh & Co AS
 • N. A. Jensen & Co AS
 • Norfond
 • Norgeskreditt AS
 • Norsk Hydro AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Orkla Finans Fondsmegling AS
 • Orkla AS
 • Oslo Børs
 • Saga Petroleum AS
 • Schibsted AS
 • Sparebanken NOR
 • SPN Fonds AS
 • Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond
 • Storli
 • UNI Storebrand AS – uoa
 • Vital Forsikring AS

Stiftelsens Råd

Blant Rådets oppgaver er å velge stiftelsens styre, godkjenne regnskaper samt godkjenne endringer i stiftelsens vedtekter. Rådet skal ta stilling til de saker styret legger frem for det, og forøvrig være et rådgivende organ for styret. Rådet består av inntil 35 medlemmer. Disse skal representere bedrifter, organisasjoner og privatpersoner med interesse for stiftelsens formål.

Følgende personer ble i 1993 valgt til AksjeNorges første Råd:

Erik Tønseth Kværner (ordfører)
Lars Harlem Jac Jacobsen (viseordfører)
Tom Ruud Aker AS
Hans Gotfred Wang Aksjesparerforeningen i Norge
Georg Krog Avanse Forvaltning
Pål Raaum Carnegie Norge AS
Rune Sagbråten Christiania Forvaltning
Dag Arnesen Christiania Fonds
Finn Hvistendahl Den norske Bank AS
Tom Knoff DnB Fonds
Helge Kvamme Gjensidige
Ester Kostøhl Landsorganisasjonen i Norge
Westye Høegh Leif Høegh & Co AS
Torbjørn Gladsø N. A. Jensen & Co AS
Kjell Kvalvaag Norfond
Trond Wenneberg Norgeskreditt AS
Leiv L. Nergaard Norsk Hydro AS
Bjørn Øiulfstad Norsk Opsjonssentral
Terje Osmundsen Næringslivets Hovedorganisasjon
Mads Syversen Orkla Finans Fondsmegling AS
Elisabeth Wille Oslo Børs
Asbjørn Larsen Saga Petroleum
Kjell Kran Sparebanken NOR
Trond Weltzien SPN Fonds AS
Tore Tønne SNO (Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond)
Allan Åkerstedt Statoil AS
Bjørn Sjaastad Storli AS
Per Terje Vold UNI Storebrand AS
Jan Hellstrøm Verdipapirsentralen

I dag består Rådet av praktiske årsaker av kun 2-3 personer. Mens Årsmøtet (generalforsamlingen) er representert ved alle bidragsyterne.

Les mer om organiseringen av stiftelsen i dag >