Statsbudsjettet for 2017 ble en milepæl for aksjesparing i Norge. Det inneholdt flere gode nyheter for privatpersoner som sparer og investerer i aksjer og aksjefond. Spesielt hyggelig var det å få nyheten om at det skal etableres en langsiktig aksjesparekonto for privatpersoner i Norge. Først i juni kom nyheten om at alle nordmenn kan etablere Aksjesparekonto fra 1. september 2017.

Først publisert 22. desember 2016 – sist oppdatert 31. august 2017

Hvorfor Aksjesparekonto?

Aksjesparekontoen gjør at private i større grad likestilles med bedrifter og andre investorer. Dette ved at gevinst ikke beskattes løpende og man har større insentiver til å reinvestere i aksjemarkedet. Det vil også gjøre det enklere å spare langsiktig i aksjemarkedet for privatpersoner i Norge, med færre variabler å forholde seg til.

Regjeringen foreslår en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen vil ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer.
Regjeringen om den langsiktige aksjesparekontoen i Statsbudsjettet for 2017

Fritt gjengitt fra forslaget høsten 2016 foreslo Departementet en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond. Gevinster ved realisasjon av aksjer eller fondsandeler på kontoen skattlegges ikke, men først når midlene tas ut av kontoen. Utbytte fra aksjer og fondsandeler som inngår på aksjesparekontoen, mottar ikke samme fordeler. Utbytte skattlegges som normalt ved innvinning. Ordningen er personlig og gjelder for personlige skattytere.

Departementet la til grunn ved fremleggelsen av statsbudsjettet at børsnoterte aksjer avgrenses på samme måte som ved formuesbeskatningen. Her skilles det mellom børsnoterte aksjer og ikke-børsnoterte aksjer i forbindelse med verdsettelsen. EØS-avtalens krav om likebehandling tilsier at ordningen også må omfatte børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i andre EØS-land. Det ble etter hvert klart at det samme ville gjelde for Aksjefond. Aksjesparekonto stiller dessuten til krav at fond må ha minimum 80% aksjer i porteføljen. Det utbetales ikke renter på kontanter i kontoen, da formålet er å reinvestere beløpene.

Det ble dessuten foreslått at det skulle bli innført en overgangsregel for å lette overgangen til den nye kontoen. Denne ble senere besluttet å gjelde ut året 2017. Med andre ord vil overføringer til aksjesparekontoen i løpet av denne perioden ikke medføre at gevinst på tidligere avkastning beskattes.

Forslag til forskriftsbestemmelser

Finansdepartementet indikerte ved starten av 2017 at de ønsket at kontoen skulle komme på plass innen utgangen av første halvår. I slutten av mars 2017, sendte departementet ut forslag til forskriftsbestemmelser på høring. Fristen for tilbakemeldinger var 12. mai 2017. Høringsbrevet og besvarelser kan du lese her.  Besvarelsene skulle bidra til utformingen av de endelige regelendringene som nå inngår i skatteloven.

Selv om høringen var noe begrenset ettersom mye allerede var vedtatt, var flere sentrale temaer løftet frem. Sentrale temaer i høringen var knyttet til hvem som skal kunne tilby aksjesparekonto. Både banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper var foreslått som tilbydere. Det legges også opp til at vi enkelt skal kunne bytte mellom ulike tilbydere og at vi får lang nok overgangsregler til at flest mulig skal få muligheten til å flytte sine aksjer og aksjefond til en Aksjesparekonto uten at skatt på gevinst blir utløst.

AksjeNorges høringsinnspill

AksjeNorge baserte sitt høringsinnspill på at det skal være enklere og mer gunstig for nordmenn å spare i aksjemarkedet. Blant innspillene våre vektlegger vi enkel informasjon fra tilbydere til kunden. Vi ønsker samtidig at mest mulig skal inkluderes i aksjesparekontoen for at sluttbrukeren ikke skal måtte forholde seg til alt for mange regler og ulike kontoer som en del av sin totale spareportefølje. Ideelt sett også skattemessig. Men ettersom høringen fokuserte på tekniske løsninger, foreslo vi først og fremst at det teknisk åpnes for dette i denne omgang.

Samtidig anbefalte vi at settes en evalueringsdato frem i tid, hvor det også evalueres hvor vidt utbytte, andre aksjer og andre fond også bør inngå i ordningen for å gjøre aksjesparekontoen enda mer gunstig å spare i. På spørsmål om lengden på overgangsregelen ved oppstart, mener AksjeNorge, som mange andre, at denne burde gjelde ut 2018.

Nye skatteregler juni 2017

I juni 2017 ble de nye skattereglene behandlet. Alle nordmenn vil kunne etablere en egen aksjesparekonto fra og med 1. september 2017. Overgangsregelen ble satt til å gjelde ut 2017. Les egen sak – Aksjesparekonto fra 1. september publisert 21. juni 2017

De fleste banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper vil ønske å tilby Aksjesparekonto. AksjeNorge anbefaler at du kontakter din forbindelse for å høre hvordan du kan dra nytte av den nye Aksjesparekontoen og når. Dersom du allerede eier aksjer og fond, vil det være viktig for deg å huske på overgangsregelen som lar deg flytte disse midlene uten at skatt realiseres på gevinst i den første perioden.

Aksjesparekontoen er live – hva gjør jeg nå?

Du finner også ofte stilte spørsmål og svar som kan gi deg ytterligere informasjon.