Årsstatistikk 2017

Nordmenn eier aksjer for mer enn 100 milliarder kroner på Oslo Børs. Vi har aldri eid større verdier. Ved utgangen av året eide dessuten flere enn 365 000 nordmenn aksjer på Børsen. Ikke siden 2011 har vi sett et høyere antall. De unge dominerer tilveksten.

AksjeNorge utarbeider statistikk over privat eierskap årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). Rapporten oppsummerer nordmenns porteføljer på Oslo Børs 31. desember 2017. Last ned Årsstatistikken 2017 – nordmenn som eier aksjer

Antall og verdi

Antall personer som eier aksjer har fortsatt å øke gjennom 2017. Ikke siden 2011 har flere eid aksjer på Oslo Børs. Med myndighetenes initiativer knyttet til å øke aksjesparing i Norge, samt befolkningens ønske om økt avkastning på sine sparepenger, ventes det at denne trenden vil øke i styrke fremover.

Nordmenn eide dessuten aksjer for mer enn 100 milliarder kroner ved utgangen av året. Vi har aldri hatt større verdier på Oslo Børs. Gjennomsnittsporteføljen per person steg fra nærmere 255 000 kroner ved utgangen av 2016 til over 276 000 kroner ved utgangen av 2017. Dette er en økning på om lag 21 000 kroner per person.

God avkastning

Oslo Børs utviklet seg sterkt gjennom fjoråret. Hovedindeksen en avkastning på over 19 %, etter gjentatte topprekorder gjennom året. Det var de store børskjempene som hadde størst økning. Denne utviklingen gjenspeiles i verdiutviklingen blant privatpersoners aksjeporteføljer. Med unntak av Veidekke, som hadde en negativ utvikling gjennom året, har samtlige av de store selskapene gitt en positiv verdiutvikling for sine eiere. Sparebank 1 SR-Bank er nykommer på topp ti listen, til fordel for Marine Harvest når vi ser på de selskapene hvor vi har størst verdier. Statoil, Norsk Hydro, NEL og DNB var de selskapene som bidro mest positivt til nordmenns totale beholdning.

Aksjene vi eier

Målt i antall aksjonærer har de fleste av de største selskapene tapt privatpersoner på eiersiden gjennom 2017. Norsk Hydro er det selskapet som tapte flest investorer i fjor som året før, selv om flere strømmet til i fjerde kvartal og dempet noe av fallet. Storebrand er det selskapet som har tiltrukket seg flest nye private eiere gjennom året.

Både kvinner og menn har flest verdier i Statoil, som også er børsens største selskap.  Blant de tre mest foretrukne selskapene, foretrekker kvinner også i år i større grad finans og konsum – DNB og Orkla. Mennene på sin side, foretrekker Norsk Hydro og Telenor i større grad. Forskjeller i investeringer kommer enda mer til syne når vi ser på samtlige selskaper på Oslo Børs. Kvinner er mest til stede i de finansielle egenkapitalbevisene og konsumselskaper, mens menn tidvis reflekterer rundt 90 % av private eiere knyttet til råvarerelaterte selskaper innen olje og offshore og ytterligere teknologiselskaper.

Økt diversifisering

Nordmenn blir stadig mer diversifisert.  I perioden 2011 til 2015 eide nærmere 60 % av oss aksjer i et enkelt selskap. Dette tallet har falt til 55,2 % i 2016 og er nede i 54,5 % i år. At nordmenn velger å eie flere aksjer i sin portefølje, er et tegn på at de er blitt mer bevist på å spre sin totale risiko. Dette er en positiv trend.

Flere unge eier aksjer

Antall aksjonærer i aldergruppene fra 18 til 39 år øker mest

Flere unge investerer i aksjer på Oslo Børs. Aldersgruppen 18 – 29 år har relativt sett vokst mest i antall aksjonærer, tett etterfulgt av aldersgruppen 30 – 39. Sammen utgjør de 20 % av aksjonærmassen, opp fra 18,9 % i 2016.

Det er likevel i aldersgruppen 40 og oppover at vi finner den største verdiøkningen i gjennomsnittlig portefølje. Det er ikke unaturlig at de som kommer til aksjemarkedet begynner med mindre summer når de skal gjøre seg kjent med aksjemarkedet. De eldre er også i en bedre posisjon til å spare enn mange yngre. Samtidig kjennetegnes de eldres  portefølje av flere store solide selskaper, som ikke bare har utmerket seg i år, men også tidligere år.

Fylker og kommuner

6,9 % av alle nordmenn eier aksjer på Oslo Børs. I fylkene Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Telemark og Sogn og Fjordane eier gjennomsnittlig flere aksjer enn befolkningen i andre fylker.

De fleste fylker har hatt en økning i antall privatpersoner som eier aksjer. Hedmark utmerker seg ettersom Sparebank 1 Østlandet fra regionen ble notert på Oslo Børs i 2017. Hordaland har hatt en tilbakegang. Dette har sammenheng med delisting av selskapet Tide tidligere i år, hvor Hordalendingene var sterkt til sted på eiersiden av det lokale selskapet.

Samtlige fylker har opplevd en god verdiutvikling i sin totale befolkningsportefølje. Hedmark og Oppland stiger på fylkesrangeringen, til fordel for Vest-Agder og Nordland ettersom deres verdiutvikling var spesielt sterk i fjor.

Det har vært økning i både antall aksjonærer og verdi på børs i samtlige kommuner, med unntak av Kristiansand. Gjennomsnittsporteføljen per person er også redusert blant aksjonærer i Fredrikstad. Tromsø har passert Fredrikstad på oversikten over flest aksjonærer ettersom det har vært en større tilstrømning til aksjemarkedet i Tromsø. Ålesund har også passert Kristiansand i oversikten over de kommunene med høyest verdi i aksjemarkedet, og er nå på en åttende plass.

Last ned Årsstatistikken 2017 – nordmenn som eier aksjer 

Se også AksjeNorge statistikk her, eller meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringene direkte.

AksjeNorge utarbeider kvartalsvis og årlig statistikk knyttet til privatpersoner og aksjeeierskap på Oslo Børs på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). Spørsmål til tallene, eller forespørsler om ytterligere tall og informasjon kan sendes til daglig leder AksjeNorge på Lene.Refvik@AksjeNorge.no.