Vinnerne av Makrokonkurransen 2019!

I år igjen har vi fått inn utrolig mange gode oppgaver og juryen har hatt en vanskelig jobb med å velge ut vinnerne, dog var det noen oppgaver som skilte seg ut litt ekstra.

Alle de innsendte oppgavene ble vurdert av AksjeNorges interne jury, med hjelp fra Norges Banks kunnskapssenter. Deretter ble de ti beste oppgavene videresendt til juryen som besto av dyktige økonomer. Årets jury har bestått av:

  • Martin Graftås fra ODIN Forvaltning
  • Hanna Sørheim fra Norges Bank
  • Ole André Kjennerud og Knut A. Magnusse fra DNB.

I tillegg hadde vi en regions-konkurranse der elevene med beste oppgave i hver region vil møtes til duell på Norges Banks Kunnskapssenter og spille kunnskapsspillet Horisont, et 2 timer langt interaktivt spill der elevene får testet kunnskapen i praksis. Vinnerne av regions-konkurransen deles snart.

Overall-vinnerne av årets Makrokonkurranse på landsbasis:

Førsteplass: Erlend Østem Myklebust, Thomas Herland Rasmussen og Marikka Udnæs Elsbak ved Oslo Katedralskole

Oppgave: «Frihandel for fall? – Hva er de største utfordringene for internasjonal handel i dag, og hvordan kan de løses?»

Begrunnelse:

Besvarelsen var en fryd å lese. I del en er begrepene definert på en kort og konsis måte, før forfatterne går gjennom fordelene ved internasjonal handel. Jevnt over viser elevene en svært god forståelse for teorien, blant annet gjennom god forklaring av figurer og ved bruk av relevante eksempler. Oppgaven tar for seg ulike teorier som kan vise fordeler og ulemper ved frihandel. Elevene forklarer teoriene grundig og viser til empiriske eksempler som kan vise hvor og når teorien stemmer med virkeligheten. Igjen evner elevene å illustrere dette ved et teoretisk eksempel, men de knytter utfordringene også opp mot den politiske utviklingen i USA (Trump), som er svært bra. Gjennomgangen av ulike former for proteksjonistiske tiltak er svært god, og elevene viser engasjement, kunnskap og evnen til å knytte teorien opp mot virkeligheten. I avslutningen, ‘hva må gjøres’, kommer elevene med overraskende og gode poenger. Poenget fra Stiglitz, om at den økonomiske globaliseringen har kommet før den politiske globaliseringen, og at verden mangler gode politiske institusjoner som sikrer rettighetene til alle, er knallbra. Elevene tar en klar posisjon i hva som bør gjøres, og det er pluss. Vinklingen mot skattesystemer viser at elevene evner å tenke bredt. Alt i alt viser de gjennom hele oppgaven at de har utmerket forståelse for teorien, og at de brenner for temaet. De utmerker seg spesielt ved å vise at det er forskjeller mellom fattig og rike land når gevinster fordeles ved frihandel og at en mulig negativ konsekvens av frihandel kan være miljøskade. Det er også et pluss at de nevner teorier som mener at et land kan dra fordel av å beskytte visse industrier/bedrifter i en oppstartfaseslik at de får tid til å bli konkurransedyktige. Elevene viser stort engasjement, evnen til  å tenke analytisk, og samtidig tydeliggjøre hva de mener kan og bør gjøres for å redusere ulempene ved internasjonal handel.

Andreplass: Johannes Henriksen Elgaaen ved Asker Videregående skole

Oppgave: «Norges økonomiske politikk, basert på inflasjonsmålet og hjulpet pengepolitikk»

Begrunnelse:

Oppgaven er lettlest og godt skrevet og vitner om en reflektert elev som viser god forståelse for Norges økonomiske politikk. Besvarelsen viser gode og relevante figurer og bruker pensum på en god måte, samtidig som den inkluderer noe mer avansert informasjon. Bruker gode og relevante modeller og eksempler for å få fram budskapet i oppgaven. Positivt med et historisk tilbakeblikk for å forklare hvorfor vi har den politikken vi har i Norge i dag, hvor eleven blant annet ser på fast valutakurs opp mot den flytende valutakursen. Diskusjonen rundt konsekvenser av økt rente er relevant og god. I tillegg er det en god diskusjon når det gjelder husholdningenes gjeldsgrad og videre rentesetting, og konsekvenser av en vedvarende lav rente.

Tredjeplass: Christine Grønbech ved Oslo Katedralskole

Oppgave: «Pengepolitikkens formål, frihet og forbehold»

Begrunnelse:

Besvarelsen gir en grundig drøfting av retningslinjene for den økonomiske politikken. Det er positivt at også inntektspolitikken og frontfagmodellen trekkes inn, selv om dette strengt tatt ikke er å betrakte som en retningslinje. Inflasjonsmålet og handlingsregelen er godt forklart. Besvarelsen gir også en solid drøfting av pengepolitikkens formål og virkemåte. Konjunktursvingninger er også godt presentert og illustrert. Pengepolitikken tre kanaler drøftes og eleven kommer også inn på utfordringer med timing og dosering. Besvarelsen utmerker seg i siste del, forklarer godt hva inflasjon er og hvorfor det er et mål at den skal være stabil. Her trekkes det frem hva som kan være negative konsekvenser av en ustabil prisvekst. Skiller mellom å kun fokusere på inflasjon og å fokusere på både inflasjon og sysselsetting, det er bra! Gode sammenhengen mellom gjeldsgrad, rentebane og inflasjon drøftes. Dette er en krevende oppgave og kandidaten viser svært gode evner til selvstendig resonnement. Det er særlig dette som skiller besvarelsen ut i positiv retning sammenlignet med andre bidrag. Overalt imponerende bruk av teori!

Tusen takk til alle involverte!

AksjeNorge ønsker å rette en stor takk til juryen som vurderer oppgavene, samt til ODIN Forvaltning som bidrar med premie i konkurransen. En spesielt stor takk til alle skoler, lærere og elever som har engasjert seg i Makrokonkurransen 2019. Vi ser allerede frem til neste år og håper på enda større tilslutning fra enda flere skoler i Norge. Dette er en unik mulighet til å teste sin kunnskap i praksis.