Foredraget «Eierskap, ledelse og etikk»

Deler av BørsABC er med som en introduksjon, men det legges større vekt på etikk og moral i markedet. Presentasjonen tar sikte på å analysere noen av de eksisterende påvirkningsforholdene mellom politikk og økonomi – samt forsøke å se trekk ved utviklingen fremover på bakgrunn av dagsaktuelle forhold. Eierstyring og selskapsledelse, og aksjonærers rettigheter, står sentralt.

Hovedpunkter i foredraget:

 • Kortere gjennomgang av de mest sentrale punktene fra BørsABC-foredraget
 • Illustrerende eksempler på påvirkningsforholdet mellom politikk og økonomi – i Norge og internasjonalt
 • Presentasjon av begrepet Corporate Social Responsibility (CSR)
 • Fortid og fremtid bedrifters samfunnsansvar (CSR)
 • Hvilke rettigheter og plikter har selskaper, aksjonærer og forbrukere i det som kallles Corporate Governance?
 • Hva er SRI? Hvilket etisk ansvar har private investorer når de velger forvaltere? Storebrand og petroleumsfondet.
 • Norske selskapers rolle i et globalisert marked: Hvem er våre største aktører?
 • Hva må norske selskaper gjøre for å hevde seg på det internasjonale markedet?
 • Hvordan påvirker andre faktorer enn selskapets regnskapstall aksjekursene?
 • Kort gjennomgang av hvilke muligheter norske investorer har til å handle moralsk
 • Hva ligger i begrepet «tredelt bunnlinje»?
 • Hvilke fire aspekter ved bedrifters samfunnsansvar kan man identifisere?
 • Hvilke tre ledertyper identifiseres i sammenheng med CSR?

Foredraget «Børs og juss»

Også i dette foredraget vil innledningen være basert på grunnelementene i BørsABC. I tillegg til denne innføringen vil aktuelle problemstillinger knyttet til innsidehandler, emisjoner, utbytte, forskjellen mellom enkeltmannsforetak, AS og ASA, skatt mm, belyses ved hjelp av aktuelle lover og forskrifter.

Hovedpunkter i foredraget:

 • Innføring i sentrale begrep og problemstillinger
 • Hvordan reguleres innsidemarkedet?
 • Historisk utvikling av lover knyttet til verdipapirhandel
 • De mest sentrale paragrafene for det norske verdipapirmarkedet