Det finnes en rekke engasjerte børsklubber og børsgrupper på universiteter og høyskoler rundt omkring i Norge. Arbeidet som blir gjort blant egne medlemmer og andre medstudenter er et viktig bidrag til å øke interessen for aksjer og aksjemarkedet blant unge.

Aksjer og børs er dessverre mangelvare i pensum på skoler i dag. Engasjement fra elever og studenter utover de enkelte fag bidrar positivt til å skape mer kunnskap innen dette feltet.  Dess tidligere man lærer om ulik avkastning og risiko i markeder, og dess tidligere man får et forhold til aksjemarkedet, dess bedre forutsetninger har mann til å ta riktige investeringsbeslutninger senere i livet.

AksjeNorge tilbyr både informasjon og rådgiving til studentgrupper innen aksjer, børs og finans. Vi ønsker at disse gruppene skal ha best mulig utgangspunkt for å selv kunne bidra til økt kunnskap og interesse for aksjer og aksjemarkedet blant sine medstudenter.

Ta gjerne kontakt via post@aksjenorge.no dersom du ønsker at vi kommer med bidrag til din studentgruppe – vi hjelper gjerne!