Det finnes en rekke engasjerte børsklubber og børsgrupper på universiteter og høyskoler rundt omkring i Norge. Arbeidet som blir gjort blant egne medlemmer og andre medstudenter er et viktig bidrag til å øke interessen for aksjer og aksjemarkedet blant unge.

Aksjer og børs er dessverre mangelvare i pensum på skoler i dag. Engasjement fra elever og studenter utover de enkelte fag bidrar positivt til å skape mer kunnskap innen dette feltet.  Dess tidligere man lærer om ulik avkastning og risiko i markeder, og dess tidligere man får et forhold til aksjemarkedet, dess bedre forutsetninger har mann til å ta riktige investeringsbeslutninger senere i livet.

AksjeNorge tilbyr både informasjon og rådgiving til studentgrupper innen aksjer, børs og finans. Vi ønsker at disse gruppene skal ha best mulig utgangspunkt for å selv kunne bidra til økt kunnskap og interesse for aksjer og aksjemarkedet blant sine medstudenter.

Ta direkte kontakt med daglig leder dersom du ønsker at vi kommer med bidrag til din studentgruppe – vi hjelper gjerne!